Pra­nay­a­ma

Yoga i hverdagen - - Yin -

HAMSA-MAN­TRA

n I yo­ga­fi­lo­so­fi er et man­tra en lyd el­ler en grup­pe ly­der som man tror har ener­gi til å ska­pe end­ring el­ler for­vand­ling. Bi­ja-man­tra­er, el­ler frøm­an­tra­er, skal ak­ti­vi­se­re energi­sent­re­ne i krop­pen, kjent som chakra­er, for å brin­ge deg i ba­lan­se. I den­ne prak­si­sen bru­ker vi «ham»frøm­an­tra­et, for­bun­det med hals-chakra­et.

n Bruk en li­ten stund på å pus­te ned i ma­gen. Når du fø­ler deg sen­trert, be­gyn­ner du. Pust inn, så, idet du pus­ter sak­te ut, si or­det «ham» nes­ten lyd­løst. Idet du pus­ter sak­te inn, si or­det «sa». Lukk øyne­ne og pust på den­ne må­ten i et par mi­nut­ter. Etter som du blir mer for­tro­lig med tek­nik­ken, legg mer­ke til om du kan føle noen for­skjell i krop­pen el­ler ener­gi­en på inn­pust og ut­pust.

n Prøv å re­ver­se­re pro­ses­sen, si «ham» når du pus­ter inn, og «sa» når du pus­ter ut. Fø­les det­te an­ner­le­des? Fø­les det ene mer energi­gi­ven­de, og det and­re mer be­ro­li­gen­de? Hvis du sy­nes den­ne tek­nik­ken er nyt­tig, kan du bru­ke den på el­ler uten­for mat­ten når du vil end­re må­ten du fø­ler deg på.

SPINALPUST

n Sitt be­ha­ge­lig med øyne­ne luk­ket, og ta noen få dype ånde­drag for å sen­tre­re deg. Når du er klar, rett opp­merk­som­he­ten mot hjerte­om­rå­det. På nes­te inn­pust, fore­still deg at du be­ve­ger deg ned­over rygg­ra­den til hale­bei­net, og legg mer­ke til even­tu­el­le for­nem­mel­ser – var­me, kløe, stram­het. Det kan være num­ne ste­der hvor du ikke kjen­ner noe som helst. Idet du pus­ter ut, føl­ger du men­talt rygg­ra­den fra hale­bei­net til hjer­tet. Fort­sett å pus­te slik i noen få run­der, be­veg deg og pust sak­te og opp­merk­somt. Ikke be­kym­re deg der­som du ikke skul­le føle noe som helst, det tar tid å ut­vik­le det­te. Bare legg mer­ke til opp­le­vel­sen, og så vil den bli stør­re med ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.