Det­te er de nye ko­ro­na­til­ta­ke­ne

Varden - - NYHETER -

▶ Re­gje­rin­gen strammer inn ko­ro­na­til­ta­ke­ne:

- Det an­be­fa­les at man på sam­men­koms­ter i pri­va­te hjem, ha­ger og hyt­ter ikke har mer enn fem gjes­ter, i til­legg til hus­stands­med­lem­mer.

- Alle an­be­fa­les å re­du­se­re an­tal­let de har so­sia­le sam­men­koms­ter med i lø­pet av én uke.

- An­tal­let som kan sam­les på pri­va­te sam­men­koms­ter uten­for hjem­met, re­du­se­res fra 200 til 50.

- Det blir ikke lov for å ha mer enn 50 per­soner på firma­fest.

- For at ar­beids­ta­ke­re fra and­re land ikke skal bli ilagt ka­ran­te­ne må de tes­te ne­ga­tivt hver 3. dag.

- Ar­beids­ta­ke­re fra land som iføl­ge EU er røde land må nå i ti da­gers ka­ran­te­ne. Det­te gjel­der blant an­net Po­len, Frank­ri­ke og Storbritan­nia.

- De nye til­ta­ke­ne va­rer fram til tid­lig i de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.