Idas bil­de ble spredt til 115 land

La­ere­ren vil­le vise ele­ve­ne hvor fort noe kan spre seg på so­sia­le medi­er. Etter få ti­mer tok det helt av.

Varden - - KULTUR - SKI­EN ▶ He­ge Løv­dal Gul­seth he­ge.gul­seth@var­den.no

– Ele­ve­ne fikk sjokk da jeg for­tal­te hvor stor re­spon­sen har va­ert i lø­pet av hel­gen, for­kla­rer Ida Fin­quist Berg, la­erer ved Mo­fla­ta barne­sko­le i Ski­en.

115 land

Hun vil­le la­ere ele­ve­ne hvor fort noe kan spre seg på so­sia­le medi­er, og det fikk hun vist til gagns. Hun la bil­det ut fre­dag mor­gen og al­le­re­de etter noen ti­mer var bil­de delt hundre­vis av gan­ger. Nå har bil­det spredt seg til minst 115 land, er delt over 61.000 gan­ger og har fått 44.000 li­kes.

– Jeg får ikke lest al­le kom­men­ta­re­ne, da hen­ger ma­ski­nen seg opp, for­tel­ler Berg til Var­den.

Eks­pe­ri­men­tet hen­nes har gått over all for­vent­ning.

– Jeg har sett and­re gjø­re lik­nen­de tid­li­ge­re og trod­de ide­en var litt opp­brukt. Men jeg for­søk­te li­ke­vel.

And­re la­ere­re har blitt med

Berg har fun­net fram et stort kart og sam­men med ele­ve­ne har de mer­ket al­le lan­de­ne som bil­det har blitt spredd til.

– Ele­ve­ne la­erer mer om so­sia­le medi­er når det drei­er seg om et bil­de av noen de kjen­ner, fram­for at jeg bare skul­le ha for­talt dem om and­re ek­semp­ler.

Blant de man­ge som har latt seg en­ga­sje­re av bil­det er la­ere­re fra and­re land.

– De sy­nes det­te er et bra pro­sjekt og vil­le gjer­ne va­ere med på det. De al­ler fles­te kom­men­ta­re­ne jeg har fått er po­si­ti­ve, men jeg har også fått noen ne­ga­ti­ve til­bake­mel­din­ger, noen frie­ri­er og noen har spurt meg om jobb.

Også for voks­ne

Berg er kon­takt­la­erer på 5. trinn. Noen av bar­na i den­ne al­ders­grup­pen er på so­sia­le medi­er, men langt fra de fles­te.

– Men jeg ten­ker jo tid­li­ge­re du la­erer dem om nett­vett, jo bed­re er det. Nå hå­per jeg de for­står hvor far­lig det kan va­ere å leg­ge ut noe om seg selv på so­sia­le medi­er og at de må ten­ke godt over hvor­dan de fram­stil­ler seg selv, sier hun, og leg­ger til at også eld­re al­ders­grup­per har hatt nyt­te av eks­pe­ri­men­tet.

– Jeg har fått fle­re kom­men­ta­rer på at det er god la­e­ring for de voks­ne også, sier Berg som fjer­net bil­det man­dag etter­mid­dag.

FOTO: PRI­VAT

EKSPERIMENT: Det er ikke tvil om at Ida Fin­quist Bergs eksperiment var vel­lyk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.