Titusener ira­ne­re hjemløse etter jord­skjel­vet

Red­nings­ar­bei­de­re gra­ver fram fle­re om­kom­ne etter jord­skjel­vet vest i Iran. Tu­sen­vis av fa­mi­li­er er hjemløse og venter på hjelp.

Varden - - NYHETER - TEHERAN

Tirs­dag kom Irans pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni på be­søk til re­gio­nen Ker­mans­hah, som ble har­dest ram­met av jord­skjel­vet søn­dag kveld.

– Det­te er vondt for al­le ira­ne­re, sa Rou­ha­ni, iføl­ge en uttalelse på pre­si­den­tens nett­side.

Han lo­vet rask hjelp til de man­ge som nå står på bak bak­ke. 530 men­nes­ker er så langt be­kref­tet døde, og rundt 8.000 er skadd på iransk side av gren­sen. I Irak er det meldt om bare 9 døde og rundt 500 skad­de.

Irans­ke myn­dig­he­ter er­k­la­er­te tirs­dag for of­fi­si­ell sør­ge­dag.

Dår­li­ge byg­nin­ger

Skjel­vet ram­met et kur­disk­be­fol­ket om­rå­det på gren­sen mel­lom Iran og Irak. År­sa­ken til at skjel­vet ram­met så mye har­de­re på iransk side, skal va­ere dår­li­ge byg­nings­kon­struk­sjo­ner. Dess­uten er det mer spredt be­byg­gel­se på ira­kisk side av gren­sen.

Både red­nings­ar­bei­de­re og inn­byg­ge­re fort­sat­te tirs­dag å gra­ve i rui­ne­ne, men det var bare døde som ble fun­net. Le­tin­gen etter over­le­ven­de er of­fi­si­elt av­slut­tet, for iføl­ge lan­dets nød­etat­sjef er det eks­tremt li­ten sjan­se for at det nå blir fun­net noen i live i rui­ne­ne.

I sju by­er og nes­ten 2.000 lands­byer før­te jord­skjel­vet til sto­re ødeleggelser. En­kel­te lands­byer er na­er­mest slet­tet fra kar­tet, opp­ly­ser irans­ke myn­dig­he­ter. De opp­gir også at rundt 12.000 bo­li­ger er helt øde­lagt, mens 15.000 har fått ska­der.

Irans Røde Halv­måne har ut­trykt be­kym­ring for situasjonen i man­ge lands­byer, der hjelpe­ar­bei­det ennå ikke er kom­met i gang.

Vil kla­re seg selv

Iran øns­ker imid­ler­tid in­gen hjelp fra ut­lan­det. Uten­riks­mi­nis­ter Ja­vad Za­rif tak­ket tirs­dag for al­le til­bu­de­ne fra ut­lan­det, men fram­holdt at Iran har nok res­sur­ser til å hånd­te­re ka­ta­stro­fen på egen hånd.

Men Iføl­ge en re­pre­sen­tant for aya­tol­la Ali Kha­menei, Irans øvers­te le­der, er det imid­ler­tid mer be­hov for hjelp, både i form av ma­te­ri­ell og for å ska­pe tryg­ge­re for­hold.

Det sam­me sier ord­fø­re­ren i byen Ez­geleh, Nazar Ba­ra­ni, som i et in­ter­vju på iransk fjern­syn sier at hjem­byen hans har stort be­hov for mat, medi­si­ner og telt. Han opp­ly­ser at 80 pro­sent av byg­nin­ge­ne i byen har fått ska­der i skjel­vet.

Over­nat­ter ute

Titusener av ira­ne­re har de to sis­te da­ge­ne over­nat­tet ute i frykt for at fle­re byg­nin­ger skal rase. Fram til tirs­dag mor­gen var det re­gist­rert na­er­me­re 200 etter­skjelv etter ho­ved­skjel­vet søn­dag kveld, som had­de en styr­ke på 7,3.

Verst ram­met ble byen Sar­pol-e Za­hab, som fort­satt er uten strøm. Minst 280 per­soner har mis­tet li­vet i den­ne byen med rundt 85.000 inn­byg­ge­re.

Man­ge av byg­nin­ge­ne som nå er øde­lagt, skal ha blitt bygd i for­bin­del­se med et stat­lig fi­nan­siert bygge­pro­gram som ble iverk­satt mens Mah­moud Ah­ma­dine­jad var pre­si­dent. Pla­nen var å byg­ge 2 mil­lio­ner bil­li­ge bo­li­ger over hele Iran, blant an­net i Sar­pol-e Za­hab som ble hardt ram­met av kri­gen mel­lom Iran og Irak på 1980-tal­let.

Øde­lagt syke­hus

Bygge­pro­gram­met ble imid­ler­tid kraf­tig kri­ti­sert av eks­per­ter som men­te at byg­nin­ge­ne had­de alt­for dår­lig kva­li­tet, og som fryk­tet en ka­ta­stro­fe.

Blant byg­nin­ge­ne som er øde­lagt, er by­ens syke­hus. Man­ge av de skad­de blir der­for brakt til syke­hus i and­re by­er, blant an­net i ho­ved­sta­den Teheran.

Iføl­ge irans­ke tje­neste­menn skal det set­tes opp 22.000 telt for å huse al­le som har mis­tet hjem­me­ne sine. Det skal også de­les ut 52.000 tep­per og tonne­vis av mat.

Det of­fi­si­el­le ny­hets­by­rå­et IRNA mel­der at 30 team fra Røde Halv­måne er sendt til om­rå­det.

(NTB-DPA-AP)

FOTO: AP/NTB SCANPIX

STO­RE ØDELEGGELSER: Folk hen­ter ut ei­en­de­ler fra rui­ne­ne av en bo­lig­blokk i Sar­pol-e Za­hab. Øde­leg­gel­se­ne i byen i det kur­disk­be­fol­ke­de om­rå­det nord­vest i Iran, er enor­me .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.