Blir mord i kjel­le­ren­på Du Ver­den

Du Ver­den har ald­ri hatt så man­ge be­sø­ken­de. Nå fin­pus­ser de mord­åste­det i kjel­le­ren før ele­ver fra Ski­en vi­dere­gå­en­de duk­ker opp.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ ▶ ragn­hild.jo­han­sen@var­den.no

Det er førs­te gang de sel­ger seg inn til ele­ver i vi­dere­gå­en­de, og dag­lig le­der Fro­de Arnt­sen er kjempe­en­tu­si­as­tisk.

– Vi får med oss po­li­ti­et, så skal vi lage et mest mu­lig au­ten­tisk åsted. Da vil ele­ve­ne job­be med vi­ten­ska­pe­li­ge og krim­tek­nis­ke me­to­der. Det blir helt inn i kjer­nen av hva vi skal job­be med, sier han.

Det er bare to år si­den han over­tok ro­ret for Vi­ten­sen­te­ret. Det førs­te som skjed­de var at de­par­te­men­tet sleng­te dø­ra i fje­set på ham og sta­ben og kut­tet 800.000 kro­ner.

Det var som om noen dro gul­vet vekk un­der dem, men nå sei­rer de på alle ni­vå­er.

I år har 7.500 un­ger lekt seg i na­tur­vi­ten­ska­pens ånd.

Po­pu­la­ert med burs­da­ger

Det er li­ten tvil om at vandre­ut­stil­lin­gen til Equi­nor har gjort su­sen. Ut­ford­rin­gen til Vi­ten­sen­te­ret har va­ert å hol­de tritt med un­ge­nes vite­be­g­ja­er. Har de sett en ut­stil­ling, gid­der de ikke se den en gang til. Ut­stil­lin­ge­ne må hele ti­den byt­tes; noe som er år­sa­ken til et sta­dig hef­ti­ge­re be­hov for bå­de of­fent­lig støt­te og økte spon­sor­mid­ler fra na­e­rings­li­vet.

Men nå kla­rer de seg bruk­bart. Nøk­ke­len er å ha øken­de be­søks­tall. Det­te er som en spi­ral­lek: mind­re be­søk – mind­re støt­te og mot­satt. Kunn­skaps­de­par­te­men­tet er nåde­løst i sine krav.

I til­legg til vandre­ut­stil­lin­gen lig­ger suk­ses­sen også i et stort an­tall skole­av­ta­ler i Vest­fold. De om­fat­ter fem sko­ler med til sam­men 6.000 ele­ver.

– Vi kla­rer å dra inn ti mil­lio­ner i inn­tek­ter i til­legg til den of­fent­li­ge støt­ten fra sta­ten, fyl­kes­kom­mu­nen og Pors­grunn kom­mu­ne. Inn­tek­te­ne kom­mer

fra spon­sor­av­ta­ler med na­e­rings­li­vet, bil­lett­salg, kafé, bu­tikk og burs­da­ger. Det sis­te har blitt kjempe­po­pu­la­ert med fire burs­da­ger hver helg.

Vil ha un­ge­ne til å vel­ge real­fag

De­par­te­men­tet bi­drar med 4,8 mil­lio­ner, kom­mu­nen med 750.000 og fyl­ket med 400.000 kro­ner.

Men de tren­ger enda mer pen­ger. Om kort tid fei­rer de fem­års­ju­bi­le­um. Ut­stil­lin­gen i and­re eta­sje har stått der i alle dis­se åre­ne. Den kos­tet 20 mil­lio­ner kro­ner.

I lø­pet av fem år, hå­per Arnt­sen at ut­stil­lin­gen er byt­tet ut.

– Vi job­ber med fle­re pro­sjek­ter, sier han. Nes­te års pro­sjekt­pla­ner har som mål å trek­ke 25.000 be­sø­ken­de. For å få til pro­sjek­te­ne får de noe fra de­par­te­men­tet, men res­ten er en tig­ger­ferd til na­e­rings­li­vet.

– Det er vik­tig å få be­drifts­le­de­re til å for­stå ide­en bak Vi­ten­sen­ter­ne; det å få fle­re unge til å vel­ge real­fag. Det vil si den ty­pen ut­dan­nel­se som man­ge be­drif­ter har bruk for, po­eng­te­rer han.

29. sep­tem­ber var en merke­dag, da kom 700 små og sto­re inn dø­re­ne. Stort fle­re var det knapt plass til. Sep­tem­ber­re­kor­den er på 2.838 be­sø­ken­de.

Men Vi­ten­sen­te­ret er ikke len­ger bare in­nen­for dø­re­ne i hu­set ved elva. Du Ver­den på hjul he­ter det nå. Det vil si at der barn og unge er, der er også Du Ver­den. De rei­ser land og strand rundt i Tele­mark og Vest­fold. De er bå­de på Odd­kam­per og Mer­smak.

– De­par­te­men­tet bryr seg ikke om hvor vi mø­ter de unge. Vi kan like gjer­ne rei­se ut. Må­let er at vi skal til­by real­fag­li­ge le­ker.

Han reg­ner med en øk­ning på 15 pro­sent fra i fjor til i år.

Nå hå­per sen­te­ret å få pen­ger til en båt og ei bryg­ge, så plan­leg­ges det en vir­tu­ell laste­kran hvor un­ge­ne kan kom­mu­ni­se­re via in­ter­com for å løse pro­ble­me­ne som opp­står.

De tren­ger 1,5 mil­lio­ner til båt­pro­sjek­tet og en mil­lion til et ska­per­verk­sted. Nå går de for 50.000 be­sø­ken­de om 20 år.

EQUI­NOR: Vandre­ut­stil­lin­gen be­står blant an­net av Pet­ter Smart-opp­fin­nel­ser fra un­ger i grunn­sko­len

JAKKESTOL: El­le­ve barn ble truk­ket ut, og opp­fin­nel­se­ne har blitt satt i pro­duk­sjon. Her er en jakkestol.

EN TELEMARKING: Hå­vard Danne­mark Opsahl (8) fra Ski­en er den enes­te tele­mar­kin­gen som er med i ut­stil­lin­gen «Pro­sjekt fan­ta­sia».

DU VER­DEN: Dag­lig le­der Fro­de Arnt­sen har grunn til å smi­le. Be­søks­tal­le­ne har økt med 15 pro­sent fra i fjor til i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.