To­ve (41) blir le­der for 4.300 med­lem­mer

Varden - - FOLK - Fred­rik.nordahl@var­den.no

Fred­rik Nordahl

B SKIREN

To­ve Holst Sky­er fra Ski­en er valgt til for­bunds­le­der i Ergo­te­ra­peu­te­ne.

Ergo­te­rate­u­te­nes lands­møte ble av­slut­tet den­ne uka og ski­ens­kvin­nen To­ve Holst Sky­er ble valgt til le­der, etter å ha va­ert nest­le­der i for­bun­det de sis­te seks åre­ne.

Mo­ti­vert

Holst Sky­er, som job­ber i Ski­en kom­mu­ne, ser fram til job­ben som le­der for for­bun­det med over 4.300 med­lem­mer. Hun får med seg kol­le­ga Ton­je Han­sen Guld­hav, også hun fra Ski­en kom­mu­ne, som nest­le­der i sty­ret som to­talt tel­ler 11 per­soner.

– Etter fle­re år som nest­le­der er jeg mo­ti­vert til å fort­set­te. Det bli me­nings­fullt å va­ere med å ut­vik­le og syn­li­gjø­re kom­pe­tan­sen til ergo­te­ra­peu­te­ne. Det er i ho­ved­trekk hva ver­vet mitt går ut på, sier hun.

Fore­byg­ging

To­ve Holst Sky­er (41) er valgt til le­der for de tre nes­te åre­ne.

– Det vi skal va­ere ty­de­lig på de nes­te åre­ne, og det jeg gikk på valg på, er å syn­lig­gjø­re ba­ere­kraf­ti­ge helse- og vel­ferds­tje­nes­ter. Ergo­te­ra­pi hand­ler om å gjø­re det mu­lig for ak­ti­vi­tet og del­ta­kel­se for alle. Om man opp­le­ver syk­dom el­ler ska­de, og da får en ut­ford­ring i å mest­re hver­dags­opp­ga­ver, er det igjen vår opp­ga­ve å bi­dra til at man fort­satt kan kla­re seg selv. Jeg me­ner vi i et stør­re per­spek­tiv ikke bare kan gi pleie og om­sorg. Vi må også ten­ke fore­byg­ging og res­surs­ut­lø­sing, sier den ny­valg­te le­de­ren.

FOTO: PRI­VAT

NY LE­DER: To­ve Holst Sky­er fra Ski­en er ny for­bunds­le­der i Ero­te­ra­peu­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.