Lot seg ikke knek­ke

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

– Jeg job­ber hardt. Det er år­sa­ken til at det går så godt, sier John­ny Nguy­en, 44-årin­gen som dri­ver Ori Sushi Bar.

Du har sett han i avis­spal­te­ne fle­re gan­ger. Nguy­en er man­nen som måt­te sten­ge butikken da kom­mu­nen grav­de som verst i gata for snart fem år si­den. Kun­de­ne fant ikke fram. Sei­ne­re ble res­tau­ran­ten ram­met av det han me­ner var et håp­løst par­ke­rings­re­gi­me. Kun­de­ne fikk bot med på kjø­pet. Han har ald­ri latt seg pel­le på nesa, ikke en­gang da kom­mu­nen ny­lig ila ham en prikk for­di han ikke had­de al­ko­hol­fri vin i hyl­la.

– Bare tøv, fnøys Nguy­en, som kun­ne for­tel­le øv­rig­he­ta at in­gen drakk al­ko­hol­fri vin.

Kassa­suk­sess

Der­imot er det man­ge som spi­ser og drik­ker mye an­net, skal vi tro regn­ska­pet. Og det skal vi. I fjor om­sat­te han for na­er tre mil­lio­ner kro­ner og had­de et drifts­re­sul­tat på 588.122 kro­ner. Det er kun han og kona som er i drif­ten, der det job­bes på spreng for å hånd­te­re hente­mat-kun­der og sitt ned-gjes­ter. John­ny har prøvd å få tak i kok­ker, men den ene etter den and­re har blitt veid og fun­net for lett. Så da han skul­le ta pappa­per­mi­sjon, steng­te han hele butikken.

– Det må va­ere skik­ke­lig kva­li­tet. Der­for er det er bed­re å gjø­re det selv, sier John­ny som ald­ri har tvilt på egne fer­dig­he­ter.

Pen­ger be­tyr ikke noe

– Jeg er hel­ler ikke redd for kon­kur­ran­se. Det er man­ge and­re som har prøvd seg, men et går ikke alltid like bra, sier han. – Hus­ker du den gan­gen råd­man­nen be­tal­te deg 10.000 kro­ner som tort og svie etter at gata had­de va­ert stengt i fle­re må­ne­der for bil­tra­fikk?

– Nei, det har jeg glemt. Det til­bu­det var så dår­lig at jeg ikke kan ofre tan­ke­ne på det en gang. El­lers ten­ker jeg ald­ri på pen­ger. Det som be­tyr noe er å lyk­kes – og å lage god mat.

Han har tid­li­ge­re tru­et med å flyt­te til Ski­en, i pro­test mot kom­mu­nen.

– Der er det fort­satt man­ge gård­ei­ere som vil ha meg. Det kom­mer sta­dig til­bud, sier han.

Men John­ny blir der han er. Han fø­ler at kom­mu­nen har blitt mind­re stiv­bein­te når det gjel­der par­ke­ring for dem som kom­mer og hen­ter mid­da­gen.

– Det var en stund at man­ge fikk bø­ter. Det vil jeg ikke ha noe av. Kun­de­ne skal ha det bra. Da so­ver jeg godt om nat­ta.

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

FOR­NØYD:

John­ny Nguy­en kan spei­le seg i suk­ses­sen. I fjor ble drifts­re­sul­ta­tet på 588.122 kro­ner.

STENGT:

I 2013 steng­te han be­drif­ten på grunn av grave­ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.