Trio blant de al­ler bes­te

NM-me­dal­jer til lo­ka­le ryt­te­re.

Varden - - SPORT -

▶ PORS­GRUNN

I hel­gen var det In­nen­dørs-NM for pon­ni og child­ren på Val­ler­my­re­ne, ar­ran­gert av Gr­en­land Ryt­ter­sports­klubb. Det ble vel­lyk­ket på alle mu­li­ge må­ter.

Fre­dag red de fles­te sine «warm up-klas­ser» hvor 1.avd i mes­ter­ska­pe­ne star­tet på lør­dag. Det ble kå­ret nor­ges­mes­te­re i 3 ka­te­go­ri­er, «Pon­ni Ka­te­go­ri 2», «Pon­ni ka­te­go­ri 1» og «Child­ren». Sist­nevnt er al­ders­be­stemt 12 -14 år på hest.

Al­le­re­de etter førs­te av­de­ling var det fle­re gren­lands­ryt­te­re som lå godt po­si­sjo­nert i de ulike ka­te­go­ri­er etter feil­frie run­der. Søn­dag skul­le det hele av­gjø­res med to run­der i 2.avd, etter­fulgt av even­tu­ell om­hop­ping på tid ved like­stilt sco­re etter de tre førs­te run­de­ne. Og om­hop­ping ble det i alle 3 ka­te­go­ri­er.

I Pon­ni ka­te­go­ri 1 var det fi­re ekvi­pa­sjer som lå likt etter tre run­der, hvor alle de fi­re had­de ridd feil­fritt. Og det var der­med klart til en spen­nen­de og av­gjø­ren­de om­hop­ping om alle pall­plas­se­ne. Det lengs­te strå­et tok 14 år gam­le Car­men Vis­kjer-Rød med sin Kat1 pon­ni «Pol­la­bran­dy Star (Pel­le)» da hun sik­ret nok en feil­fri og gans­ke rask run­de i om­hop­pin­gen.

Den­ne unge og ta­lent­ful­le ryt­te­ren sik­ret med det­te sin fjer­de NM­me­dal­je på litt over et år. Og al­le­re­de nes­te helg er det mu­lig­he­ter for fle­re tit­ler da tu­ren går til Aren­dal og Grim­stad Ri­de­klubb i Fe­vik. Der skal det kå­res nor­ges­mes­te­re i ung­hest klas­ser.

Her skal Car­men stil­le med sin fire­åri­ge hop­pe «Quan­di M», som hun sik­ret bron­se med uten­dørs tid­li­ge­re i som­mer, samt med sin seks­åri­ge hop­pe «Bal­le­ri­na». Nett­opp den­ne ekvi­pa­sjen mot­tok for to uker si­den et sti­pend som en lo­ven­de ta­lent­full ekvi­pa­sje!

I Pon­ni ka­te­go­ri 2 ble også pall­plas­se­ne av­gjort med en om­hop­ping, etter at fle­re ekvi­pa­sjer var like­stilt etter de tre førs­te run­de­ne.

I den­ne klas­sen vant Gr­en­land­ryt­ter Andrea Braa­then og Kat­borgs Oli­via bronse­me­dal­jen.

Child­ren var den sis­te mes­ter­skaps­klas­sen som ble av­gjort på søn­dag. Også her ble det til slutt en om­hop­ping om gul­let da det kun sto to feil­frie ekvi­pa­sjer etter tre inn­le­den­de run­der. I den­ne klas­sen sik­ret Thea Gun­lek­sen nok et gull til Gr­en­land med sin hest «Che­li­no 3».

Alle tre me­dal­je­vin­ne­re er ele­ver ved Kal­lands ride­sen­ter og tre­nes jevn­lig av Geir Kal­land

FOTO: PRI­VAT

GULL: Thea Gun­lek­sen vant NM-gull med sin hest «Che­li­no 3» i kla­sen child­ren.

FOTO: KRIS­TI­AN STRØM

ME­DAL­JE: Car­men Vis­kjer-Rød med sin Kat1 pon­ni «Pol­la­bran­dy Star (Pel­le)» vant bron­se i NM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.