LØFT TUNGT, BLI SLANK

Nei, stør­re vek­ter gjør deg ikke stør­re. Her får du vite hvor­dan du løf­ter stort og tre­ner styr­ke for å få din mest sexy kropp til nå.

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Amy Rushlow

Skroll gjen­nom Ka­te Up­tons Insta­gram-kon­to, og du vil se fan­tas­tis­ke bort­klip­te bil­der fra photo-shoots, tei­te ting fra ku­lis­se­ne og nus­se­li­ge val­per. Du fin­ner også Sports Il­lust­rated­mo­del­len som løf­ter eks­tremt tungt. Som hund­re kilo. Vi snak­ker om å dra et tau fes­tet til en 70-ki­los sle­de og heve en stang med 100 kilo på. Over­vel­den­de tungt – noe å skri­ve hjem om.

Chelsea Hand­lers inn­legg teg­ner et lik­nen­de bil­de. Der fin­ner vi ko­mi­ke­ren mens hun sky­ver en sle­de fylt av seks vekt­ski­ver … med hen­nes mann­li­ge tre­ner på top­pen. Og så er det en an­nen ko­mi­ker, Whit­ney Cum­mings, som hofte­løf­ter 140 kilo, og spø­ker med fe­mi­nis­men for­bun­det med å trek­ke en mann på en me­tall­sle­de rundt i tre­nings­sa­len. Hva slags like­stil­ling er det?

>

Ta fram stør­re vek­ter for fas­te armer, stram mage og me­ga­styr­ke.

Med tan­ke på at kvin­ner feil­ak­tig er blitt for­talt at vi ikke bør løf­te tun­ge vek­ter, fø­les det­te som star­ten på en tre­nings­re­vo­lu­sjon som kas­ter gam­le, slit­te tre­nings­ideo­lo­gi­er bru­talt på dør. Men hvem er tre­ne­ren bak all løf­tin­gen, og hvor­dan over­be­vis­te han mo­del­ler, skue­spil­le­re og A-kjen­di­ser til å gjø­re det tyng­re og har­de­re? Han er Los An­ge­les-tre­ne­ren Ben Bruno. WH en­ga­sjer­te en skri­bent (som er svært mo­dig og i svært god form) til å tes­te pro­gram­met hans.

NED I KJELLEREN

Jeg har ak­ku­rat dob­belt­par­kert på Rox­bury Dri­ve i Be­ver­ly Hills da Bruno, en mørk­hå­ret mus­kel­bunt av en mann, lø­per ut og pe­ker mot et un­der­jor­disk par­ke­rings­hus som vil føre meg til Gra­ni­te Gym, et pri­vat tre­nings­stu­dio som er åpent kun et­ter av­ta­le og skjult fra pa­pa­raz­zi-fo­to­gra­fer og tu­ris­ter.

Mens jeg snor meg ned­over eta­sje­ne, be­gyn­ner jeg å bli ner­vøs: Hva har jeg be­gitt meg ut på? (Jeg har tross alt sett de tid­li­ge­re nevn­te In­stas fra hans kun­ders svette­øk­ter. De var in­gen hal­lu­si­na­sjon.) Det er for sent. Idet jeg kjø­rer inn på én av seks par­ke­rings­plas­ser, får jeg øye på en

30–35 me­ter lang stri­pe med grønt gress, en romaskin, noen vek­ter og en trede­møl­le stu­et vekk i et hjør­ne. In­gen fancy var­me hånd­klær, gar­de­robe­pro­duk­ter i luk­sus­klas­sen el­ler smoot­hie­ba­rer i sik­te. Ikke ak­ku­rat hvor jeg fore­stil­te meg at Vic­to­ria’s Secrets cat­walk­mo­del­ler tren­te. Men i den­ne dår­lig opp­lys­te, nøk­ter­ne kjelleren av et tre­nings­stu­dio brin­ger Bruno for da­gen en tre­nings­te­ori som har dvelt i skyg­ge­ne alt­for len­ge.

