OPPDAG SANNHETEN VED VEKTTAP

Det vi­ser seg at de van­li­ge diett«reg­le­ne» kan sa­bo­te­re alle an­stren­gel­se­ne dine. Her er fak­ta.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Jes­si­ca Mi­gala

Hvis du har prøvd alle di­ett­knep i alle slanke­bø­ker og fet­tet frem­de­les klist­rer seg til deg, er det lett å tro at det bare ikke er me­nin­gen at du skal gå med skin­ny jeans. Men i lik­het med mye «slanke­mat» er ikke alle slanke­råd verdt å kon­su­me­re. En stu­die fant at det er lite data som støt­ter en­kel­te po­pu­læ­re slanke­me­to­der. Det­te for­kla­rer hvor­for man­ge kvin­ner som prø­ver sli­ke tek­nik­ker, en­der opp med å kas­te inn hånd­kle­et i ste­det for å nå må­le­ne, sier en av fors­ker­ne bak stu­di­en, Kris­ta Ca­saz­za, ph.d.

Men du, ikke få dår­lig sam­vit­tig­het. Vi har brent oss på noen av dis­se me­to­de­ne selv. Og selv om vi all­tid er tals­menn for hvil­ke som helst – sun­ne – slanke­me­to­der som kan funke for deg, skal du se opp for stra­te­gi­er som fak­tisk kan hind­re deg i å gå ned.

>

Tror du at du kan gå ned i vekt bare ved å kut­te ka­lo­ri­er? Niks.

Du bør gå sak­te til verks LØGNEN:

VIRKELIGHETEN: Ja, ras­ke vekttap kan føre til den fryk­te­de jojo-ef­fek­ten. Men di­et­ten din er ikke nødt til å sne­g­le seg av går­de i det ofte an­be­fal­te en-kvart-kiloi-uken-tem­po­et – el­ler en­gang hol­de seg i jevnt tem­po, sier Eli­sa­bet­ta Po­li­ti i Duke Di­et and Fit­ness Cen­ter. Så len­ge du gjør det på en trygg måte, er det greit å gå ned to kilo én uke og en halv kilo en an­nen. Bo­nus­ny­het for farts­de­mo­ner: Forsk­ning vi­ser at å job­be med en stram­me­re frist fak­tisk kan øke mo­ti­va­sjo­nen. Da over­vek­ti­ge slan­ke­re fikk opp­ga­ven å gå ned 15 pro­sent av kropps­vek­ten sin på en­ten 12 el­ler 36 uker, lyk­tes 80 pro­sent av dem med den kor­tes­te tids­ram­men, mot 50 pro­sent av dem på den sak­te­re fram­drifts­pla­nen.

Å drik­ke vann hind­rer LØGNEN: over­spi­sing

VIRKELIGHETEN: Jo mer H O i ma­gen, desto mind­re plass til mat … ikke sant? Ikke helt, sier Bar­ba­ra Rolls, pro­fes­sor i er­næ­rings­vi­ten­skap ved Penn Sta­te Uni­ver­sity. Vann på­vir­ker ikke mett­hets­sen­so­re­ne på sam­me måte som mat gjør, og om det had­de gjort det, tis­ser du det ut gans­ke kjapt. Uten noe for­døy­el­ses­s­akt­nen­de fib­er er det sann­syn­lig at du svel­ger ak­ku­rat like man­ge ka­lo­ri­er. I ste­det for å hel­le det i deg rett før et mål­tid, ta sik­te på å spi­se mer mat som inne­hol­der mye fib­er og vann, en kom­bo som vil bi­dra til å hol­de deg mett. Rolls fore­slår en 150–200-ka­lo­ri­ers snack som et eple el­ler en kopp kraft­ba­sert sup­pe før ho­ved­ret­ten. «Vår forsk­ning vi­ser at det­te vil hjel­pe deg til å spi­se 20 pro­sent fær­re ka­lo­ri­er», sier hun.

