An­satt som ny brann­sjef

No­tod­dens nye brann­sjef, El­ling Him­berg Kross­hus, er ut­dan­net både po­li­ti, brann­mann og am­bu­lanse­sjå­før.

Varden - - FORSIDE - ▶ NO­TOD­DEN ▶ Knut Heggenes knut.heggenes@var­den.no

El­ling Him­berg Kross­hus er tro­lig kva­li­fi­sert for job­ben; han er ut­dan­net både po­li­ti, brann­mann og am­bu­lanse­sjå­før.

37-årin­gen bør va­ere sa­er­de­les kom­pe­tent til å lede sta­ben på 23 med­ar­bei­der pluss vi­ka­rer i en tid der red­nings­eta­te­ne blir sta­dig ster­ke­re knyt­tet sam­men fag­lig. Tje­nes­te i for­sva­rets Tele­mark ba­tal­jon (TMBN) har han også bak seg. Og mo­ti­va­sjon er ikke noen man­gel­vare.

Al­le de gode med­ar­bei­der­ne

Var­den mø­ter Kross­hus på brann­sta­sjo­nen på Tu­ven rett etter sig­ne­rings­mø­tet med kom­mune­le­del­sen ons­dag. – Gle­der du deg?

– Vel­dig, kom­mer det spon­tant.

– Jeg gle­der med vel­dig til å star­te i den nye job­ben. Her er in­gen da­ger like. Det blir kjempe­spen­nen­de og en stor ut­ford­ring. Jeg vil spil­le på al­le de gode med­ar­bei­der­ne og det gode grunn­la­get Stig (nå­va­eren­de brann­sjef) har lagt i sine ti år som le­der, sier den ny­bak­te brann­sje­fen til Var­den.

Det var ikke gutte­drøm­men

– Hva er det som dri­ver deg? Du har jo ut­dan­ning in­nen al­le de tre første­lin­je ut­ryk­nings­eta­te­ne vi har. Er du ge­nuint opp­tatt av å red­de liv?

– Vet du hva, gutte­drøm­men var ver­ken å bli po­li­ti, brann­mann el­ler am­bu­lanse­sjå­før. Nei, jeg drøm­te om å bli trai­ler­sjå­før på kon­ti­nen­tet. Den drøm­men har jeg så langt ikke fått rea­li­sert, men jeg har stor­tri­ves i red­nings­eta­te­ne. et er klart det en vel­dig in­spi­ra­sjon å kun­ne bi­dra til å red­de liv. – Hvor­dan star­tet det?

– Det be­gyn­te med at jeg ble am­bu­lanse­sjå­før og job­bet med det i noen år. Første­gangs­tje­nes­ten had­de jeg i brann og red­ning i luft­for­sva­ret. Føl­te meg ikke fer­dig med for­sva­ret så det ble ver­ving til Tele­mark ba­tal­jon. Etter det star­tet jeg po­liti­ut­dan­ning. Un­der­veis traff jeg kona Le­ne, og det ble ikke nok med stu­die­lån da bar­na kom. Jeg fikk en le­dig kon­sta­bel­jobb i No­tod­den brann­ve­sen, og ut­dan­ning der. Sam­ti­dig full­før­te jeg Po­liti­høg­sko­len, for­tel­ler Kross­hus, som er be­red­skaps­le­der og vara­brann­sjef.

Bruk med­ar­bei­der­ne som

Det blir et hjer­te­lig hånd­trykk med av­trop­pen­de brann­sjef Stig Sel­bo da Kross­hus duk­ker opp. – Gode råd på vei­en, Sel­bo? – Ja, nå tren­ger jeg et godt råd, bas, sky­ter Kross­hus inn.

– Va­er deg selv. Bruk de som job­ber un­der deg som et lek­si­kon. Der er det mas­se kom­pe­tan­se å spil­le på, sier Sel­bo, som pen­sjo­ne­rer seg etter over 33 i eta­ten – ti av dem som sjef.

BEG­GE FOTO: KNUT HEGGENES

MOTIVERT: El­ling Him­berg Kross­hus er No­tod­dens nye brann­sjef. Han er vel­dig motivert og gle­der seg til å gå løs på nye ut­ford­rin­ger.

AV­TROP­PEN­DE OG PÅTROPPENDE: Stig Sel­bo gra­tu­le­rer Kross­hus som sin etter­føl­ger. Sel­bo blir pen­sjo­nist på ny­året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.