Oman Daily : 2020-10-30

12 : 12 : 12

12

12 14395 Oó©dG Ω2020 ôHƒàcCG øe 30 ≥aGƒªdG `g1442 ∫hC’G ™«HQ øe 13 ᩪédG Friday 30 October 2020 - Edition No 14395 AGô≤dG ióàæe áëØ°U ™e π°UGƒàΠd .. »ΠgòdG »ΠY øH óªMCG :OGóYEG bareed@omandaily.om ?º°S’G …ôà°ûj øe á«eô°†ëdG ºdÉ°S âæH ΩÉ¡jQ Ωƒ``≤J ¿CG á``LQód äGAÉ``Ñ©dG äÓ``fi ™`«bƒJ ≈``ΠY ∫ƒ``°ü◊G »àdG É¡JAÉÑY ≈ΠY ¬`àWÉ«Nh ,§≤a ™«bƒàdG AGô``°ûH ø``gGóMEG ¢``ùÑΠJ É¡fCG äÉ``jôNCÓd ô``¡¶J »c ;ô``NBG π``fi ø``e É¡JÎ``°TG .Gòch Gò``μH É¡æªK Qó``≤j »`àdGh ,á``«fÓØdG á``cQÉŸG ø``e IAÉ``ÑY ôjƒ°üJ hCG á«dÉ©dG ¿ÉªKC’ÉH ôNÉØàdGh ,Aɪ``°SC’G AGô``°T Ió≤Y ¢``ùμHQÉà°S QÉ©``°Th º``°SG ¬«ΠY ÉYƒÑ£e ÉHƒc πª– »gh Σój ≈ΠY π«dO »`g Ée Qó``≤H ,∂``«bQ ≈``ΠY Ó``«dO â``°ù«d Éà``°Sƒc hCG É``¡©°Vh ‘ Qƒ``eC’G ™``°Vh ‘ ∂à«ë£``°Sh ,Σô``μa á``dÉë°V ....Ö°SÉæŸG èàæŸG IOƒ÷ É¡«a ™aój Ée ≥ëà°ùJ áYÉ°†H ΣÉæg ¿CG ôμæf ’ ¢†Z øμÁ ’ π``HÉ≤ŸG ‘ ø``μdh ;¬`æe á``© sæ°üŸG ΩÉ``ÿG OGƒ``ŸGh ≠``dÉÑe QÉ©``°SCÉH á``ÄjOôdG IOƒ``÷G äGP äÉ``éàæŸG ø``Y ±ô``£dG âeÉb É¡fCG ÊÈîJ iôNCG á≤jó°üH Êôcòj Ée Gògh ;É¡«a ,CÉLÉØààd É«ŸÉY áahô©ŸG çÉ``KC’G äÓfi øe É``¡dõæe å``«KCÉàH ¿Éch ,á``ÄjOQ ¬`JOƒL ¿CG ,çÉ``KC’G ΣÓ¡à``°SG ø``e Ú``eÉY ó``©H π¡°ùj »àdG IRƒŸÉc âJÉHh â©£≤J ájóΠL ¢SGôcn ɡ檰V øe ó«éæJ IOÉYEG ’EG É¡eÉeCG øμj ⁄ ÉgóæY .Égô°ûb øe ÉgQô– ±hô©e ÒZ GÒk ``¨°U Ók fi äó``Lh ≈àM â``ãëHh ,»``°SGôμdG ø``e π``bCG ô©``°ùH »``°SGôμdG ó``«éæJ OÉ``YCG ,ÊÉ``ªY ÜÉ``°T √ô``jój »``°SGôμdG â«≤Hh ,»ŸÉ©dG πëŸG ‘ ¬à©aO …òdG ô©``°ùdG ∞°üf Ö«Π◊G ܃``c .