Hem­me­lig­he­te­ne bak Fore­ver Fit

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Gabby Re­ece

tid­li­ge­re proff sand­vol­ley­ball­spil­ler

HEN­NES HEM­ME­LIG­HET:

«Jeg prø­ver å hus­ke at helsen min er en fan­tas­tisk gave, og hver dag er en mu­lig­het til å ta vare på den ga­ven.»

DER­FOR VIR­KER DET:

Re­ece min­ner seg selv på at hun er takk­nem­lig, noe som bi­drar til at hun vir­ke­lig ser fram til hver svette­økt. Lær av de beste at­le­te­ne, coache­ne og tre­ner­ne.

Mar­cey Ra­der

pro­duk­ti­vi­tets- og helse­coach

HEN­NES HEM­ME­LIG­HET:

«Jeg ba­ker øvel­ser inn i de hver­dags­li­ge gjøre­må­le­ne», sier hun. «Når jeg set­ter på kaffe­ma­ski­nen, gjør jeg en fire­mi­nut­ters Ta­ba­ta-økt. Sjek­ke mail? Fem­ten kne­bøy.»

DER­FOR VIR­KER DET:

Vel­dig mye av kam­pen for tre­ning står mel­lom hjer­nen og krop­pen. Dis­se vin­ke­ne kom­mer hjer­nen i for­kjø­pet så den ikke får tid til å blan­de seg inn (og kom­me opp med en unn­skyld­ning for ikke å tre­ne).

Jai­me Mc­fa­den

Jil­li­an Michaels slanke­tre­ner

HEN­NES HEM­ME­LIG­HET:

«Hvis jeg be­hand­ler meg selv bra, fø­ler jeg meg vel; hvis jeg ikke tar vare på meg selv, fø­ler jeg meg som en dritt. Jeg min­ner meg selv på hvor flott tre­ning får meg til å føle meg.»

DER­FOR VIR­KER DET:

Det vik­ti­ge or­det er fø­ler. Å sat­se på å få hu­mør­ba­ser­te re­sul­ta­ter av en tre­ning er langt mer mo­ti­ve­ren­de enn å sat­se på ut­se­ende­ba­ser­te re­sul­ta­ter.

Jill Cole­man

per­son­lig tre­ner

HEN­NES HEM­ME­LIG­HET:

«Jeg tre­ner aldri i mer enn 20 mi­nut­ter – ofte gjør jeg det i 10. Et sted imel­lom er ri­ke­lig hvis du tre­ner hardt nok.»

DER­FOR VIR­KER DET:

Å be­gren­se øk­te­ne bi­drar til å øke in­ten­si­te­ten og hind­rer ut­brent­het. Cole­man tren­ger ikke å stres­se el­ler be­kym­re seg om «hvor­dan hun skal få tid til å tre­ne» – hun bare gjør det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.