Det må ska­pes fram­tids­ro for unge fa­mi­li­er

Varden - - MENINGER - Hans Bon­dal El­len Ma­rie Tan­gen

Til Hjart­dals kom­mune­styre­po­li­tis­ke par­ti­er og Hjart­dal kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­sjon.

Med barn­dom og ung­dom i Bon­dal, og med barn og barne­barn bo­en­de i Bon­dal i dag, følger vi med in­ter­es­se hva som rø­rer seg i byg­da og kom­mu­nen, og kan­skje sa­er­lig hva som rø­rer seg på skole­fron­ten. Vi sy­nes det

er sterkt be­kla­ge­lig at det «alltid» er sko­le­ne i Tud­dal og Hjart­dal, i form av re­duk­sjon eller ned­leg­gel­se, som i bud­sjett­sam­men­heng skal «red­de» res­ten av kom­mu­nens øko­no­mi. Det må va­ere lov å stil­le spørs­mål ved om den år­li­ge gjen­ta­gel­sen er en stra­te­gi for å sli­te ut mot­stan­der­ne, og sam­ti­dig stil­le spørs­må­let om kom­mu­nen sjøl for­står hvor frust­re­ren­de og ned­bry­ten­de sli­ke sta­di­ge om­kam­per er. Her snak­ker vi

av egne er­fa­rin­ger, også fra den kom­mu­nen vi er bo­satt i. Har det ikke også blitt lo­vet at gjel­den­de skole­struk­tur skal be­stå minst ut den­ne valg­pe­rio­den? Mon tro hva som er mest rett be­skri­vel­se/om­skri­vel­se fra en viss vel­kjent bok : «Fa­der for­lat dem, for de vet ikke hva de gjør«, eller «Fa­der, for­lat dem ikke, for de vet hva de gjør»? Vi vil­le tro

at enhver kom­mu­ne tren­ger inn­byg­ge­re, og helst øns­ker seg til­flyt­ting og øken­de folke­tall, for­trinns­vis da også til­flyt­ting av unge fa­mi­li­er. Det­te gir folk i byg­de­ne som kan gjø­re det ar­bei­det som må gjø­res, i dag i Hjart­dal kom­mu­ne ikke minst å dri­ve ser­vice over­for det sto­re an­tall hyt­ter som fin­nes i kom­mu­nen. Det­te gir i nes­te om­gang skatte­inn­tek­ter til kom­mu­nen, både di­rek­te, og gjen­nom over­fø­rin­ger fra sta­ten. Over­fø­rin­ger som blant an­net igjen er av­hen­gig av an­tall be­bo­ere. Min mor bod­de hele sitt liv på et lite små­bruk i Bon­dal, fram til hun døde i 2003. Etter det kom spørs­må­let, hva skjer nå med små­bru­ket ? Det­te ble etter hvert over­ført til meg, og det ble søkt om ut­set­tel­se/fri­tak for bo – og drive­plik­ten. Det­te ble inn­vil­get for tre år. Etter tre år kom det på­min­nel­se fra kom­mu­nen om at nå måt­te bo­plik­ten opp­fyl­les, even­tu­elt bru­ket sel­ges. For vår del var det­te et sva­ert uguns­tig tids­punkt, med fire barn mel­lom 16 – 24 år - vil­le noen ta over, og i så fall hvem? Li­ke­vel, vår eldste­mann had­de in­ter­es­se og mu­lig­het, tok over og flyt­tet dit, og bor fort­satt der med sine to barn på 7 og 5 år. Vi blir der­for

sva­ert be­tenk­te når etab­ler­te po­li­ti­ke­re ut­ta­ler at når noen vel­ger å bo­set­te seg på sli­ke ste­der, så må de også reg­ne med å måt­te bru­ke tid på å rei­se, og slik ta føl­ge­ne av hvor de bor. Etter vår opp­fat­ning for­står da ikke po­li­ti­ke­re og ad­mi­ni­stra­sjon sam­men­hen­gen mel­lom de for­skjel­li­ge de­le­ne av sin egen po­li­tikk: « Du har å flyt­te dit, men du må sjøl ta kon­se­kven­se­ne av de ved­ta­ke­ne vi (kom­mu­nen ) fat­ter». Så vidt vi

også har fått med oss, ble det for en del år si­den inn­ført ei­en­doms­skatt i Hjart­dal kom­mu­ne. Be­grun­nel­se var blant an­net at det­te var nød­ven­dig for å opp­rett­hol­de sko­le­ne i byg­de­ne. I så måte, hvor mye ei­en­doms­skatt tas i dag inn pr år fra bo­sat­te og hytte­ei­ere ek­sem­pel­vis nord for Rei­sjå? Er det uri­me­li­ge krav at en ve­sent­lig del av det­te fø­res til­ba­ke til de om­rå­de­ne inn­tek­te­ne kom­mer fra? En opp­ford­ring til

po­li­ti­ke­re og ad­mi­ni­stra­sjon må va­ere å ska­pe ar­beids­ro og fram­tids­tro, og ikke minst for­sø­ke å gjen­ska­pe tro på at også po­li­ti­ke­re kan hol­de hva de lo­vet.

ARKIVFOTO: ES­PEN GRIMSGAARD

BE­KYM­RET PÅ VEGNE AV BARNEFAMILIER: – Vi sy­nes det er sterkt be­kla­ge­lig at det «alltid» er sko­le­ne i Tud­dal og Hjart­dal, i form av re­duk­sjon eller ned­leg­gel­se, som i bud­sjett­sam­men­heng skal «red­de» res­ten av kom­mu­nens øko­no­mi, skri­ver for­fat­ter­ne av...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.