Úæ``°ùdG ø``e Ék©Ñ``°S â``ΠªcCG ó``bh ,É``¡àÄ«g ≈``ΠY Ée ,çÉKC’G äÓfi ,¢ùHÓŸG äÓfi ,ºYÉ£ŸG ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH ‘h Ók «d ôHu Oo …ò``dG ïØΠd ÈcCG ™bGh øe á``Π«Πb á``ΠãeCG ’EG »`g Éæe GƒÑë``°ùj »c Ú©ØàæŸGh QÉéàdG QÉÑc ábhQCG ∞``ΠN AÉ``ØÿG .Qƒ£àdGh »bôdG ºgh â– ºgGQódG øe ’ÉÑM ;É¡``°ùØf á``LÉ◊G hGC ¢``Vô¨dG ƒ``g √ó``jôJ É``e ¿GC É`` ªFGO ôr ``cs òn Jn ,¬ª``°SG hCG ,¬`ª«ª°üJ ∫É``ªL hCG ,π``ëŸG ™`bƒe ∂Π¡à``°ùJ ø``Πa ƒg ≥ëà``°ùŸG √ô©``°S ºμëj …ò``dGh ,É``e É``éàæe ∂Π¡à``°ùà°S π``H .ÒZ ’ §≤a IOƒ÷G áJ’ƒcƒ``°ûdÉH Ö``«Π◊G ¿Éc ;¤hC’G »à``°SGQO äGƒæ``°S ∫Gƒ``W …òdG π°†ØŸG »MÉÑ°üdG »Hhô``°ûe -á``°ù«H 200 √ô©``°S …òdG∫É``ªcE’ »`MQGƒL ™`«ª÷ õ``ØëŸG QÉ``«àdG ø``e »`à≤FGP …hô``j ™e Ée óM ¤EG Ö``°SÉæàj …ò``dGh ,RÉ``‚E’ÉH A»`Πe »``°SGQO mΩƒ``j øe á«``°SGQódG äÉÑΠ£àŸG ¬``°ûgÉæàJ »`©eÉL Ö``dÉW ±hô``°üe äGô£≤H Pò``ΠàΠd ´ô``°SCGh π¡``°SCG QÉ«N ƒ``gh ,܃``°Uh Üó``M πc .≈Πfi »æ«JhôH Ühô°ûe øe áÄaGO ∫ƒ°ü◊Gh ,z…É°ûdG áæ«cÉe{ ≈ΠY QR ᣨ°V ƒg ΩõΠj Ée πch ô``¡ªéàdG ∂``dP ô``°SCG ø``e »`æ≤à©j òm `` jòdh Åm `` aGO Üm ƒ``c ≈``ΠY â©ΠoàbG …òdG ìÉÑ°üdG ∂dP AÉL ≈``àM ;≈¡≤ŸG ΩÉeCG »`æ«JhôdG É``æªΠYh ,á``©eÉ÷G äGô``‡ ø``e …É``°ûdG äÉ``æ«cÉe ™`«ªL ¬`«a .áHÉéà°SGh GQƒ£J ÌcC’G É¡JÉ``°ùaÉæà ∫óÑà``°ùà°S É¡fCG É≤M’ äGQÉ«N É``¡Hh ,Óμ``°T πªLCGh ,ɪéM ÈcCG â``fÉc ó``≤d ...É``≤M á``ª≤dG ¤EG ≥ª``°ùJ QÉ©``°SC’G â``≤Π£fG π``HÉ≤ŸG ‘ ø``μdh ;Ì``cCG ô©``°S ¿EG PEG ;¬`à¶Øfi ¬`ª°†J É`` e ™`LGôj Ö``dÉ£dG á``cQÉJ øe ºZôdÉH ;≥HÉ``°ùdG √ô©``°S ∞©°V í``Ñ°UCG π``°†ØŸG »Hhô``°ûe .É«ªc hCG ɪ©W Ò¨àj ⁄ OÉà©ŸÉc áæ«cÉŸG ¬eó≤J Ée IOƒL ¿CG Ée ∞©°V É¡Øc øe ≥Π£àd §°ùÑdG ΩÉ“…ój §°ùHCG GPÉŸ iôJ π«ëμJ ÖÑ°ùdGh ,?