Seks av ti smit­te­de i Ski­en er født uten­for Nor­ge

Varden - - NYHETER -

Kom­mune­over­lege An­ne Gunn­hild Waags­bø-Kjell­sen opp­ly­ser at Ski­en har hatt 31 co­vid-19-til­fel­ler etter 27. juli i år. Så man­ge som 19 av dis­se har så­kalt opp­rin­nel­ses­land uten­for Nor­ge, men de fles­te av dem har fast bo­lig­adres­se i Ski­en.

- Men kun et få­tall - maks 1-2 - er så­kalt «im­por­tert ar­beids­kraft» i den for­stand at de er leid inn på kort­tids­ba­sis for å gjø­re jobb i Nor­ge, og så rei­se hjem igjen, sier kom­mune­over­le­gen.

Hun øns­ker ikke å si mer om hvil­ke land de smit­te­de kom­mer fra. Hun un­der­stre­ker imid­ler­tid at de som har blitt smit­tet i ut­lan­det ikke har spredd mye smit­te vi­de­re:

– Per­sone­ne som er på­vist smit­tet etter uten­lands­opp­hold har alt­så over­holdt ka­ran­tene­reg­le­ne godt, og har ikke va­ert opp­hav til stor smitte­spred­ning inn­ad i Ski­en kom­mu­ne.

1 av 4 smit­tet i ut­lan­det

Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) opp­ly­ser til Var­den at ca. én fjerde­del av alle smit­te­de i Tele­mark i ok­to­ber har fått med seg smit­ten fra ut­lan­det. FHI har in­for­ma­sjon av smitte­land for 43 av de smit­te­de i Tele­mark i ok­ti­ber.

– Av dis­se 43 er 11 re­gist­rert som smit­tet i ut­lan­det. Smitte­land for seks av dis­se 11 var Po­len, opp­ly­ser fors­ker Ro­bert Whitta­ker ved FHI.

Var­den kjen­ner til at fle­re av de nye smitte­til­fel­le­ne i Ski­en de sis­te da­ge­ne tro­lig har hatt smit­ten med seg etter be­søk i Po­len.

I hele Vest­fold og Tele­mark fyl­ke har 129 per­soner tes­tet po­si­tivt for co­vid-19 i ok­to­ber. 84 av dis­se had­de kjent smit­te­sted. Av dem er 30 smit­tet i ut­lan­det, mens 54 er smit­tet i Nor­ge.

Ja til inn­stram­ming

Myn­dig­he­te­ne har mer­ket seg at en del av smit­ten i høst har kom­met til lan­det med ar­beids­ta­ke­re fra det som EU kal­ler for røde land. Re­gje­rin­gen kunn­gjor­de man­dag etter­mid­dag at de ikke len­ger vil få unn­tak fra ka­ran­tene­plik­ten.

– Det tror jeg er klokt når vi ser ut­vik­lin­gen i man­ge euro­pe­is­ke byer. Da­gens ord­ning er for løs­lig, så jeg hil­ser en inn­stram­ming vel­kom­men. Vi må dem­me opp for den åpen­ba­re smitte­kil­den vi ser nå, sier ord­fø­rer Hed­da Foss Fi­ve (Ap) i Ski­en.

Hen­nes kol­le­ga Ro­bin Kåss (Ap) i Pors­grunn me­ner in­du­stri­en har va­ert vel­dig flin­ke til å føl­ge opp ka­ran­tene­reg­le­ne, og at den kor­te av­stan­den til Oslo ut­fjør en stør­re fare for smitte­si­tua­sjo­nen i Gr­en­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.