TRENINGSDAG

For kon­teks­tens skyld (ikke #sniks­kryt) bør jeg an­ta­ke­lig av­slø­re at jeg er i gans­ke god form. Ok, de fles­te vil­le fak­tisk si at jeg er i svært god form. Jeg skri­ver om tre­ning, jeg har sys­let med triat­lon, jeg syk­ler mas­se, og jeg løf­ter vek­ter re­gel­mes­sig. Så jeg over­be­vi­ser meg selv om at da­gens en-til-en­tre­nings­økt med Bruno vil bli tøff, men ikke for tøff.

Et­ter en kjapp opp­var­ming går vi over til vekts­le­den, Brun­os per­son­li­ge fa­vo­ritt­ut­styr. Han de­mon­stre­rer kor­rekt ut­fø­rel­se og les­ser 45 kilo på den so­li­de me­tall­ram­men. Nå er det min tur: Jeg le­ner meg fram, gri­per hånd­ta­ke­ne og pres­ser bei­na til å sky­ve den over gres­set, før jeg umid­del­bart snur meg og bru­ker tau­et som er fes­tet på til å dra den til­ba­ke dit jeg star­tet. Det­te er ikke så ille, sier jeg til meg selv. Så ang­rer jeg øye­blik­ke­lig på den selv­til­fred­se tan­ken – for han får meg til å gjø­re det igjen. Og igjen. Hver gang med mer vekt.

Fem mi­nut­ter se­ne­re fø­les lun­ge­ne og lår­musk­le­ne som om jeg nett­opp har sprin­tet opp fem eta­sjer. Et­ter 15 mi­nut­ter, 10 run­der el­ler så, gir Bruno meg en pau­se. Mens jeg får igjen pus­ten, kan jeg ikke an­net enn å und­res: Gjør Ka­te Up­ton vir­ke­lig dis­se grei­e­ne? Bruno drar fram te­le­fo­nen sin og vi­ser meg en vi­deo. Nett­opp. Jepp, hun gjør det – bort­sett fra at hun gjør det med 225 kilo. Dob­belt så mye som jeg skjøv rundt på det sis­te set­tet. Fy sø­ren, jen­te. Re­spekt.

Det­te var bare førs­te fase i treningen.

Nå er vi i vekt­stu­dio­et for en 30-minutters vekt­løf­tings­se­an­se for hele krop­pen. Rom­met er lite, men ikke over­fylt, selv med to and­re kli­en­ter som tre­ner med per­son­li­ge tre­ne­re. Vi spret­ter rundt i ut­kant­en av gul­vet og bru­ker en rek­ke vekt­ski­ver, ma­nua­ler, kettlebells og kne­bøy­sta­ti­ver. Vi slår til med en se­rie kne­bøy og mark­løft ved å bru­ke en landmine, et an­net av

Brun­os fa­vo­ritt­verk­tøy (se for deg

en vekt­stang med den ene en­den fes­tet til gul­vet). «Ka­te gjør van­lig­vis tre sett av dis­se, men jeg vil ikke sli­te deg ut», for­tel­ler han meg. Jeg pro­te­ste­rer ikke. Han har rett; ett sett er nok.

Mens vi roer ned og går mot ka­fe­en oven­på for lunsj, fø­les krop­pen min sli­ten, men ikke øde­lagt. Jeg fø­ler meg til­freds og styr­ket, ikke de­mo­ra­li­sert og over­vun­net. Stor takk til Bruno for at han får til det­te; fy­ren har noe ved seg som bare får deg til å føle at du kan be­sei­re ver­den – el­ler i det mins­te en vekt­ski­ve til.

STRATEGISK MODELLERING

Å løf­te tungt el­ler ikke å løf­te tungt, det er egent­lig ikke spørs­må­let.