äÉØ°UGƒŸG ¢ùØæH èàæŸ É≤HÉ°S ¬≤Π£J âfÉc ....!!!?Gô¶æe πªLCGh Ék«bQ ÌcCG áæ«cÉe QGQRCÉH Éæfƒ«Y »qΠëj Ée áaÉ°VEG ‘ ºgÉ``°ùà°S á``æ«cÉŸG √ò``g á``Ä«g ¿CG Gƒ``æX ΩCG »à°üM øe ÌcCG É¡JƒZQ ójõjh É``¡ΠNGO áfƒæμŸG É¡JÉHhô``°ûe .?IOÉà©ŸG ’ º``°S’G ø``ªK É``¡«a ™`aóf É``æJÉ«M ‘ Qô``μàJ IÒ``ãc ∞``bGƒe »`àÑLh ∫hÉ``æJGC »`c É``e º``©£e ¤GE Ö``gPCG É``eóæ©a ;IOƒ``÷G ÉkØΠ``°S ¬`à©aO …ò``dG ô©``°ùdG ±É``©°VCG Égô©``°S ó``LCGh ,á``Π°†ØŸG çÉ``KCGh Qƒ``μjO ¿CG Oô``éŸ iô``NCG º`YÉ£e ‘ á``ÑLƒdG ¢``ùØæd »`æfCÉch ;√õ``«¡éàd ≈``ΠYCG ≠``dÉÑe ¬`«ΠY â``aô°U ó``b º`©£ŸG ≈ΠY …ƒàëjh ,Ö«JÎdGh õ«¡éàdG ‘ ¥ôØdG Gòg øY ∫hDƒ°ùŸG É``°kSƒgh É°Vk ôe ¢†©ÑΠd πμ``°ûJ »àdGh ,πëŸG ƒ``Lƒd hCG ,á``cQÉŸG ≥Øæjh ,áæ«©e äÉcQÉe ’EG ¢``ùÑΠj ’ å«M ;á°VƒŸÉH ≈ª``°ùj ÉŸ Éëk «Ñb ܃``ãdG ¿Éc ¿EGh ≈àM ;¬`ΠgÉc â``Π≤KCG ¿EGh ∫Gƒ``eC’G É``¡d ≠ΠÑŸG ≥ëà``°ùJ ’ ¬JOƒLh ,ô°ü©dG á``°Vƒe »`YGhód É`` kbõ‡ hCG .¬ΠLC’ ´ƒaóŸG ‘ AÉ``°ùædG ¢``†©H ¢``Sƒg ø``Y Iô``e äGP »`à≤jó°U »`æJÈNCG ,≥ëà``°ùJ …òdG ô©``°ùdG Oóëj ø``e ÉgóMh »`g §``≤a ΩÉ``©£dG É«eƒj É¡«ΠY ô“∂d »g ∞–h äGQGƒ°ù°ùcEG øe ¬Jõ¡L Éeh .É¡©e GkQƒ°U §≤àΠJh äGQGƒ°ù°ùcE’Gh ¢ùHÓŸGh á°VƒŸG äÓfi ¤EG ∂dòc ÉæÄL GPEGh ¿CG OôéŸ É¡©FÉ°†H QÉ©``°SCG ‘ ≠``dÉÑJ É``¡fEG PEG ;êô``M ’h çó``ëa º``°SG ¬«ΠY â``°û≤f »Π£ŸG Ú``JÓÑdG ø``e ká``©£b π``ªëj è``àæŸG Égô©``°S ¢Vsƒ©«``°S »`àdG Σɪ``°SC’G ¢``VGƒMCG hCG Qƒ``gõdG äÉ``bÉH ;º©£ŸG Ö``MÉ°U Éj Σó``jhQ :∫ƒbCÉ``°S ;øFÉHõdG á``¶Øfi ø``e hCG ,»``°SGôμdG hCG ä’hÉ``£dG πcBG ø``dh ,§``≤a »``≤ÑW ∫hÉæJCÉ``°S …CÉ``ªX …hô``j ø``d …ò``dG Σɪ``°SC’G ¢``VƒM hCG á``jôgõŸG ≈``àM …ò``dG »`æ£H äõ``Z »`àdG ´ƒ``÷G äÉ``°Uôb ø``e »æ«Ø``°ûj hCG IOƒ``éa ;GQƒ¡``°ûeh É``ahô©e ∂``ª©£e º``°SG ¿Éc ¿EG õ``«Á ’ !.. zπ°ûØdG øe ±ƒîdG Ió≤Y{ ´QõJ äGQÉ°ùe øe πg ܃Πb »a áMôØdG !?øjóYÉ≤àªdG »°TƒΠÑdG ¿Éª«Π°S øH OhGO á£≤ædG √ò``¡d ∫ƒΠ◊G ø``e GOó``Y ¢``†©ÑdG ô¶f GPEG ,Ì``cCG ’ ô``còdG π«Ñ``°S ≈``ΠY É``¡æe ⁄h ,»`©«ÑW ô``eCÉc π``°ûØdG ¤EG ¿É``°ùfE’G øe ±ƒÿG Ió``≤Y ¿EÉ``a ,¬`JGP ‘ ¬`ªî°†j √ò``gh ,¬`ÑΠb ø``e ≈``°TÓàJ ±ƒ``°S π``°ûØdG .