Ar­vid Ha­gens syn­påBø

Varden - - HALLO VARDEN -

Hvis Ar­vid Ha­gen ikke kan se noe nytt i sen­trum uten­om en syk­kel­tel­ler, bør han gå 100 me­ter opp gata og få sjek­ket sy­net sitt på den ny­etab­ler­te op­ti­ke­ren. Etter­på kan han ta seg en kaf­fe på Hus­ly, før han hand­ler på Rema 1000 i Sko­gen­kvar­ta­let. Og om han tren­ger bed­re lese­lys kan han ta tu­ren inn­om Chris­tia­nia Be­lys­ning på Eks­pert­sen­te­ret. Med den snert­ne elsyk­ke­len sin kan han til og med ta snar­vei­en gjen­nom Evju­da­len. Når han får de nye bril­le­ne sine hå­per jeg han bed­re kla­rer å verd­set­te det le­ven­de og mang­fol­di­ge sen­tru­met vi har.

Fra spøk til al­vor: Det er ikke man­gel på ny­etab­le­rin­ger i Bø sen­trum. Og hvis vi ser på han­dels­sta­ti­stik­ken for pe­rio­den 2011–2019 lig­ger Bø helt i tet – på lands­ba­sis. Men vi må ikke se oss blin­de på han­del, for verdi­ska­ping be­gren­ser seg ikke til det. For MDG er det vik­tig å be­va­re et at­trak­tivt og le­ven­de sen­trum. Det har ver­di både for til­rei­sen­de og for oss som bor her. Der­for me­ner vi ny­etab­le­rin­ger på Gri­vi­jor­det fort­satt bør for­be­hol­des areal­kre­ven­de va­rer. Det vil gi mind­re han­dels­lek­ka­sje og sam­ti­dig mer liv i sen­trum!

Bjørn Nord­bø, le­der, MDG Midt-Tele­mark

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.