Re­kord­høy etter­spør­sel

I lø­pet av to uker har over 2000 an­sat­te på Syke­hu­set Tele­mark vak­si­nert seg.

Varden - - NYHETER - Tone.lense­bak­ken@var­den.no

Tone Lense­bak­ken

▶ SKI­EN

– Vi set­ter vak­sine­re­kord i år. Det har va­ert stor re­spons og det vi­ser at an­sat­te på syke­hu­set tar an­svar, sier Lars Kittil­sen, kom­mu­ni­ka­sjon­s­jef ved Syke­hu­set Tele­mark.

Må be­stil­le eks­t­ra

På grunn av ko­rona­pan­de­mi­en har det va­ert re­kord­høy etter­spør­sel etter in­flu­ensa­vak­si­ne i mål­grup­pe­ne for vak­si­na­sjon. Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) har ca. 60. 000 do­ser van­lig in­flu­ensa­vak­si­ne igjen til ri­siko­grup­per og helse­per­so­nell. Det er der­for nød­ven­dig å ra­sjo­ne­re ut de sis­te do­se­ne for at flest mu­lig mot­ta­ke­re skal få, mel­der FHI på sine man­dag morgen.

Man­ge kom­mu­ner og helse­fore­tak har lagt inn eks­t­ra be­stil­lin­ger på in­flu­ensa­vak­si­ne nå i høst, men noen har va­ert ras­ke­re ute enn and­re. Det vil der­med va­ere for­skjel­ler rundt om i lan­det om det er man­gel på vak­si­ne el­ler ikke.

– Vi har sendt inn fore­spør­sel om å få fle­re vak­si­ner. På­gan­gen og in­ter­es­sen er eks­t­ra stor i år, sier Kittil­sen.

Tomt på drop-in

Syke­hu­set

Tele­mark nett­si­der

har

hatt drop-in for alle an­sat­te i til­legg til kol­le­ga-vak­si­ne­ring, som be­tyr at an­sat­te har fått opp­la­e­ring til å vak­si­ne­re hver­and­re.

Det er ikke fle­re vak­si­ner igjen på drop-in.

– Det be­tyr ikke at det er tomt, det er vak­si­ner ute på av­de­lin­ger, om de ikke blir brukt opp le­ve­res de til­ba­ke hit, sier Kittil­sen.

– Opp­slut­nin­gen er god, det har fun­gert vel­dig bra, det er fle­re som har vak­si­nert seg en det plei­er å va­ere, av­slut­ter Kittil­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.