For­fat­ter med tolv ret­te i tip­ping

Varden - - DAGENS BILDE - Per Ar­ne Renne­straum jour­na­list

Nye bø­ker, TV-se­ri­er og fil­mer tren­ger opp­merk­som­het i medie­ne for å få gode seer- og salgs­tall. La oss si at en for­fat­ter gir ut en bok om svens­ke krigs­hel­ter (godt ek­sem­pel!) Det hol­der ikke å for­tel­le om bare boka. Det blir for traust. Al­ler helst må for­fat­te­ren kun­ne hos­te opp en tra­gisk opp­le­vel­se fra egen barn­dom el­ler leg­ge for da­gen en skum­mel syk­dom. Dis­se for­fer­de­lig­he­te­ne blir nok lagt ut på an­bud til ymse re­dak­sjo­ner.

Re­por­ta­sje­ne star­ter med at «nå snak­ker hun/han ut om den vonde tida». Og så står det mye om den vonde tida og ikke så mye om boka el­ler fil­men. Der­for blir det spe­ku­lert i om in­ter­vju­ob­jek­ter na­er­mest pres­ses til å gjø­re seg sjuke­re enn de er, for å få økt opp­merk­som­het. I vis­se til­fel­ler er det noen som i til­legg må trek­ke fram en vol­de­lig far, en hemmelig sønn el­ler en olde­far med nazi­sym­pa­ti­er.

Per­son­li­ge tra­ge­di­er er det van­ligs­te, men det er jo så mye som kal­les per­son­li­ge tra­ge­di­er nå for tida. De fles­te har vel opp­da­get at li­vet kan va­ere bein­tøft til ti­der. På en dår­lig dag tror jeg de fles­te vil­le greid å kva­li­fi­se­re seg til en første­side i Dag­bla­det. Det er ikke bare for­fat­te­re som må stå fram med historier. Vi har også sett po­li­ti­ke­re for­tel­le om vonde ting, like før val­get. Bare unn­taks­vis hø­rer vi de hyg­ge­li­ge his­to­rie­ne. Når du lig­ger godt an til å bli mi­nis­ter el­ler vara­ord­fø­rer, må da li­vet ha gjort noe bra med deg, skul­le man tro. Hva med en lotto­ge­vinst, tolv ret­te i tip­ping el­ler en lo­ven­de kar­rie­re som høyde­hop­per? Jeg tror folk vil lese om slikt også. Spe­si­elt det med tolv ret­te i tip­ping. For en lykke! Men slik det er blitt nå, er spørs­må­let om man i det hele tatt har hatt det vondt nok til å kun­ne gi ut en bok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.