Du er MÅLORIENTERT

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 1 -

Når du krys­ser av ting på to-do-lis­ten, tar din kon­kur­ranse­pre­ge­de na­tur an­sva­ret. Pro­ble­met: Et­ter å ha kon­sen­trert all ener­gi om å nå det ene må­let, flyt­tes opp­merk­som­he­ten til nes­te ut­ford­ring, og du står i fare for å skli til­ba­ke til gam­le, dår­li­ge va­ner.

MOTIVASJONSMETODE

MED MAT

I ste­det for å være opp­tatt av en spe­si­ell kles­stør­rel­se el­ler et tall på vek­ten – noe du kom­mer til å stry­ke av lis­ten når du har opp­nådd det – sett deg et mål som kan bli en del av din livs­stil (med vekttap som en po­si­tiv bo­nus). Lov å lage sun­ne­re mat hjem­me og dyr­ke en ku­li­na­risk in­ter­es­se, for ek­sem­pel. Mål­ori­en­ter­te men­nes­ker blir ofte vi­su­elt sti­mu­lert, så sam­le in­spi­re­ren­de bil­der (ak­ti­vi­te­ter du gjer­ne vil del­ta i, sun­ne ret­ter du vil prø­ve) på Pinte­rest el­ler en gam­mel­dags korkt­av­le; noe som er fint å se på kan bi­dra til at du hol­der deg unna det som kan stå i vei­en for det.

MED TRE­NING

Ko­b­le inn din ind­re kon­kur­rent. Det vir­ker. En au­st­ralsk stu­die fra 2016 fant ut at de som kon­kur­rer­te mot en an­nen, log­get fle­re skrit­tel­ler-kilo­me­ter, satt mind­re og gikk mer ned i vekt enn dem som ikke gjor­de det. Du kan til og med kon­kur­re­re mot deg selv ved å bru­ke et nett­sted som stickk.com. Her un­der­teg­ner du en bin­den­de av­ta­le, og hvis du ikke kla­rer å gjen­nom­føre, vil nett­ste­det be­las­te kre­ditt­kor­tet ditt og og do­ne­re sum­men – og det­te er strå­len­de – til en sak du ha­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.