%100 á«≤«≤M á£≤f √òg äQÉ°Uh π``°ûØdG º`î°†J GPEG ,π``HÉ≤ŸÉH ÒãμdG Ωôë«°S ¬fEÉa ¿É``°ùfE’G óæY Ió≤©dG óbh ,Ió©°UC’G ∞Πàfl ≈ΠYh Ö°SÉμŸG øe É¡d á°SÉμàfGh ¬JÉ«M ‘ πeCG áÑ«îH ÜÉ°üj .IÉ«◊G á¡LGƒe ≈ΠY á«°ùØædG ÉgQÉKBG ¢üî``°ûdG ¿CG Ú``°üàîŸG ¢``†©H iô``jh Ék«Π©a í``Ñ°üj zπ``°ûØdG OQÉe{ ±É``îj …ò``dG ,Ωó≤àj ’ áWÉ``°ùÑH ¬`fC’ ,¬`JÉ«M ‘ É`` kÑFÉN É°†jCG ¬`fC’h ,¬`ahÉfl ≈``ΠY ‘ ¥ƒ``Øàj ’h á``«HÉéjE’G Ö``fGƒ÷G ‘ ¬`JÉbÉW ô``éØj ’ .É¡«a øμªàe ƒg »àdG z±ƒÿG Ió≤Y{ ¿É°ùfE’G iód íÑ°üJ Éægh É¡JÉjƒà°ùe ™ØJôJh πH ,¬°ùØf ‘ áΠ°UCÉàe ‘ ¿ƒμàd ±ƒÿG ᫪c IOÉjR ™e É«éjQóJ Ió«©H zá«°Vôe á``dÉM{ øY IQÉÑY á``jÉ¡ædG π``°ûØΠd »`HÉéjE’G Ö``fÉ÷G ø``Y ó``©ÑdG πc ô``jò–h ¬`«ÑæJ IGOCG í``Ñ°üj ¬`fCG ≈``æ©Ã ‘ AGƒ``°S ¬`jód IOƒ``LƒŸG äGô``¨ãdG ø``e §«ëj Ée πc hCG ¬ΠªY ∫É› hCG ¬à«°üî°T .äGQGôb hCG ä’É©ØfG øe ¬H ø``e ¢``üΠîàdG ¿CÉ``H Gók `` L ø``eDƒe »`æfEG ‘ ᪡eh áΠ°UÉa á``£≤f á«ÑΠ``°ùdG QÉμaC’G π``ª©dG ¿CÉ``H OÉ``≤àY’G ¿C’ êÓ``©dG á``ΠMôe »g á«ÑΠ°S ¿ƒμà``°S áé«àædG ¿CG hCG π``°ûØ«°S ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ º¡``°ùJ á£Ñfi äGô``°TDƒe ô°UÉæY πc øe á«dÉN É¡fC’ áé«àædG √òg Gò``dh .ìÉ``éædG ≥``«≤– ‘ á``ÑZôdGh Iƒ``≤dG ø``e ¬`fCÉH Ú``°üàîŸGh AGÈ``ÿG iô``j πμ``H ∂``°ùªàj ¿CG ¿É``°ùfE’G ≈``ΠY Ö``LƒdG …CG πªY ™«£à``°ùj ’{ ¬fCG OOô``j ’h ¬`JGhOCG .zπ°ûØ«°S ¬fC’ A»°T ¤EG …ODƒ``J ó``b OOÎ``dGh ¢``SÉÑàd’G á``dÉM OGô``ŸG ±ó``¡dG ƒ``ëf É``ã«ãM Ò``°ùdG Ωó``Y ó``b »``°ùØædG ÜGô``£°V’Gh ,á``bóH √ò``«ØæJ ,¢†©ÑdG iód •É°ûædG ¿GQhO áΠéY ∞bƒj áëΠŸG äÉÑLGƒdG ¢†©ÑH ΩÉ«≤dG ‘ π°ûØjh É``ª©Øeh É``jk ôgR ¿ƒ``μj ¿CG Ö``éj QÉ``¡f ‘ .