Ord­fø­rer­opp­rør mot ful­le bus­ser

Bus­se­ne som gikk fra Ski­en sen­trum man­dag morgen var smekk­ful­le. In­gen se­ter var sper­ret av, og munn­bind var fra­va­eren­de hos både pas­sa­sje­rer og sjå­fø­rer.

Varden - - FORSIDE - Li­se Val­bø Røn­nin­gen li­se.ron­nin­gen@var­den.no

▶ Bus­se­ne som gikk fra Ski­en man­dag morgen var smekk­ful­le, og munn­bind var fra­va­eren­de hos pas­sa­sje­rer og sjå­fø­rer. Nå gjør ni ord­fø­re­re opp­rør mot fyl­kes­kom­mu­nen: – Vi ber dere tar grep nå.

Søn­dag før­te smitte­si­tua­sjo­nen til at Ski­en ble en rød kom­mu­ne.

Bak­grun­nen er at to sko­ler og en barne­hage i Ski­en må hol­de del­vis stengt. Si­tua­sjo­nen kan raskt end­re seg der­som fle­re in­volver­te tes­ter po­si­tivt på co­vid-19.

In­gen bruk­te munn­bind Det var det til­syne­la­ten­de få som tok hen­syn til da de gikk om bord bus­se­ne fra Land­mann­stor­vet man­dag morgen.

Var­dens re­por­te­re var til ste­de un­der alle av­gan­ger fra sen­trum i ret­ning de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i tids­rom­met 07.30 til 07.50:

– Bus­se­ne, som går hvert fem­te mi­nutt om mor­ge­nen, var alle mer el­ler mind­re ful­le av pas­sa­sje­rer som stod i midt­gan­gen el­ler satt ved si­den av hver­and­re.

– In­gen se­ter var sper­ret av, og re­ge­len om en me­ter av­stand ble ikke over­holdt.

– In­gen, ver­ken pas­sa­sje­rer el­ler bussjå­fø­rer, be­nyt­tet seg av munn­bind.

– Kun en av bussjå­fø­re­ne av­vis­te pas­sa­sje­rer i dø­ra. Da var den ak­tu­el­le bus­sen full, og det stod 15 per­soner i kø på ut­si­den av bus­sen.

– Kjent for oss

Pro­ble­ma­tik­ken er langt fra ukjent for Vest­fold og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne, som har an­svar for buss­til­bud og skoleskyss i fyl­ket.

– Det er kjent for oss at det­te er kre­ven­de for bussel­ska­per og sjå­fø­rer. Det­te har vi job­bet med si­den 12. mars og vi får hen­ven­del­ser om pro­ble­ma­tik­ken fra pas­sa­sje­rer, sier Lars Sand­nes, som er team­le­der for mo­bi­li­tets­tje­nes­ter i Vest­fold og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne.

– Er det sjå­fø­ren el­ler pas­sa­sje­re­ne som har an­svar for at smitte­vern­reg­le­ne blir over­holdt?

– Jeg vil si at det er beg­ge. Vi for­hol­der oss selv­sagt til de na­sjo­na­le rå­de­ne som fore­lig­ger, men det er ut­ford­ren­de for sjå­fø­re­ne å hol­de over­sikt over hvor man­ge som er på bus­sen til en­hver tid og om alle se­ter be­nyt­tes, sier Sand­nes.

Kan an­be­fa­le vak­ter

Var­dens ob­ser­va­sjo­ner man­dag morgen står i kon­trast til ret­nings­lin­je­ne fra Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI).

FHI an­be­fa­ler blant an­net en me­ter av­stand gjen­nom hele reisen og at det ikke sel­ges fle­re bil­let­ter enn det som gjør det mu­lig å iva­re­ta til­strek­ke­lig av­stand mel­lom rei­sen­de.

Vak­ter nev­nes av FHI som et al­ter­na­tiv for å ha kon­troll på si­tua­sjo­nen.

– Virk­som­he­ten bør leg­ge til ret­te for mind­re treng­sel på holde­plas­se­ne og vur­de­re and­re for­ster­ke­de til­tak der det kan opp­stå treng­sel, for ek­sem­pel vak­ter, opp­ly­ser FHI i sin vei­le­der om smitte­vern i kol­lek­tiv­trans­por­ten.

Kom­mu­nen står fritt

Ved økt smitte­ri­si­ko kan Helse­di­rek­to­ra­tet og Folke­helse­in­sti­tut­tet an­be­fa­le for­ster­ke­de smitte­vern­til­tak, som for ek­sem­pel bruk av munn­bind.

Kom­mu­ne­ne står også fritt til å fast­set­te lo­ka­le, for­ster­ke­de til­tak.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

Foto: Fred­rik Pe­der­sen

MAN­DAG MORGEN: Bus­se­ne går hvert fem­te mi­nutt fra Land­mansn­tor­vet mot de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne om morgen.

KJENT PROBLEMATI­KK: – Det er kjent for oss at det­te er kre­ven­de for bussel­ska­per og sjå­fø­rer, sier Lars Sand­nes, som er team­le­der for mo­bi­li­tets­tje­nes­ter i Vest­fold og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne.

TRANGT OM PLAS­SEN: Slik så det ut på en av buss­av­gan­ge­ne fra Land­mann­stor­vet mot Klos­ter­øya man­dag morgen.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.