De ta­per ald­ri

Det er lenge si­den Hei fant ut at jen­te­ne bør tre­ne minst like mye – og minst like bra – som gut­ta. Nå høs­ter klub­ben fruk­ter i bøt­ter og spann.

Varden - - SPORT, FOLK & KULTUR - Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

▶ Fi­re Hei-lag har spilt se­rie­fot­ball i ung­doms­klas­sen si­den som­me­ren. Ikke en enes­te kamp er tapt for Mathilde Nik­man Salve­sen, Hannah Aur­bekk­ho­len, Mai­ken Gjert­sen og de øv­ri­ge Hei-jen­te­ne.

In­gen av klub­bens fi­re lag i ung­doms­fot­bal­len har tapt en enes­te kamp i den rare 2020-se­son­gen. To er al­le­re­de krets­mest­re, et tred­je kan bli det, og det fjer­de er su­ve­ren av­de­lings­vin­ner.

– Det er vel litt spe­si­elt, men det for­kla­res med god jobb over tid. Dess­uten har vi stor nyt­te av et godt an­legg. Med tre ba­ner til­gjen­ge­lig, har det også gått helt fint å tre­ne med ko­ro­na­av­stand i år, sier Kai Aur­bekk­ho­len, som er i trener­ap­pa­ra­tet rundt både J15 og J17.

Like mye og bra

Fa­si­ten er den­ne: J13 vant KM, etter to uav­gjort og res­ten sei­re. J15 le­der ta­bel­len tre run­der før slutt, og er ube­sei­ret. J17-1 vant KM, og J17-2 ble av­de­lings­vin­ner, etter en ube­sei­ret se­song i sin se­rie.

Bak re­sul­ta­te­ne lig­ger det man­ge års tan­ker om at jen­te­ne kan gjø­re som gut­ta.

– Vi har all­tid va­ert opp­tatt av at jen­te­ne skal kun­ne tre­ne minst like mye, og minst like bra, som gut­ta. Selv om vi er fle­re for­eld­re som tre­ne­re, har vi lagt mye i det. Tre­nin­ge­ne er for­be­redt, og alle in­volver­te har UE­FA C-kur­set, sier Aur­bekk­ho­len, og leg­ger til at det ald­ri har va­ert en topp­sat­sing i form av å top­pe lag.

80 pro­sent

– Også hos oss var det mest moro de førs­te åre­ne. Vi vant ab­so­lutt ikke alle kamper, men had­de et tid­lig fo­kus på tek­nikk, ba­sis­fer­dig­he­ter og ball. Om vi tap­te kamper, kun­ne vi gle­de oss over at ven­din­ger og touch sta­dig ble bed­re.

Heis mann sier at han tror jen­te­ne på Hei­stad har trent en gang mer ukent­lig enn de fles­te and­re la­ge­ne, og har tall som vi­ser at det er en­ga­sje­ment og in­ter­es­se som for­kla­rer at det er mu­lig.

– 05-jen­te­ne har 130 tre­nin­ger til nå i år, med 80 pro­sent fram­møte. Dess­uten er det slik at fle­re jen­ter både tre­ner med

Vi har all­tid va­ert opp­tatt av at jen­te­ne skal kun­ne tre­ne minst like mye, og minst like bra, som gut­ta.

Kai Aur­bekk­ho­len, Hei-tre­ner

og spil­ler kamper for krets­lag, så det er rett og slett iver og stor gle­de som lig­ger bak. Se­nior­lag i 2021 Fi­lo­so­fi­en har i alle år va­ert at alle skal va­ere med. Na­tur­lig nok er ikke lik spille­tid like ty­pisk i J17-se­ri­en, men i Hei står man stand­haf­tig ved tan­ken om at alle in­volve­res.

– Om ikke alle spil­ler like mye i den al­de­ren, er det ald­ri noen som rei­ser hjem uten å ha va­ert på ba­nen.

Suk­ses­sen i ung­doms­fot­bal­len har ført til at Hei igjen stil­ler se­nior­lag for kvin­ner i 2021. I år føl­te man at grunn­la­get var litt for ungt, men årets er­fa­rin­ger fra 17-års­se­rie­ne, der mot­stan­der­ne ofte er se­nior­spil­le­re, til­si­er at ung­jen­te­ne ikke sliter nevne­ver­dig med å ta ni­vå­et.

Gjer­ne vi­de­re

– Vi fø­ler oss kla­re for se­nior­fot­ball igjen, og øns­ker å etab­le­re et lag som har va­rig­het. Slik at jen­ter som even­tu­elt rei­ser uten­bys på stu­di­er, vet at de har et lag å kom­me til­ba­ke til, sier Hei-treneren, som ikke har tan­ker om et grønt al­ter­na­tiv til elite­sat­sin­gen i Odd.

– Ab­so­lutt ikke. Vi har in­gen am­bi­sjo­ner om den slags. For oss er det vik­tig å ha et til­bud for vi­de­re ut­vik­ling av spil­ler­ne. Blir noen av dis­se gode nok for Odd, el­ler noe en­da bed­re, vil det bare va­ere hyg­ge­lig å sen­de dem vi­de­re.

PS: Heis 15-årslag le­der 1. di­vi­sjon tre se­rie­run­der før slutt. Den­ne av­de­lin­gen hol­der på fram til nes­ten midt­veis i novem­ber.

FOTO: BJØRN BOR­GE

FOTO: PRI­VAT

KM: Heis 13-årin­ger vant KM.

LIKE MYE: Kai Aur­bekk­ho­len tror mye av for­kla­rin­gen er at jen­te­ne har trent like ofte og like bra som gut­ta.

VINNERJENT­ER: 15- og 17-årin­ger, samt noen fra J13, på fel­les­tre­ning i Hei. Klub­bens fi­re lag i dis­se se­rie­ne har ikke tap­ten enes­te kamp den­ne se­son­gen.

MER: Hei-jen­te­ne tre­ner of­te­re enn de fles­te, er inn­tryk­ket på Hei­stad.

ALLE FOTO: BJØRN BOR­GE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.