äGõéæŸÉH ä’É``M çhó``M ø``e ¢``ùLƒàdG ¿EG É`` ªc AÉ``aƒdÉH á``≤ãdG ìõ``Mõj ó``b ¥É``ØNE’G ≈ΠY ájÒ°üŸGh á``Ñ©°üdGh ᪡ŸG Qƒ``eC’ÉH ádÉëH Qƒ©°ûdG ÖÑ°ùH ∂dP πc ,¬Lh πªcCG ¢``†©H ΩRÓ``J »`àdG π``°ûØdG ø``e ±ƒ``ÿG .º¡àΠ«fl ≈ΠY ô£«°ùJh ¢SÉædG äGQhó``dG ÜÉ``ë°UCG ø``e Ò``ãμdG ´ô``H ó``≤d ´ƒ``°VƒŸG Gò``g ∫hÉ``æJ ‘ á``«ÑjQóàdG á``jô¶ædG »`MGƒædG ø``e ¬`dhÉæJ º``¡°†©Hh ø``e ´ƒ``°VƒŸG •ƒ``«îH ∂``°ùeCG ¿CG ó``©H É``¡æe ÆÉ``°Uh ,zá``«fhÎμdE’G{ ™`bGƒŸG ≈``ΠY É``¡«a çó``ëàj ±ƒ``°S »`àdG IOÉ``ŸG ¢``üΠîJ »`àdG zájôë``°ùdG á``Ø°UƒdG{ É``¡fCG OOÎdG á``dÉM ø``e ¿ƒ``fÉ©j ø``jòdG OGô``aC’G ∫É``ªYC’G ¢``†©ÑH ΩÉ``«≤dG ≈``ΠY ΩGó``bE’G ‘ ‘ äGQGô``≤dG ¢``†©H PÉ``îJG hCG ,º``¡JÉ«M ‘ ∞``bGƒŸG ¢``†©H OQGƒ``J hCG ,Ö``°SÉæŸG â``bƒdG º``¡jód â``fƒμJh É``¡°†©H ™`e á``£ÑëŸG º¡æμÁ ’ ¿ƒΠ°TÉa ¢UÉî°TCG º¡fCÉH áYÉæb hCG ™`ØædÉH º``¡«ΠY Oƒ``©j π``ªY …CÉ``H ΩÉ``«≤dG .IóFÉØdG É¡ÑÑ°S á«°ùØf QÉKBG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢†©H º¡dƒ–h º¡JGQó≤H á``≤ãdG ΩóY »``≤«≤◊G äÉ«°üî``°T ¤EG Ú``«©«ÑW ¢UÉî``°TCG ø``e AGOƒ°ùdG QÉμaC’G Iô£«``°S øe É«ægP ÊÉ©J á«``°ùØædG º¡``°ùLGƒgh º``¡àΠ«fl ≈``ΠY ,»`ØWÉYh »``°ùØf ÜGô``£°VÉH ¿hô©``°ûjh º¡d »MƒJ º¡eÉeCG »àdG äÉ«£©ŸG πc ¿C’ .π°ûØdÉH ¿CG ¤EG Ò``°ûj »`©«Ñ£dG ™`bGƒdG É`` ªæ«H »°UhôîdG ≈°Sƒe øH óªMCG ÚØXƒŸG ÜGƒ``HCG ¥ô``W Å``LÉØŸG .Ò°ùj ¢ù«d øeõH √óYƒe πÑb êô``îj ¿CG ’ƒ``≤©e ¢``ù«Πa OÉ``à©ŸG √ó``Yƒe π``Ñb ∞``XƒŸG √AGQh É`` kØΠfl …ó``YÉ≤àdG ø``°ùΠd »àdG ¬££N πbô©J äÉ«fƒjóe â``fÉc ájô``°SCG AÉ``ÑYCGh É¡ª``°SQ ógÉ``°ûdGh ,É¡à``°û«©e ‘ ô≤à``°ùJ ∞XƒŸG ô``°ùîj É``eóæY ∂``dP ‘ √OGó``°ùH ó``¡©J ó``b ¿Éc É`` ¨ΠÑe ôNBGh ∂æÑΠd §``°ùb ¬æe Ékjô¡``°T É¡ªΠà°SG ¿CG ≥Ñ°S »àdG á«©ªéΠd π``bô©J â``fÉc GkQƒ``eCG É``¡H Oó``°Sh É¡£``°ùb OGó``°S …ô``éjh ¬`JÉ«M á``jÒN äÉ``eGõàdG ΣÉ``æg É``ÃQh .