– Ald­ri opp­levd ma­ken

– Den størs­te kam­pen i No­tod­den Fot­ball­klubbs his­to­rie, me­ner den dag­li­ge sje­fen – og veldig man­ge er enig.

Varden - - SPORT - ▶ bjorn.borge@var­den.no NO­TOD­DEN Bjørn Borge

– Jeg har ald­ri opp­levd ma­ken til in­ter­es­se. For­hånds­sal­get run­der 1.000 solg­te bil­let­ter fire-fem da­ger før kamp. Det­te blir moro, spår Per Arne Han­sen foran lør­da­gens re­tur­kamp mot Fred­rik­stad.

Etter 0–0 i Øst­fold har hjemme­ster­ke NFK sik­ret seg et al­le ti­ders ut­gangs­punkt foran re­tu­ren mot borte­sva­ke FFK.

Re­kor­den ry­ker?

Al­le­re­de søn­dag kveld be­gyn­te spe­ku­la­sjo­ner om pub­li­kums­re­kord.

Dis­se tan­ke­ne vir­ker fort­satt veldig re­el­le.

– Al­le slip­per inn. Al­le får se kam­pen. Men vi kan ikke ga- ran­te­re sitte­plas­ser til al­le som øns­ker seg det. Her går det unna, mel­der trav­le Han­sen.

2.700 så No­tod­den mot Odd i 1. di­vi­sjon for ni år si­den. I etter­tid har man ikke va­ert i naer­he­ten av til­sva­ren­de tall.

– Vi har va­ert rundt 1.6001.700 på et par cup­kam­per, men nå tror jeg re­kor­den vir­ke­lig står i fare, spår Han­sen, og vet at gjes­te­ne kom­mer til å bi­dra.

Ti bus­ser?

– FFK har fått over­sendt 500 bil­let­ter, og skal ha seks-sju bus­ser kla­re. Men det kan fort bli ti bus­ser der­fra, tror Han­sen, og leg­ger til at gjes­te­nes sup­por­te­re har leid pu­ben Bell­mann fra kl. 15 lør­dag.

Uan­sett vil den tra­di­sjons­rike mot­stan­de­ren bi­dra til å set­te far­ge på det Han­sen me­ner er NFKs størs­te fot­ball­kamp.

Også stør­re enn se­rie­fi­na­len som ga opp­rykk i 2006.

Høy­ere nivå nå

– Den var selv­sagt veldig vik­tig, men den gang var det fire av­de­lin­ger i 2. di­vi­sjon, og ni­vå­et var ikke som nå. Den­ne gang er det and­re for­ut­set­nin­ger, og vi fø­ler at vi plan­leg­ger en cup­fi­na­le der alt skal av­gjø­res.

Selv om TV-ka­me­ra­ene kom­mer, gle­der den blå klub­ben seg over at det ikke er mye an­net som skjer med tan­ke på kon­kur­ran­se om til­skue­re.

NFK hå­per at «hele Tele­mark» stil­ler opp for fyl­kets nest bes­te lør­dag.

– Vi har va­ert med på en van­vit­tig rei­se i høst. Selv­sagt surt at di­rek­te opp­rykk glapp på mål­for­skjell, men å gå opp via play­off er nes­ten enda bed­re. Det blir jo så mye mer syn­lig, sier han som har tro på at det en­der med ju­bel.

Selv om mot­stan­der­ne kon­klu­der­te med at 0–0 egent­lig er et godt ut­gangs­punkt for dem.

– Ja, det vil de selv­sagt mene. Men vi har en van­vit­tig god hjemme­sta­ti­stikk, og tror selv­sagt at det­te er mu­lig, for­sik­rer Han­sen.

Man­dag mø­ter han på jobb for om­si­der å kun­ne ta fatt på kon­kret plan­leg­ging av se­son­gen 2018.

Spørs­må­let er hvil­ken are­na som skal plan­leg­ges.

– Det ten­ker vi ikke på nå. Ikke en tan­ke om kon­trakt hver­ken for spil­le­re eller tre­ne­re før den­ne kam­pen er spilt. Nå er det én enes­te ting som tel­ler.

FOTO: TOM ARNE BORGERSEN

OPP: No­tod­den-gut­ta sik­ret seg et flott ut­gangs­punkt foran lør­da­gens av­gjø­ren­de opp­rykk­s­kamp mot FFK, og lør­dag kan pub­li­kums­re­kor­den ryke.

FOTO: BJØRN BORGE

ALD­RI MA­KEN: Per Arne Han­sen har ald­ri opp­levd ma­ken til in­ter­es­se for en fot­ball­kamp på No­tod­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.