Dag­lig vei­ing LØGNEN: mot­ar­bei­der deg

VIRKELIGHETEN: Det kan vir­ke over­dre­vent, men det er ef­fek­tivt. En stu­die fant at de som gikk på vek­ten en gang dag­lig, gikk ned nes­ten fire gan­ger så mye av kropps­vek­ten sin som dem som vei­de seg sjeld­ne­re. En se­pa­rat stu­die pub­li­sert i Ame­ri­can Jour­nal of Pre­ven­ti­ve Me­di­ci­ne av­slør­te at å veie seg selv dag­lig var for­bun­det med økt vilje­styr­ke og for­bed­ret til­freds­het over krop­pen. Å se tal­le­ne sprin­ge mot en kan være en nød­ven­dig vir­ke­lig­hets­sjekk. Hvis de går opp­over, kan du bru­ke det som et in­ten­siv til å kom­me på rett spor.

Frukt og grønn­sa­ker er LØGNEN: vid­un­der­me­di­sin

VIRKELIGHETEN: Jord­bruks­pro­duk­ter har kan­skje en «helse­glo­rie» (dvs. de kan ikke ska­de), men

Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion fant at selv om næ­rings­stof­fe­ne i kost­hol­det kan økes ved å spi­se mer av det, had­de det prak­tisk talt in­gen inn­virk­ning på vek­ten. Nå er ikke det­te fritt fram til å fjer­ne grape­frukt og brok­ko­li fra tal­ler­ke­nen. Nøk­ke­len er å per­fek­sjo­ne­re ty­per og por­sjons­stør­rel­ser av fruk­ten og grønn­sa­ke­ne du spi­ser. Noen res­tau­rant­sa­la­ter, for ek­sem­pel, inne­hol­der mer enn 1000 ka­lo­ri­er – mer enn en por­sjon fettuc­ci­ne Al­fre­do!

Det er best å set­te seg et LØGNEN: for­nuf­tig mål

VIRKELIGHETEN: Å over­be­vi­se deg selv om at du kan ta si­tups og få sixpack, kan lyde som opp­skrif­ten på skuf­fel­se (du har jo tro­lig ikke en jobb som be­ta­ler deg for å tre­ne). Li­ke­vel kan urea­lis­tis­ke drøm­mer hjel­pe deg til å gå ned i vekt mer ef­fek­tivt. En stu­die i Obe­sity fant at må­le­ne som ble be­trak­tet som urea­lis­tisk høye (som å gå ned 24 til 30 pro­sent av to­tal kropps­vekt), ble for­bun­det med mer vekttap, uten at det gikk ut over hu­mø­ret, et­ter 18 må­ne­der – til for­skjell fra la­ve­re mål. An­nen forsk­ning an­ty­der at å kon­sen­tre­re seg om små, grad­vise end­rin­ger kan hind­re at du ser et stør­re mål, for­di du ved den førs­te mile­pæ­len fø­ler det som om du al­le­re­de har opp­nådd det du sat­te deg fore. Ved å set­te deg et høyt mål er det mer tro­lig at du ut­ford­rer deg selv og går ned mer enn du el­lers had­de gjort.

Jo fær­re ka­lo­ri­er, LØGNEN: desto bed­re

SANNHETEN: Det er sant at du må drop­pe ka­lo­ri­er for å drop­pe kilo. Men en av ho­ved­grun­ne­ne til at folk når pla­tå når de skal gå ned i vekt, er at det å spi­se for lite også re­du­se­rer forbrenningen. Og sult­smer­ter kan gri­pe inn i pro­ses­sen som om­dan­ner hvitt fett (den usun­ne ty­pen som øker ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom) til brunt fett (det som er bra for deg og fak­tisk bi­drar til å for­bren­ne ka­lo­ri­er), i hen­hold til forsk­ning fra Ya­le School of Me­di­ci­ne. Sørg for å få i deg minst 1200 ka­lo­ri­er hver dag, og hopp aldri over mål­ti­der. Gjør du det, kan det på­vir­ke blod­suk­ker­ni­vå­ene og sen­de ap­pe­tit­ten din på en berg-og-dal-bane­tur som til slutt sann­syn­lig­vis får deg til å over­spi­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.