El­ler iføl­ge Bruno ikke det rik­ti­ge spørs­må­let. På en el­ler an­nen måte fort­set­ter det imid­ler­tid å være et av de største strids­te­ma­ene in­nen tre­nings­fi­lo­so­fi. «Det fin­nes fort­satt mye der ute som av­skrek­ker kvin­ner fra styrke­tre­ning», sier Bruno mens jeg spi­ser den protein­fyl­te veggiso­me­let­ten min. (Må gi driv­stoff til de musk­le­ne vi nett­opp byg­get!) «Du har man­ge tre­ne­re som ber kvin­ner unn­gå vek­ter – om bare å løf­te halv­an­nen­ki­los el­ler bare gjø­re kropps­vekts­øvel­ser – for el­lers vil de bli sto­re. Så har du and­re som sier at det er umu­lig for kvin­ner å bli sto­re, for­di de ikke har te­st­os­te­ro­net som gut­ta har.» Og det­te, kjæ­re le­se­re, er hvor Bruno kan­skje over­ras­ker dere. «Men det er ikke umu­lig. Noen kvin­ner har til­bøye­lig­het til å byg­ge musk­ler let­te­re enn and­re, så det er ikke så en­kelt som å få alle til å løf­te så mye som de bare kan.»

Brun­os til­nær­ming hav­ner et sted i midt­en. Han slut­ter opp om tun­ge løft, men ikke i hver enes­te øvelse. «Mine kun­der øns­ker å se slan­ke ut, men også fas­te og sterke», sier han. (Det­te går hjem hos kvin­ner: En WH­stu­die fant ut at våre le­se­re øns­ker å se ord som fast, slank, og sterk på for­si­de­ne.) For å

få dem dit tar Bruno for seg ste­der som kvin­ner spør om igjen og igjen: «Van­li­ge øns­ker er: ‘Jeg vil job­be med rum­pa, om­rå­det rundt bh-strop­pen og triceps’, avslører Bruno. «Så vet du hva? Jeg job­ber med rum­pa, om­rå­det rundt bh­strop­pen og triceps!»

Nes­ten alle kun­de­ne hans er usik­re på om de vil dra fle­re ti­talls kilo – inn­til de be­gyn­ner å se re­sul­ta­ter. «Og det nes­te jeg hø­rer dem si, er: ‘Hei, jeg vil gå ned to buk­se­stør­rel­ser!’» Bruno til­skri­ver det en skred­der­sydd tre­nings­stil. «Du må bli ster­ke­re for å for­and­re krop­pen, noe som be­tyr at du må ut­ford­re den. Men det er vis­se ting som jeg pres­ser kvin­ner til å bli vir­ke­lig sterke i, og vis­se ting som jeg ikke gjør med kvin­ner.»

Ta mark­løft og ro­ing. Han er ikke redd for å få kvin­ner til å leg­ge på mye vek­ter på de øvel­se­ne, for­di de styr­ker de sto­re musk­le­ne på bak­si­den av krop­pen, noe som bi­drar til å bed­re hold­nin­gen, for­me rum­pa og gjø­re ma­gen fla­te­re.

Og la oss snak­ke om slede­sky­vin­gen som Bruno er så glad i. Sky­vin­gen og trek­kin­gen ak­ti­ve­rer pri­mært sete­musk­ler og hamst­rings, noe som gir en stram­me­re rumpe med mer «sprett» og fas­te­re, slan­ke­re bein. Dess­uten sen­der den pul­sen sky­høyt i lø­pet av mi­nut­ter, så du får de ka­lori­for­bren­nen­de for­de­le­ne av kardio­tre­ning mens du tre­ner styr­ke. Og selv om du leg­ger på mer og mer vekt (som hvis du er Chelsea Hand­ler, be­tyr opp­til 225 kilo!), kom­mer det til å lir­ke deg nær­me­re må­let om en slank kropp for­di det er den ret­te øvel­sen å kjø­re tungt på. På mi­nus­si­den let­ter Bruno byr­den på vekt­stangs-kne­bøy og unn­går øvel­ser som skul­der­hev, som kan bli for mye for al­le­re­de sterke lår­musk­ler el­ler byg­ge opp skul­der­musk­ler som kan få nak­ken til å vir­ke bre­de­re.

Det­te er en yin-yang-for­mel som fun­ge­rer for hans be­røm­te kun­der. Og iføl­ge Bruno vil øvel­se­ne til høy­re få

det til å fun­ge­re for deg også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.