Eit nei vil stop­pe na­eri

Nå skal po­li­ti­ka­ra­ne av­gje­re om Bø får meir de­talj­han­del utan­for da­gens sen­trums­gren­se. – Eit nei vil stop­pe na­e­rings­ut­vik­lin­ga, sei­er Høg­re-topp.

Varden - - NYHETER - Hal­vor.ul­ve­nes@var­den.no

Hal­vor Ul­ve­nes

▶ BØ

Kom­mune­di­rek­tø­ren er po­si­tiv til flyt­ting av sen­trums­gren­sa i inn­stil­lin­ga som kjem til po­li­tisk hand­sa­ming i ut­val for plan, tek­nikk og na­e­ring fyrst­ko­man­de tys­dag.

Heit debatt

Det er no fyll fyr i ord­skif­tet om saka, blant an­na på nett­sta­den Face­bo­ok. Det skul­dast mel­lom an­na ei fersk han­del­s­ana­ly­se. Den kon­klu­de­rer med at sen­trum kan mis­te 30 mil­lio­nar kro­ner i han­del, men at Bø Han­dels­park vil auke med 70 mil­lio­nar - to­talt sett vekst for byg­da ved ut­vi­ding av gren­sa.

Tor­mod Hyn­ne har vore mel­lom­bels lei­ar for bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen for han­del­s­na­e­rin­ga,

Sen­trums­rin­gen, frå mars fram til 1. ok­to­ber i år.

Han vi­ser til føre­set­na­den for da­gens gren­se i 2011 var at det skul­le skje ei ut­vik­ling i sen­trum.

Null ut­vik­ling

og

«Hva har skjedd? Bort­imot in­gen­ting! Eien­dom­me­ne i sen­trum der det kun­ne va­ert etab­lert stor­han­del har i bes­te fall fått ny tak­stein. Det hand­ler om po­si­sjo­ne­ring og måt­te gud for­by at na­bo­en tje­ner to kr på at jeg tje­ner fem. Skal lo­kal­po­li­ti­ker­ne nok en gang slå på brem­se­ne for ut­vik­ling av han­dels­byg­da vår?» spør Hyn­ne i eit en­ga­sjert inn­legg på nett­sta­den Face­bo­ok tors­dag kveld.

Over­for Var­den un­der­stre­kar Hyn­ne at han ut­ta­ler seg ber­re som pri­vat­per­son i saka.

Full støt­te

Ein av dei som støt­tar Hyn­ne er lei­ar i Midt-Tele­mark Ap og med­lem av plan­ut­va­let, Ar­vid Ha­gen.

– Han­dels­par­ken er ei gamal Ap-sak. Hald­nin­ga til å ut­vi­de gren­sa var uni­son på sis­te med­lems­møte. Ved å hal­de fast på da­gens gren­se, vil kun­da­ne dra til Sel­jord el­ler Notodden. Ver­da går fak­tisk vi­da­re. Eg er be­kym­ra for ut­vik­lin­ga. Det som har skjedd i sen­trum uta­nom Sønste­bø­tu­net er at det er sett opp ein syk­kel­tel­jar i gata og eit syk­kel­sta­tiv ved kom­mune­hu­set, sei­er Ap-top­pen.

– Me som lo­kal­po­li­ti­ka­rar kan ikkje seie nei til ak­tø­r­ar som står klar med mil­lio­nar for å sat­se, legg han til.

Vik­tig sak

– Det­te er ei vik­tig sak for kom­mu­nen og Bø. Er det be­tre om han­de­len flyt­tar seg fi­re - fem mil i sta­den for 500 me­ter ned til han­dels­par­ken på Gri­vi­jor­det. Eit nei vil stop­pe na­e­rings­ut­vik­lin­ga i Bø. Det har no gått man­ge år og ikkje noko har skjedd med han­de­len i sen­trum, med unn­tak av ut­byg­gin­ga på Sønste­bø­tu­net, sei­er Høg­res Inge­mar Bråt­hen.

– Eg støt­tar Tor­mod Hyn­ne fullt ut, og er op­ti­mist med

AV­VI­SER: Vara­ord­fø­rar Inge­bjørg Nord­bø av­vi­ser at ut­vik­lin­ga har stop­pa i bø sen­trum.

FULL STOPP: Inge­mar Brå­ten fryk­tar at na­e­rings­ut­vik­lin­ga stop­par opp med å hal­de på da­gens sen­trums­gren­se for de­talj­han­del.

VIL ANKE: Ar­vid Ha­gen vil anke saka inn for kom­mune­sty­ret der­som han kjem i mindre­tal i plan­ut­va­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.