Piz­za­vog­na åp­net

Etter at kom­mu­nen steng­te piz­za­vog­na Bus­to­ria Piz­za & Pas­ta ved Her­ku­les for en drøy må­ned si­den, har dri­ver Tom­maso Se­kie­wicz en­de­lig åp­net igjen.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶Jo­nas jo­nas.fos­sing@var­den.no

– Jeg er så let­tet. En­de­lig kan jeg få ser­ve­re piz­za igjen, sier dri­ver av piz­za­vog­na Bus­to­ria, Tom­maso Se­kie­wicz når Var­den mø­ter han på par­ke­rings­plas­sen uten­for Her­ku­les.

Piz­za­vog­na som etab­ler­te seg i som­mer ble for litt over en må­ned si­den stengt, for­di Tom­maso ikke had­de alle til­la­tel­se­ne i or­den.

Der­for har han nå den sis­te må­ne­den job­bet hardt for å kla­re etab­le­rer­prø­ven, slik at han kan lage piz­za igjen.

Måt­te la­ere prø­ven på norsk

Den sis­te må­ne­den har Tom­maso job­bet med å la­ere seg språ­ket for å kla­re prø­ven.

– Det har va­ert vel­dig vans­ke­lig, for prø­ven er på norsk og jeg snak­ker ikke så godt norsk, sier han.

Han sier at han har fått hjelp til å over­set­te i for­be­re­del­se­ne til prø­ven.

– Jeg har fått mas­se støt­te bå­de fra kun­der og ven­ner, som sier de syn­tes det er dumt. Men etter å ha lest hver dag klar­te jeg den en­de­lig, sier han mens han stolt vi­ser fram be­vi­set på at han har be­stått prø­ven.

– Men da har du kan­skje la­ert litt norsk i sam­me slen­gen da?

– Hehe, ja litt, sier han før pra­ten går over til en­gelsk igjen. Men han leg­ger til:

– Til vår­en så skal jeg ha la­ert meg å snak­ke grunn­leg­gen­de norsk, sier han med et smil.

Åp­net fre­dag

Nå skal alle til­la­tel­ser va­ere i or­den, og der­med så åp­net Tom­maso piz­za­vog­na igjen på fre­dag.

– Ja, nå er vi her for å for­be­re­de til fre­dag. Men vi vil ha åpent fra fre­dag fra 13.00 til 21.00 og sam­me tid res­ten av hel­ga, sier han.

Van­lig­vis vil de hol­de stengt på man­da­ger, for å for­be­re­de ma­ten til res­ten av uken, men etter en kjapp prat med det han om­ta­ler som «sje­fen» blir det ikke stengt den­ne man­da­gen.

– Fak­tisk så vil vi hol­de åpent fra 13.00 til 21.00 helt fram til vi sten­ger man­dag, sier han med et stort smil.

Han er sik­ker på at det er noe som vil fal­le i smak hos kun­de­ne.

– Vi har al­le­re­de man­ge fas­te kun­der som vet at vi åp­ner. Så jeg gle­der meg til å be­gyn­ne igjen, sier han.

FOTO: JO­NAS FOS­SING

STOLT: Her vi­ser dri­ver av Bus­to­ria Piz­za & Pas­ta, Tom­maso Se­kie­wicz sam­men med Ewelin Opa­l­ins­ka stolt fram be­vi­set på at han har klart etab­le­rer­prø­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.