NOAH eller Nor­ge ...

Varden - - MENINGER -

Sta­ten har gitt ett sel­skap an­led­ning til å fort­set­te sitt ar­beid med plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning etter at kom­mu­nen sa nei. Hva er galt med det?

En kon­se­kvens­ut­red­ning hand­ler om å få gjen­nom­slag for in­ves­to­rens pla­ner, slik Bård Stran­heim skrev i Pors­grunns Dag­blad. Kunn­skaps­mi­nis­ter Kris­tin Hal­vor­sen men­te i sin tid: En kon­se­kvens­ut­red­ning er ikke nøy­tral. Med and­re ord

sta­ten hjel­per sel­ska­pet med å få gjen­nom­slag for sin plan, og den er ikke ba­lan­sert. Sel­ska­pet er NOAH,

og det hand­ler om et øns­ket gift­de­po­ni i Bre­vik. Pors­grunn kom­mu­ne sa nei til plan­pro­gram med kon­se­kvens­ut­red­ning i 2015, blant an­net for­di lov­ver­ket ikke var på plass. Det er det fort­satt ikke, li­ke­vel vel­ger sta­ten å gi NOAH an­led­ning til å lage et plan­pro­gram med kon­se­kvens­ut­red­ning. Vi har i ett år nå etter­lyst hvor hjem­me­len er for en slik fram­gangs­måte, og har fort­satt ikke fått svar. En stats­sek­reta­er fra Kli­ma- og Miljø­de­par­te­men­tet har dog va­ert på ba­nen og vi­ser til for­skrift om kon­se­kvens­ut­red­ning, uten å for­stå at en kjer­ne er plan- og byg­nings­lo­ven. Vi står fak­tisk

over­for stats­ap­pa­ra­tet og de­par­te­ment som hop­per bukk over lo­ver og reg­ler for å tek­kes ett be­stemt pri­vat sel­skap. Nor­ge skal va­ere

et de­mo­kra­ti, da bør jo ved­tak knyt­tet til na­e­rings­li­vet skje de­mo­kra­tisk og ba­sert på de folke­valg­tes be­slut­nin­ger. Tar en det­te fra oss, er det ikke len­ger de­mo­kra­ti. Vi ber igjen

inn­sten­dig om at re­gje­ring og myn­dig­he­te­ne re­spek­te­rer lo­kal­de­mo­kra­ti­et og inn­ser at et gift­de­po­ni som kan føre til eks­plo­sjo­ner, og vil føre til lek­ka­sjer for all tid, ikke kan an­leg­ges i Bre­vik. Gjør som lo­ven sier: Gjen­vinn av­fall og ikke im­por­ter mil­lio­ner av tonn med av­fall fra ut­lan­det. Av­falls­ut­ford­rin­gen blir der­med løst. Det tje­ner vi al­le på.

FOTO: GEIR ROANG

IKKE EG­NET: Bre­vik er ikke et pas­sen­de sted for et de­po­ni for far­lig av­fall, skri­ver for­fat­te­ren av le­ser­inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.