Fram­sat­te gro­ve trus­ler

Varden - - NYHETER -

Trus­le­ne er fram­satt over en pe­rio­de på et drøyt år i 2018 og 2019.

Iføl­ge til­ta­len er det det i all ho­ved­sak til­fel­ler hvor 45-årin­gen fø­ler seg at urett­fer­dig be­hand­let at han har fram­satt trus­le­ne.

Draps­trus­ler

Ord­ly­den i trus­le­ne er gro­ve, og inne­hol­der både di­rek­te og in­di­rek­te draps­trus­ler samt trus­ler om vold og and­re kri­mi­nel­le hand­lin­ger. Man­nen har i fle­re av trus­le­ne pre­sen­tert seg som ma­rine­je­ger med «over­le­gen styr­ke».

«Du bur­de pas­se deg... Snart vil noen dø», er et ek­sem­pel på en trus­sel som 45-årin­gen skal ha fram­satt.

«Så kan dere lure på hvor det smel­ler nes­te gang», skal han ha ut­talt til en banktopp.

«Det er bare å an­gri­pe meg. Tar all­tid hevn med 100 gan­ger styr­ke», skal han iføl­ge til­ta­len ha skre­vet til en tred­je per­son.

På­gre­pet og fengs­let

Sa­ken mot 45-årin­gen er be­ram­met i Ned­re Tele­mark ting­rett 11. og 12. novem­ber. Det er tred­je gang sa­ken mot han er be­ram­met, men ved de to tid­li­ge­re an­led­nin­ge­ne har ikke man­nen møtt i ret­ten.

Fre­dag ble han der­for på­gre­pet og fengs­let på grunn av at de fryk­ter at han ikke vil­le ha møtt opp den­ne gan­gen hel­ler, så­kalt unn­dra­gel­ses­fare.

– Han er fengs­let nå, i førs­te om­gang fram til først­kom­men­de man­dag. Der­et­ter må po­li­ti­et og ret­ten vur­de­re om grunn­la­get for vi­de­re fengs­ling fore­lig­ger, sa po­liti­ad­vo­kat Ti­ne Hen­rik­sen i Sør-Øst po­liti­dis­trikt til Var­den søn­dag.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

I RET­TEN: Etter pla­nen skal sa­ken gå mot man­nen i Ned­re Tele­mark ting­rett 11. og 12. novem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.