Gir nytt liv til ned­lagt for­ret­ning

Røi­lands ko­lo­ni­al i Øv­re Bø ble lagt ned i 1985. Nå tråk­ker folk på nytt inn dø­re­ne.

Varden - - KULTUR - andreas.soltvedt@var­den.no BØ Andreas Soltvedt

En ny tid har inn­tatt det mer enn nit­ti år gam­le huset ved Rv 36 i Øv­re Bø. Her flyt­tet Øv­re Bø han­dels­lag inn den gang byg­get sto fer­dig rundt 1925. Og her etab­ler­te ek­te­pa­ret Guro og Tor­bjørn Røi­land seg med ko­lo­ni­al midt på 1960-tal­let.

Musikk i butikken

Ekte­pa­rets dat­ter – Gro B. Røi­land – voks­te opp i det sam­me huset ved vei­en. Sam­men med sam­bo­er Ken-Bør­re Lan­gås er hun nå i ferd med å pus­se opp byg­get der det tid­li­ge­re bu­tikk­lo­ka­let ny­lig fikk sin de­but som ny are­na. Nå blir det nem­lig ar­ran­gert konserter i Røi­lands ko­lo­ni­al. – Hva sat­te dere på ide­en? – Før vi flyt­ta hit, snak­ka vi om mu­lig­he­ten for å lage lei­lig­he­ter. Men så er det jo ikke dumt å kun­ne dis­po­ne­re litt plass. Nå har vi øvings­lo­ka­le sam­ti­dig som rom­met fun­ge­rer som TV-stue. Også har vi plass nok til å in­vi­te­re folk inn, for­kla­rer Ken-Bør­re Lan­gås.

De førs­te i rek­ka

Den til­gjen­ge­li­ge plas­sen og in­ter­es­sen for kul­tur gjør at Gro B. Røi­land og Ken-Bør­re Lan­gås har satt seg fore å ar­ran­ge­re tre til fire konserter hjem­me hos seg selv hvert halv­år. Førs­te par ut var To­ve Bøy­gard og Jørund Bøge­berg. Kom­men­de lør­dag er tu­ren kom­met til Jon Sol­berg og Ot­tar Kå­sa. Mens coun­try­ryt­mis­ke Drøm­me­re & Dran­ke­re er book­et inn til ko­lo­nial­sce­nen 20. ja­nu­ar.

Gro B. Røi­land er klar på at det føl­tes som å gri­pe en sjan­se da pa­ret valg­te å flyt­te fra Ås i Akers­hus til­ba­ke til Bø i 2014.

– Det var som å flyt­te til­ba­ke til røt­te­ne – gjø­re noen valg i li­vet. Ken-Bør­re had­de bodd i Bø i ni år. Og jeg kom­mer jo her­fra. Sånn sett var det som å kom­me hjem, sier Gro B. Røi­land.

En leke­pis­tols his­to­rie

Pa­ret for­tel­ler at de har fått man­ge fine til­bake­mel­din­ger fra folk som sy­nes det er stas at det igjen er liv i huset. Gjen­stan­der fra ti­den da Røi­lands ko­lo­ni­al ble dre­vet er blant det som kan ses i det opp­rin­ne­li­ge bu­tikk­lo­ka­let. Skjønt én gjen­stand vi­ses kun fram på opp­ford­ring – nem­lig leke­pis­to­len Gros far bruk­te da han jag­de vekk inn­brudds­ty­ver i 1976.

– Pap­pa for­tal­te at lens­man­nen måt­te le litt da han for­tal­te det. Skjønt lens­man­nen var også litt usik­ker på om det var inna­for. Men noen anmeldelse av fa­der’n ble det ikke, for­tel­ler Gro B. Røi­land mun­tert.

PAR I KONSERTER:

Sam­boer­pa­ret Gro B. Røi­land og Ken-Bør­re Lan­gås har gjort om det tid­li­ge­re bu­tikk­lo­ka­let til kom­bin

VELKOMMEN INN: Røi­lands ko­lo­ni­al har be­lig­gen­het kloss ved riks­vei 36 i Øv­re Bø. Her var det bu­tikk­drift fra rundt 1925 til 1985.

LIV I HUSET: Gro B. Røi­land voks­te selv opp i huset som i li­ten grad had­de be­søk av uved­kom­men­de – bort­sett fra en dag i 1976 ...

BLANT LEKENE: Men leke­pis­to­len fikk snart ny be­tyd­ning ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.