Kone­mis­hand­ler slo til på nytt

Varden - - NYHETER - TELE­MARK ▶ Jon-In­ge Han­sen jon-in­ge.han­sen@var­den.no

Tre da­ger etter at han slapp ut av fengs­let for mis­hand­ling av kona slo han hen­ne på nytt.

Hun had­de gitt han en ny sjan­se, etter straf­fen han had­de fått for å ha mis­hand­let hen­ne.

– Han fikk en ny sjan­se, men har mis­brukt den­ne, he­ter det i dom­men mot 50-årin­gen.

Lås­te kona in­ne

Nå er han dømt for å ha låst hen­ne in­ne og slått hen­ne i an­sik­tet og hal­sen førs­te hel­ga de var sam­men etter so­ning av mis­hand­lings­dom­men.

50-årin­gen vil­le ha til­ba­ke 150.000 kro­ner han var dømt for til å be­ta­le hen­ne i erst­tat­ning for for­ri­ge mis­hand­ling.

Han for­søk­te å tvin­ge hen­ne til å log­ge seg inn på PC’en og ta opp et lån på 75.000 kro­ner

– Du er min til jeg får tak i pen­ge­ne, sa han.

Så lag­de han en ny for­kla­ring: Pen­ge­ne skul­le bru­kes til en for­sin­ket bryl­lups­rei­se, og han skul­le også leg­ge inn 75.000 til bryl­lups­rei­sen. De to har har va­ert gift i fem år.

Mis­hand­lin­gen fort­sat­te

Tross det­te fort­satt sam­va­e­ret gjen­nom sommeren, til en dag i au­gust da han igjen slo hen­ne, lås­te hen­ne in­ne og tok mo­bil­te­le­fo­nen hen­nes. Der slet­tet han num­re­ne til mann­li­ge kon­tak­ter kona had­de.

To da­ger se­ne­re lag­de han fro­kost og smur­te nis­te til hen­ne, men mor­ge­nen ble ikke så hyg­ge­lig li­ke­vel. Da kona ba han søke hjelp for å la­ere å mest­re sin­net klik­ket det for han igjen.

Kona løp og gjem­te seg i en hage i nabo­la­get og ringte po­li­ti­et. Po­li­ti­et fant hen­ne grå­ten­de med blå­mer­ke i pan­na og ska­de bak øret.

– Strakk seg me­get langt

Da var det slutt:

Ret­ten me­ner kona har «struk­ket seg me­get langt, nok etter ret­tens vur­de­ring for langt, for å prø­ve å leg­ge bak seg tid­li­ge­re mis­hand­ling og star­te sam­li­vet på nytt».

50-årin­gen ble dømt til åtte må­ne­ders feng­sel, og til å be­ta­le kona 50.000 kro­ner til i opp­reis­nings­er­stat­ning.

FOTO: NTB SCANPIX

SLAPP UT: på nytt. Tre da­ger etter at han slapp ut fra feng­sel, slo han kona

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.