– For dis­se kvin­ne­ne has­ter det

Varden - - NYHETER -

▶ Le­ne Våg­s­lid (Ap), le­der i jus­tis­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, var på be­søk hos Krise­sen­te­ret i Tele­mark på ons­dag.

– Vi må lyt­te til Krise­sen­te­ret når de for­tel­ler at det­te fun­ge­rer, og for dis­se kvin­ne­ne has­ter det.

Da må vi få opp tem­po – i til­legg til å fak­tisk ileg­ge fle­re volds­ut­øver­ne fot­len­ken, sier hun.Våg­s­lid pe­ker på at Riks­ad­vo­ka­ten er enig.

Han send­te i fjor ut et rund­skriv, med øns­ke om økt bruk av den om­vend­te volds­alar­men:

– Det er gans­ke ty­de­lig at det po­li­tis­ke en­ga­sje­men­tet har va­ert for dår­lig over fle­re år. Der­med har også kom­pe­tan­sen mang­let, sier po­li­ti­ke­ren.

Hun me­ner at kunn­skap, kom­pe­tan­se og ka­pa­si­tet må opp.

– Det er på over­tid – det in­gen tvil om at vi må prio­ri­te­re det­te. På­tale­myn­dig­he­ten må be­vil­ges mer pen­ger, og vi må se på hvor­dan det­te kan lø­ses enk­le­re, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.