Spar­ket og slo tje­neste­menn - dømt til 21 da­ger i feng­sel

Varden - - NYHETER -

31-årin­gen er fra et land i Sør

Ame­ri­ka, som hun er redd for på grunn av skrekk­his­to­ri­er om de­res bru­ta­le ad­ferd.

Men på­gri­pel­sen den­ne gan­gen skjed­de i St­or­gata i Pors­grunn, etter at kvin­nen var kas­tet ut av et ute­sted.

De nors­ke po­liti­tje­neste­men­ne­ne skul­le bare kjø­re den be­ru­se­de kvin­nen hjem. Kvin­nens frykt for po­li­ti­et i hjem­lan­det blir til­lagt mi­ni­mal vekt av ret­ten.

– Ret­ten fin­ner å leg­ge en viss, om enn sva­ert li­ten vekt på det­te i for­mil­den­de ret­ning. Det vi­ses i den­ne sam­men­heng til at tiltalte har opp­lyst å ha bodd i Nor­ge i 6 år, samt be­skri­vel­sen av po­li­ti­ets opp­tre­den over i dom­men, og at ret­ten vur­de­rer be­ru­sel­sen utvil­somt å va­ere skyl­den til at red­se­len hun føl­te en ak­tu­el­le nat­ten, he­ter det i dom­men fra Ned­re Tele­mark ting­rett.

Da kvin­nen ble på­gre­pet slo hun en po­liti­mann i ho­det og skul­de­ren mens han kjør­te. Den kvin­ne­li­ge kol­le­ga­en ble spar­ket i brys­tet og bitt i over­ar­men.

31-årin­gen er dømt til feng­sel i 21 da­ger.

Slutt­strek er satt for Ra Ka­fe­en AS – tid­li­ge­re Sol­ka­fe­en AS – på Rju­kan. Sel­ska­pet har nå be­g­ja­ert opp­bud. Skifte­sam­ling av­hol­des i Aust-Tele­mark ting­rett ons­dag 18. novem­ber. Opp­nevnt bo­sty­rer er ad­vo­kat Øystein Malm­gren.

I sin opp­buds­be­g­ja­e­ring opp­gir Ra Ka­fe­en AS å ha en sam­let gjeld på 247.000 kro­ner. Sel­ska­pet het Sol­ka­fe­en AS inn­til 14. ok­to­ber i år da Ra Ka­fe­en AS ble nytt fore­taks­navn re­gist­rert i Fore­taks­re­gis­te­ret. Regn­ska­pet for 2019 vi­ser at Sol­ka­fe­en AS had­de 640.000 kro­ner i drifts­inn­tek­ter i lø­pet av fjor­året. Re­sul­ta­tet før skatt ble mi­nus 24.000 kro­ner.

– De sier at om­set­nin­gen i 2020 var vel­dig god ved inn­gan­gen til som­me­ren, men fore­ta­ket fikk be­søk av Mat­til­sy­net i juli. Det­te gjor­de at drif­ten måt­te stan­ses noen da­ger, sier Øystein Malm­gren med hen­vis­ning til sel­ska­pets opp­buds­be­g­ja­e­ring. Der på­pe­kes det iføl­ge bo­sty­re­ren også at til­sy­net fikk vel­dig stor opp­merk­som­het i lo­ka­le media, noe som sel­ska­pet me­ner skal ha gjort det vans­ke­lig å gjen­vin­ne til­li­ten lo­kalt.

– Ak­ku­rat det­te kjen­ner jeg ikke noe til. Det­te er hva de skri­ver selv, un­der­stre­ker Malm­gren.

Dag­lig le­der og styre­le­der i Ra Ka­fe­en AS og tid­li­ge­re Sol­ka­fe­en AS – Mo­ha­med Khe­lef Al­be­dran – sier i en kom­men­tar at det har va­ert tungt å dri­ve den sis­te ti­den.

– Hvor­for fikk dere byt­tet navn på sel­ska­pet så seint som i ok­to­ber?

– Etter at Mat­til­sy­net kom tap­te og tap­te jeg pen­ger. Jeg tenk­te kan­skje at det vil­le gå litt bed­re hvis jeg byt­tet navn, sier Al­be­dran.

Lo­kal­vi­sa Rju­kan Ar­bei­der­blad – også kjent som RA – skrev fle­re ar­tik­ler om som­mer­ens til­syn som av­dek­ket en rek­ke uhy­gie­nis­ke for­hold ved drif­ten av Sol­ka­fe­en. Ka­fe­en ble stengt umid­del­bart 29. juli, men fikk åpne igjen 5. au­gust da Mat­til­sy­net igjen fant for­hol­de­ne for drift til­freds­stil­len­de.

– Lo­kal­avi­sa skrev mye om til­sy­net. Har navne­val­get noe med det å gjø­re?

– Nei, sier Al­be­dran til Var­den.

Bo­sty­rer Malm­gren sier at han ikke er kjent med hvor­for Sol­ka­fe­en AS byt­tet navn til Ra Ka­fe­en AS i Fore­taks­re­gis­te­ret så seint som 14. ok­to­ber.

– Det står in­gen­ting om det­te i opp­buds­be­g­ja­e­rin­gen. Det er hel­ler ikke uvan­lig at sli­ke navne­byt­ter skjer – an­ta­ke­lig for at det ikke skal bli så mye blest om et opp­bud, sier Malm­gren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.