Atom­vå­pen­hon­nør til Ski­en

Varden - - HALLO VARDEN -

Hon­nør til Ski­en by­sty­re som i møte 03.09.2020 ga sin til­slut­ning til ICAN Ci­tes Appe­al, og støt­ter FN-trak­ta­ten som for­byr atom­vå­pen. 34 nors­ke byer og kom­mu­ner er nå med. Trak­ta­ten som for­byr atom­vå­pen ble ved­tatt av et stort fler­tall av FNs med­lems­land (122), i juli 2017. Nor­ge stem­te imot og har ikke satt sin sig­na­tur på den.

Ved å for­set­te å stå uten­for FNs atom­vå­pen­for­bud vil Nor­ge bare bi­dra til å le­gi­ti­me­re atom­vå­pen som stra­te­gisk kon­sept. Jeg støt­ter opp­ro­pet, fra Kjell Mag­ne Bon­de­vik, Thor­bjørn Jag­land, An­ne-Gre­te Strøm-Erich­sen, Eld­bjørg Løwer, Knut Volle­ba­ek, Bjørn Tore Go­dal. Tid­li­ge­re stats­mi­nis­te­re, uten­riks­mi­nis­te­re og for­svars­mi­nis­te­re. De sier: «Vi kan ikke over­late den­ne ri­si­ko­en til våre barn og barne­barn. For­by atom­vå­pen nå»!

Åge Erik­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.