Ski­ens­jen­te er stjer­ne på TikTok

– Jeg dri­ver jo bare med tull og tøys på hel­tid, sier Ida Ce­line Nordhaug.

Varden - - FORSIDE - Caro­li­ne TarAn­gen caro­li­ne.taran­gen@var­den.no

For litt over ett år si­den las­tet Ida Ce­line Nordhaug fra Ski­en opp TikTok-ap­pen. Nå har hun 120.000 føl­ge­re og har skaf­fet seg skjult adres­se og mo­bil­num­mer.

23-årin­gen fra Ski­en las­tet for litt over ett år si­den ned TikTo­kap­pen og be­gyn­te å leg­ge ut vi­deo­er. Nå har hun 120.000 føl­ge­re, hun har blitt en del av ta­lent­nett­ver­ket Nordic Scre­ens, skal snart gi ut mu­sikk pro­du­sert av Vi­dar Vil­la – og har fans over hele lan­det.

– Det har gått så sykt fort. Nå sit­ter jeg her og må ha skjult adres­se og te­le­fon­num­mer, el­ler så duk­ker de opp i ha­gen, sier hun.

Det er sa­er­lig én mål­grup­pe som lagt sin elsk på Ida. Det er barn mel­lom 6 – 18 år.

– De gri­ner nå de ser meg og har pla­ka­ter av meg på rom­met. Kan du tro!?

Det er på so­sia­le medi­er-platt­for­men TikTok at ski­ens­da­men har gjort suk­sess. Ved hjelp av ap­pen kan du lage kor­te snut­ter el­ler ett mi­nutts lan­ge vi­deo­er – der du lip­syn­cer, dan­ser, gjen­nom­fø­rer ut­ford­rin­ger el­ler noe helt an­net som er in­nen­for ret­nings­lin­je­ne til platt­for­men. Ida sat­ser på sket­sjer og hu­mor.

– Jeg dri­ver jo bare med tull og tøys på hel­tid, tenk at det fak­tisk går an. Det er en­kel hu­mor, og det li­ker de, sier hun smi­len­de.

Vik­tig å va­ere et godt for­bil­de

Hver dag får hun hundre­vis av mel­din­ger hvor barn og unge for­tel­ler at hun har hjul­pet dem gjen­nom vans­ke­li­ge ti­der.

Og det er vik­tig for Ida at hun er et godt for­bil­de.

– Jeg ten­ker på det hele ti­den. Uan­sett hvor jeg er må jeg kun­ne ten­ke at noen ser meg. Jeg drik­ker ikke, så jeg er hel­dig­vis ikke redd for hva jeg gjør i fyl­la, men det går for­bi det også. Jeg vil at barn skal vite at de kan va­ere seg selv og at det er ok, sier hun.

TikTok-stjer­na har va­ert åpen om mob­bing i barn­dom­men, og me­ner te­ma­et er vik­tig å brin­ge vi­de­re til føl­ger­ne sine.

– Jeg ble både psy­kisk og fy­sisk mob­bet i barn­dom­men og måt­te ha hjemme­un­der­vis­ning som føl­ger av den so­sia­le angs­ten det med­før­te. Først da jeg snak­ket høyt om det og ba om hjelp, ble det bed­re. Så det ber jeg også mine føl­ge­re om å gjø­re. Si det høyt, sier hun.

Fra Skot­foss

Ski­ens­jen­ta kom­mer opp­rin­ne­lig fra Skot­foss, men bor nå i en an­nen del av byen. Hun har vokst opp i revy­mil­jø­et, så både tea­ter og sang er noe hun els­ker å dri­ve med.

Snart gir hun ut en sang som he­ter «Kja­ere Hater». Den opp­sto ut fra en vi­deo på TikTok, og blir nå blir pro­du­sert av Vi­dar Vil­la.

– Det er så mye styg­ge ting som sies på nett. Vir­ke­lig. Jeg bryr meg nød­ven­dig­vis ikke så mye, men tenk hva det kan gjø­re med en som er yng­re, sier hun.

Nå vil Ida sat­se vi­de­re på TikTok og mu­sik­ken.

Ko­ro­na har, som for man­ge and­re, satt en dem­per for pla­ne­ne det­te året, men nå be­gyn­ner ting å se ly­se­re ut.

–Fle­re pla­ner spik­res i dis­se da­ger og det er utro­lig spen­nen­de, sier Ida.

Hun for­tel­ler at også TikTok­bøl­gen gikk litt ned un­der pan­de­mi­en, men at sa­er­lig én ting end­ret seg: fle­re for­eld­re kom på ba­nen.

– Nå er det ikke bare barn som kjen­ner meg igjen, det er også for­eld­re­ne de­res, smi­ler hun.

«IDACMUSIC»:Ida Ce­line Nordhaug har over 120.000 føl­ge­re på TikTok un­der nav­net «Idacmusic»

NY MU­SIKK: Kom­mer snart med ny mu­sikk. Med Vi­dar Vil­la som pro­du­sent skal hun gi ut en låt, der hun hen­ven­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.