Stor­spil­let hind­ret ikke nytt tap

Ru­ne Jar­stein stop­pet Hert­ha­kol­le­ga Ond­rej Duda fle­re gan­ger, men måt­te gi tapt da Duda fant Sta­nislav Lo­bot­ka på over­tid. Nor­ge tap­te 0-1 borte mot Slo­va­kia.

Varden - - SPORT - TRNAVA

Duda og Slo­va­kia-stjer­nen Marek Ham­sik kom til fle­re sto­re mu­lig­he­ter, men ble stop­pet av Jar­stein hver gang inn­til Duda ser­ver­te Lo­bot­ka på over­tid og sør­get for 1-0-sei­er til Slo­va­kia. Da måt­te selv Jar­stein gi tapt på en kveld der Nor­ge frem­sto helt uten ide­er of­fen­sivt.

Jar­stein sto en glim­ren­de kamp på stre­ken i sin 50. Alands­kamp for Nor­ge. Jar­stein vis­te igjen at han er lands­la­gets kla­re første­valg. 33-årin­gen var sole­klart Nor­ges bes­te spil­ler tirs­dag. Dess­ver­re fikk han alt­for li­ten hjelp av ute­spil­ler­ne.

Nor­ge skap­te in­gen­ting, om vi ikke tar med to fri­spark i mu­ren fra kap­tein Hå­vard Nord­tveit og Mo­ha­med Elyounous­si, før Ola Ka­ma­ra hea­det uten­for like før Slo­va­kia av­gjor­de kam­pen.

Slet med Ham­sik

Ver­te­ne der­imot skap­te sto­re pro­ble­mer i det som var Nor­ges sis­te A-lands­kamp for året. Tak­ket va­ere Jar­steins ti­ger­sprang holdt Nor­ge len­ge unna den­ne kjø­li­ge tirs­dags­kvel­den i Trnava, tre kvar­ter uten­for ho­ved­sta­den Bra­tis­la­va.

Ham­sik vis­te sine in­ten­sjo­ner etter 55 mi­nut­ter, men skjøt over fra 12 me­ter. Enda na­er­me­re var Na­po­li-spil­le­ren å gi slo­va­ke­ne le­del­sen etter en knapp time, men Jar­stein fikk på mes­ter­lig vis slått et godt skudd til cor­ner.

De­ret­ter valg­te Slo­va­kia å hvi­le Ham­sik. Inn kom Jar­steins lag­ka­me­rat i Hert­ha, Ond­rej Duda. Han kom til to gode av­slut­nin­ger, men klar­te ikke å over­lis­te sin bun­des­liga­ka­me­rat. I ste­det tok Duda kel­ner­rol­len og ser­ver­te Lo­bot­ka da Nor­ge gikk på nok et tap i ØstEuro­pa.

Lo­bot­ka ven­det en­kelt bort Jør­gen Skjel­vik i for­kant av må­let, og den nors­ke for­svars­spil­le­ren er­kjen­ner at han solg­te seg da mål­sco­re­ren tok seg for­bi.

– Jeg tar et steg fram, han får touch­en for­bi meg, og da har han plut­se­lig to me­ter på meg og får av­slut­te gans­ke fritt. Hvis jeg had­de falt bak­over had­de det blitt vans­ke­li­ge­re for han å av­slut­te, sier Skjel­vik til NTB.

Nor­ge im­po­ner­te in­gen i Slo­va­kia, men en del av de ver­ste fei­le­ne fra Ma­ke­do­nia-kam­pen lør­dag (0-2) var eli­mi­nert vekk mot lag num­mer 24 på FIFAran­kin­gen.

Seks end­rin­ger

– Vi mø­ter et bra lag, men jeg sy­nes vi står rik­tig for­svars­mes­sig. Vi har en del unød­ven­di­ge ball­tap, det er vel det man kan va­ere mest skuf­fet over. Men vi er til­ba­ke på rett spor, sa lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck til TV­ka­na­len MAX etter kam­pen.

La­ger­bäck som inn­røm­mer at Nor­ge må bli bed­re fram­over, me­ner de nå kan se litt ly­se­re på 2018 enn hva man gjor­de før kam­pen.

Lands­lags­sje­fen had­de gjort seks for­and­rin­ger på la­get. Jar­stein kom som av­talt inn til sin 50. A-lands­kamp. I til­legg var To­re Re­gi­ni­us­sen, Alex­an­der Sø­der­lund, Jo In­ge Ber­get, An­ders Trond­sen og Mo­ha­med Elyounous­si in­ne på la­get fra start.

Jar­stein var så skuf­fet etter kam­pen at han gikk rett for­bi jour­na­lis­te­ne og rett i spil­ler­bus­sen. (NTB)

BAKLENGSMÅL: Nor­ges keeper Ru­ne Al­men­ning Jar­stein holdt bu­ret rent i 90 La­ger­bäck at Nor­ge er på rett vei.

RETT VEI: Lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck me­ner Nor­ge er på rett vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.