Tu­sen­vis sø­ker om kom­mu­nal støt­te

Varden - - ANNONSER -

Oslo kom­mu­ne gir 5.000 Oslo-bor­ge­re inn­til 1.500 kro­ner til pigg­dekk på syk­ke­len, slik at fle­re tar syk­ke­len fatt i vin­ter. Det er en po­pu­la­er ord­ning.

Til­skudds­ord­nin­gen der Oslo­folk kan søke om penge­støt­te til pigg­dekk for syk­ler ble lan­sert man­dag, og fi­re da­ger se­ne­re had­de Kli­ma­eta­ten mot­tatt over 4.000 søk­na­der, skri­ver

Dags­avi­sen. Ord­nin­gen, som skal dek­ke halv­par­ten av folks kost­na­der til inn­kjøp og mon­te­ring av pigg­dekk på syk­ke­len, er ment som et klima­til­tak. Oslo er in­ne i en syk­kel­boom, iføl­ge di­rek­tør Hei­di Sø­ren­sen i den kom­mu­na­le Kli­ma­eta­ten. Vi øns­ker å gi syk­lis­te­ne en mu­lig­het til å fort­set­te den gode tren­den inn i vin­ter­halv­året. Etter sø­ker­tal­le­ne å døm­me kan vi si at be­ho­vet er stort i be­folk­nin­gen, sier Sø­ren­sen.

I sep­tem­ber ble det satt ny syk­kel­re­kord, med 54 pro­sent fle­re pas­se­rin­ger over de kom­mu­na­le syk­kel­tel­ler­ne, sam­men­lig­net med sep­tem­ber i 2019. Sta­dig fle­re syk­ler i Oslo og bi­drar til at vi kom­mer na­er­me­re må­let om å va­ere en null­ut­slipps­by, sier Sø­ren­sen.

Hun er­kjen­ner at ko­rona­pan­de­mi­en er en vik­tig grunn til at fle­re syk­ler

– Man­ge vil unn­gå ful­le bus­ser og trik­ker. Men noe av ef­fek­ten skyl­des nok også at til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er blitt bed­re, sier Sø­ren­sen.

FOTO: NTB

SYK­KEL: Hei­di Sø­ren­sen de­ler ut is til forbi­pas­se­ren­de å Råd­hus­plas­sen sam­men med Oslo-ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Bor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.