Sel­ger sel­skap med 19 an­sat­te

Varden - - NYHETER -

EMIL ERIKS­RØD.

Det of­fent­lig­gjor­de han selv på sin egen Face­bo­ok-si­de lør­dag.

«Det er ikke ofte vi i R8 sel­ger noe, og i hvert fall ikke når men­nes­ke­ne våre føl­ger med. Det har va­ert en utro­lig mor­som og spen­nen­de rei­se sam­men med Lars Erik (Lø­berg), André (Øs­tenå) og res­ten av gjen­gen i R8 Con­sul­ting. Det gjør at det blir litt blan­de­de fø­lel­ser», skri­ver Eriks­rød.

Han skri­ver vi­de­re at han er godt for­nøyd med at det er nett­opp Ai­der som tar over, og sel­ska­pet fort­satt skal ha til­hold i R8-byg­get Power­house i Pors­grunn.

Lars Erik

Lø­berg, som sam­men med André Øs­tenå har byg­get opp regn­skaps­by­rå­et, me­ner det er po­si­tivt at R8 Con­sul­ting kom­mer inn i et stør­re sys­tem.

– R8 er også et stort kon­sern, men med Ai­der kan vi slå ho­de­ne sam­men med like­sin­ne­de. Det er mas­se som skjer i fa­get vårt, og det er sto­re bran­sje­mes­si­ge ut­ford­rin­ger. For å møte dem tren­ger vi en­da mer kom­pe­tan­se og stør­rel­se til å ut­ford­re. Det får vi nå, sier Lø­berg til TA.

Tror på mil­li­ard­omset­ning

Til sam­me avis sier Bjør­nar Fjeld og An­ders Aa­sen i Ai­der at de har stor tro på opp­kjø­pet.

– Vi sat­ser tungt på eien­dom, og sam­men­slå­in­gen med R8 styr­ker vår tro­ver­dig­het her. Gr­en­land skal fort­set­te å va­ere et av våre tyngde­punkt, sier Fjeld.

– Jeg tror vi kan få en om­set­ning på na­er en mil­li­ard i det­te sel­ska­pet, sier Aa­sen.

FOTO: ALEX­AN­DER LEH­MANN

AI­DER: Bjør­nar Fjeld og An­ders Aa­sen i Ai­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.