Bjør­gen sen­sa­sjo­nell start

Varden - - SPORT -

Ren­ne­ne går 20.–22. novem­ber, og det lig­ger an til så godt som bare norsk del­ta­kel­se.

I sta­tut­te­ne for kon­kur­ran­se­ne lig­ger det fem fri­plas­ser for beg­ge kjønn for at noen få lø­pe­re som ikke har nok FIS­po­eng kan få en sjan­se til å del­ta li­ke­vel.

– Det had­de va­ert spen­nen­de å få se dem beg­ge på start­stre­ken igjen. Vi får ta en vur­de­ring om wild card hvis Pet­ter el­ler Ma­rit tar kon­takt og øns­ker å gå, sier lang­renns­sjef Espen Bjer­vig i Ski­for­bun­det.

– Det vil­le va­ert et scoop å få en av dem el­ler beg­ge til start. Både en Nort­hug på rett kjøl og ei Bjør­gen i litt over van­lig ski­tu­rist­nivå for­sva­rer en plass, sier Erik Øst­li.

Nort­hug har hatt en tøff pe­rio­de og ven­ter på en mu­lig dom etter å ha blitt sik­tet for rå­kjø­ring med bil og opp­be­va­ring av nar­ko­ti­ka. Han skal tre­ne sva­ert godt for ti­den og spøk­te i hel­gen over­for NRK med at han kan­skje skul­le mel­de seg på til se­song­star­ten.

– Kan­skje jeg mel­der meg på til Beito­stø­len, sa Nort­hug til NRK.

Spøk el­ler al­vor? tro­lig (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.