Må ta grep med bus­se­ne

Varden - - HALLO VARDEN - Tom Erik Thor­sen Sjef­re­dak­tør

Smit­ten er på tur opp. Hvis Ski­en had­de va­ert et land, vil­le kom­mu­nen va­ert «rød». Oslo kom­mu­ne har på­bud om munn­bind i kol­lek­tiv­trans­por­ten og lan­ser­te man­dag en rek­ke nye til­tak, som på­bud om munn­bind på of­fent­li­ge ste­der der man ikke kan over­hol­de én me­ter, munn­bind­på­bud for an­sat­te på ser­ve­rings­ste­der og på­bud om hjemme­kon­tor «så langt det er prak­tisk mu­lig».

Vi har ka­ran­tene­reg­ler for rei­ser til and­re land. To sko­ler og en barne­hage må hol­de del­vis stengt. Rei­se­livs­bran­sjen ser enor­me inn­tek­ter ute­bli og fot­ball­kam­per må gå for til­na­er­met tom­me tribuner. Ute­livs­bran­sjen må sten­ge dø­re­ne tid­lig og det er umu­lig å ar­ran­ge­re kon­ser­ter som nor­malt. Blant vel­dig, vel­dig mye an­net.

Sam­ti­dig kjø­rer smekk­ful­le bus­ser rundt i Gr­en­land. Her er få el­ler in­gen munn­bind å se, ver­ken hos sjå­fø­rer el­ler pas­sa­sje­rer. In­gen se­ter er sper­ret av. Pas­sa­sje­rer sit­ter ved si­den av hver­and­re og står i midt­gan­gen. Én­me­ters­re­ge­len blir ikke over­holdt.

Det­te er helt ufor­ståe­lig. Bus­se­ne er ikke ful­le hele ti­den, men vi an­tar at co­vid-19 er like smitt­somt i mor­gen­rush­et.

– Det er kjent for oss at det­te er kre­ven­de for bussel­ska­per og sjå­fø­rer. Det­te har vi job­bet med si­den 12. mars og vi får hen­ven­del­ser om pro­ble­ma­tik­ken fra pas­sa­sje­rer, sier Lars Sand­nes, som er team­le­der for mo­bi­li­tets­tje­nes­ter i Vest­fold og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne.

– Vi vur­de­rer både å set­te inn fle­re bus­ser, i til­legg til vek­te­re på og rundt bus­se­ne. Men det kan va­ere vans­ke­lig å for­ut­se hvil­ke av­gan­ger som får man­ge pas­sa­sje­rer. Det kan skje plut­se­lig, sier fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Ri­is-Jo­han­sen (Sp), som også må sva­re ord­fø­rer­ne i Ski­en, Pors­grunn, Bam­ble, Lar­vik, Tøns­berg, Holme­strand, Fa­er­der, Sande­fjord og Hor­ten, som alle kre­ver at fyl­kes­kom­mu­nen nå tar grep.

Ver­den – og Nor­ge – er blitt snudd på ho­det for de al­ler fles­te. For bus­se­ne i mor­gen­rush­et i Gr­en­land er vir­ke­lig­he­ten til­syne­la­ten­de like nor­mal som for ett år si­den. Slik kan det sim­pelt­hen ikke va­ere og slik kan det ikke fort­set­te.

Det må helt åpen­bart set­tes inn fle­re bus­ser og det er na­er­lig­gen­de å inn­føre munn­bind­på­bud i kol­lek­tiv­trans­por­ten der­som av­stand ikke kan opp­rett­hol­des. Det er vans­ke­lig å finne gode ar­gu­men­ter for hvor­for man ikke skal gjø­re sli­ke grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.