Al­pin­ste­der for­be­re­der seg på vin­ter uten ut­len­din­ger

Varden - - NYHETER -

▶ De sto­re nors­ke al­pin­ste­de­ne mis­ter sto­re inn­tek­ter uten uten­lands­ke gjes­ter. Try­sil ri­si­ke­rer å mis­te over 70 pro­sent av inn­tek­te­ne kom­men­de vin­ter.

– Selv om vi er vel­dig flin­ke og kla­rer å tre­dob­le an­tall nors­ke gjes­ter til vin­te­ren, vil an­tall kom­mer­si­el­le gjes­ter li­ke­vel bare bli 30 pro­sent av en nor­mal­se­song. Det sier mye om hvor al­vor­lig si­tua­sjo­nen er, sier Gud­run Sana­ker Lohne, tu­rist­sje­fen i Try­sil, til Da­gens Na­e­rings­liv.

Un­der 10 pro­sent av de 770.000 kom­mer­si­el­le gjeste­døg­ne­ne i Try­sil i vin­ter­se­son­gen 2018/19 ble fore­tatt av nors­ke tu­ris­ter. 80 pro­sent av gjes­te­ne var ut­len­din­ger, et mar­ked som nå blir hardt ram­met av ko­ro­na­steng­te gren­ser. Kurs- og kon­fe­ranse­mar­ke­det er også be­ty­de­lig svek­ket.

Også and­re al­pin­an­legg i Nor­ge har sto­re an­de­ler uten­lands­ke gjes­ter. Al­pin­co, som blant an­net ei­er an­leg­ge­ne i Ha­fjell og Kvit­fjell, an­slår at uten­lands­ke gjes­ter ut­gjør 40 pro­sent av ski­da­ge­ne de­res.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.