Ar­beids­til­sy­net med på­legg til ny Kafé K-ei­er

For lav lønn, for lan­ge vak­ter, for mye over­tid og for lite fri. Det­te er litt av hva Ar­beids­til­sy­net har på­lagt Mas­sod Huss­ei­ni å ryd­de opp i på Tan­te So­fies Kafé på Bro­tor­vet.

Varden - - NYHETER - Ragn­hild.jo­han­sen@var­den.no

Ragn­hild Jo­han­sen

▶ BAM­BLE

Mas­sod Huss­ei­ni, er den ene av de to nye ei­er­ne av Kafé K. Iføl­ge den and­re nye ei­e­ren, Goran Alik­ha­ni, er det Huss­ei­ni som har ryd­det opp i gjel­da til tid­li­ge­re Kafé K-ei­er Rag­nar San­de. Kafé K skyld­te både skate­eta­ten og de an­sat­te pen­ger.

Mas­sod Huss­ei­ni vil ikke kom­men­te­re Ar­beids­til­sy­nets rap­port etter til­sy­net på ka­fe­en hans på Bro­tor­vet.

– Nei, sva­rer Huss­ei­ni kort.

Til­syn på ka­fe­en

Nå vi­ser en til­syns­rap­port fra Ar­beids­til­sy­net etter et til­syn gjen­nom­ført på Tan­te So­fies Kafe 10. mars i år at Huss­ei­ni har sto­re pro­ble­mer med be­ta­le sine egne an­sat­te det de har krav på. Huss­ei­ni er ene­ei­er av Tan­te So­fies Kafé på Bro­tor­vet, en kafé han har dre­vet si­den 2017. Iføl­ge Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne job­ber det fem an­sat­te det. Men Ar­beids­til­sy­net fant per­so­nal­lis­ter som om­fat­tet at­skil­lig fle­re da de var inn­om på til­syns­be­søk den­ne fre­da­gen i mars.

Over 100 ti­mer over­tid

Til­syns­rap­por­ten var klar 18. juni. Den vi­ser at til­sy­net har av­slørt en rek­ke al­vor­li­ge brudd på Ar­beids­miljø­lo­ven. Den 16 si­der lan­ge rap­por­ten om­ta­ler blant an­net en kvin­ne­lig an­satt som job­bet over 100 ti­mer over­tid på en må­ned.

Hun har, iføl­ge Ar­beids­til­sy­net, job­bet for lan­ge da­ger og hatt for kort fri­tid mel­lom vak­te­ne. Ar­beids­til­sy­net opp­da­get åtte til­fel­ler der hvile­ti­den mel­lom vak­te­ne var for kort på hver­da­ger og sju til­fel­ler med for kort fri­tid i hel­ge­ne. Tre da­ger var vak­te­ne nes­ten 15 ti­mer lan­ge. Ved ni til­fel­ler had­de hun for mye over­tid på en uke, ved 13 til­fel­ler for mye på en må­ned. Seks gan­ger had­de hun job­bet hel­ga selv om hun had­de hatt vakt hel­ga før. Alt er brudd på ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne i Ar­beids­miljø­lo­ven.

Ut­be­ta­ler lønn av­drags­vis

Til­sy­net av­slør­te at det er en gjen­nom­gå­en­de ten­dens at ar­beids­gi­ver har ført to pa­ral­lel­le re­gist­re­rin­ger av ti­mer for de an­sat­te. I ett til­fel­le er en av de an­sat­te opp­ført med 84 ar­beids­ti­mer i ok­to­ber, mens lønns­slip­pen vi­ser at ved­kom­men­de kun fikk be­talt for 24 av dem. Lis­ta er lang etter at Ar­beids­til­sy­net har grans­ket 13 lønns­slip­per for novem­ber og de­sem­ber 2019 og ja­nu­ar 2020.

Ved å sam­men­lik­ne lønns­slip­pe­ne med de an­sat­tes bank­ut­skrif­ter har se­nior­in­spek­tør

Gunn-Be­rit Gje­ve­stad i Ar­beids­til­sy­net av­slørt at ut­be­ta­lings­da­to­ene hel­ler ikke sam­sva­rer med da­to­en på lønns­slip­pen, krone­be­lø­pet på lønns­slip­pen og det som kom­mer inn på kon­to­en er hel­ler ikke likt, ar­beids­ti­mer re­gist­rert og ti­mer be­talt for spri­ker, og så vi­de­re.

– Av bank­ut­skrif­te­ne kan det se ut som om det ut­be­ta­les lønn av­drags­vis, skri­ver Gje­ve­stad i rap­por­ten. Hun pe­ker også på at kra­ve­ne til minste­lønn i ser­ve­rings­virk­som­he­ter, ikke er opp­fylt.

Var­sel om på­legg

Til­sy­net ble gjen­nom­ført av to se­nior­in­spek­tø­rer fra Ar­beids­til­sy­net, en re­pre­sen­tant fra po­li­ti­et, to re­pre­sen­tan­ter fra Ar­beids­gi­ver­kon­trol­len i Gr­en­land samt en av de an­sat­te. Hen­sik­ten med til­sy­net var å kart­leg­ge ar­bei­det på ste­det og kon­trol­le­re ar­beids­ta­ker­nes lønns- og ar­beids­vil­kår.

Opp­sum­mert end­te til­sy­net med ti vars­ler om på­legg mot Tan­te So­fies Kafé.

Det hand­ler om: man­gel på opp­lys­nin­ger, man­gel på ar­beids­av­ta­ler, ugyl­dig re­gist­re­ring av ar­beids­tid, mang­len­de godt­gjø­rel­se for over­tid, man­gel på ar­beids­pla­ner, man­gel på lov­på­lagt ar­beids­fri dag­lig, ukent­lig og etter jobb på søn­dag og hel­lig­da­ger, og at de an­sat­te ikke har fått lov­på­lagt minste­lønn for bran­sjen.

Hus­ei­ni får sva­re på for­hol­de­ne til­syns­rap­por­ten av­dek­ker, før Ar­beids­til­sy­net fat­ter endelig ved­tak om på­legg.

Går gjen­nom Ks lis­ter

8. ok­to­ber had­de Kafé K en eks­tra­or­di­na­er ge­ne­ral­for­sam­ling. Ut­skrif­ten der­fra vi­ser at Mas­sod Huss­ei­ni har går gått inn som ei­er sam­men med Goran Alik­ha­ni. Fler­tal­let av de an­sat­te på Kafé K har ennå ikke fått alle fe­rie­pen­ge­ne sine. Kra­vet fra Fel­les­for­bun­det på 250. 000 kro­ner drei­de seg om fe­rie­pen­ger for de av de an­sat­te som var or­ga­ni­sert i Fel­les­for­bun­det.

De nye ei­er­ne har be­strid fe­rie­penge­kra­vet for fle­re av de an­sat­te på Kafé K.

FOTO: RAGN­HILD JO­HAN­SEN

TAN­TE SO­FIES KAFÉ: Ar­beids­til­sy­net av­slør­te ved til­syn på Tan­te So­fies Kafé i mars, om­fat­ten­de brudd på Ar­beids­miljø­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.