Sel­ger lo­kal­pro­du­ser­te gress­kar

Fra går­den i Ski­en sel­ges lo­kal­pro­du­ser­te gress­kar til Halloween.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - Alex­an­der Leh­mann alex­an­der.leh­mann@var­den.no

Ute på Brats­berg-røn­nin­gen gård i Ski­en var de lør­dag etter­mid­dag i gang med å set­te ut årets gress­kar. Det na­er­mer seg Halloween, og skal man pyn­te med gress­kar, kan man få lo­kal­grod­de.

In­spi­rert av USA

Gård­ei­er Kje­til Jen­sen så at det var et mar­ked for gress­kar, og lot seg in­spi­re­re av lan­det der den har blitt po­pu­la­ri­sert som en vik­tig del av Halloween.

– Jeg har va­ert mye i USA, langs kys­ten i Ca­li­for­nia, hvor jeg har mye fa­mi­lie. Det er litt av in­spi­ra­sjo­nen. De har ofte sån­ne «far­mers mar­ket», mye stør­re enn det­te da, og jeg tenk­te at noe av det sam­me kun­ne va­ert gøy her, sier gård­ei­er Kje­til Jen­sen.

Tred­je år

Det var først i 2018 at de star­tet å gro gress­ka­re­ne. Det året had­de en strå­len­de som­mer, noe som ga mod­ne gress­kar i tide til ok­to­ber. I 2019 ble det en litt for dår­lig som­mer, og i år noe midt i mel­lom.

– Ja, vi er av­hen­gi­ge av en god se­song og varm som­mer. De skal va­ere helt oran­sje for å va­ere tipp-topp, men man­ge av dis­se er også fine som pynt, for­kla­rer Jen­sen.

Man kan også gro gress­ka­re­ne in­ne i be­gyn­nel­sen for å unn­gå se­song­va­ria­sjo­ne­ne, noe Jen­sen sier han ten­ker å gjø­re til nes­te år, selv om det er litt «juks».

I år har han grodd drøyt 150 gress­kar, som sel­ges til 15 kro­ner ki­lo­en. Alle gress­ka­re­ne ble satt ut i ha­gen i hel­gen , og folk kom selv for å pluk­ke dem ut.

– Ja, det blir litt av en jobb. Det var vel­dig po­pu­la­ert i 2018, over alle for­vent­nin­ger. Det var man­ge barne­fa­mi­li­er som kom og syn­tes det var stas, for­kla­rer Jen­sen.

Dri­ver gård

Det var også det­te som var star­tet på går­den som ut­salgs­sted for lo­kal­pro­du­ser­te va­rer, som hon­ning, po­te­ter og gul­røt­ter.

– Vi opp­lev­de bra re­spons, og mye folk som var inn­om. Vi åpna halv-of­fi­si­elt i fjor, og er så hel­di­ge at vi sel­ger det vi pro­du­se­rer, for­tel­ler Jen­sen.

I som­mer slut­tet han i job­ben sin i Pos­ten for å dri­ve med går­den hel­tid. Hvis det er noen gress­kar igjen, kan man fort­satt få kjøpt seg et i lø­pet av uka.

UTSALG: Tor­unn Tuva Ram­s­ås og Kje­til Jen­sen i gang med å set­te ut gress­ka­re­ne på går­den ved Brats­berg.

HALLOWEENG­RØNNSAK: Kje­til Jen­sen set­ter ut gress­ka­re­ne i ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.