¬JôNB’ Gók «°UQ É¡H OGQCG ICÉ``aÉμe ¿EÉ``a ,ô``NBG Ö``fÉL ø``eh É``¡H ∫ƒ``ª©ŸG á`` eóÿG á``jÉ¡f ó``©Ña ,á``Ñ«éYh á``ÑjôZ É``«dÉM ¬HÉÑ``°T Iô``gR ∞``XƒŸG ≈``°†b ¿CG É``à ¢``SÉædGh ø``WƒdG á``eóN ‘ ¿ƒ``μJ É``ek ÉY Ú``KÓK ø``Y ó``jõj ’ É`` e á``eóÿG á``jÉ¡f ICÉ``aÉμe ,ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 12 ø``Y ó``jõj ø``e π``bCG ¿ƒ``μJ É`` e É`` kÑdÉZh ΣÉ``æg ∂``dP ≈``ΠY IhÓ``Y ,∂``dP Ióe äRhÉOE AGÈNh ¿ƒØXƒe Ú``KÓKh á``°ùªÿG º``¡àeóN ¿ƒ``Lôîj á``Ø«XƒdG ‘ É``ek ÉY ∫É``jQ ∞``dCG RhÉ``éàj ’ Ö``JGôH hCG Éék ¡f á``eƒμ◊G è¡æJ É``eóæY ÉgQÉÑàYG ‘ ™``°†J É``ek ɶf ø``°ùJ äGQÉ``ÑàY’G ø``e ó``jó©dG ‘ Ö``°üJ »`àdG äGOó``ëŸGh á``LQódÉH ø``WGƒŸG ¬`ëΠ°üe ≥``Π£æe ø``e ∂``dPh ,¤hC’G ´GQ º`μΠc{ ∞jô``°ûdG å``jó◊G z¬`à«YQ ø``Y ∫hDƒ``°ùe º`μΠch á``dÓL É``f’ƒe √ó``cCG É``e Gò``gh ¥QÉ``W ø``H º`ã«g ¿É£Π``°ùdG -√É``YQh ˆG ¬`¶ØM- º`¶©ŸG ¿CÉ``H ¿ƒ``ª«ŸG ¬`ªμM á``jGóH ‘ ¬``≤M ∫Éæ«``°S ÊÉ``ª©dG ø``WGƒŸG ,QGô≤à``°SGh ø``eCG ‘ ¢``û«©jh á``aÉc ¬`d πØμà``°S á``eƒμ◊G ¿CGh ˆG Gók gÉ©e ,áYhô``°ûŸG ¬`bƒ≤M ¿É£Π``°ùdG É``£N ≈``ΠY Ò``°ùj ¿CG .√GôK ˆG Ö«W- πMGôdG ø‡ á«fóŸG áeóÿG ƒØXƒªa º«ª©àdG ≥``ah ó``YÉ≤àdG º¡Πª``°T ¿ƒ``eõëj ±hô``©ŸG ÊGƒ``jódG π``«MôΠd Ú``ÑgCÉàe º``¡à©àeCG º`gQɪYCG Iô``gR Gƒ``°†b ¿CG ó``©H ¥QÉ``ØJ ’ ∫É``eB’Gh á``Ø«XƒdG ‘ Ö``bÎJ º``¡fGPBGh , º``¡àΠ«fl ø``e ´QÉ``°ûdG ¬`ΠbÉæàj É``e ´Éª``°S ¥hó``æ°U ™`aÉæe ‘ π``jó©J ICÉaÉμeh á«fóŸG áeóÿG ó``YÉ≤J ÖJGôdG πjó©Jh ,áeóÿG ájÉ¡f óYÉ≤àdG ¿CGh á``°UÉN …ó``YÉ≤àdG !πbCG ÉÃQh ÊɪY ‘ ∞``°üæe Gò``g iô``J É``j π``¡a ájÉ¡f √ò``g Ó``©a π``gh ?º``¡≤M ?á``Πjƒ£dG º``¡àeóÿ Ió«©``°S ¿ƒ``μj ’ ó``b ¬``°ùØf â``bƒdG ‘h πª©dG ∞``XƒŸG Gò``g áYÉ£à``°SÉH ¬`ahôX ÖÑ``°ùH ô``NBG ¿Éμ``e ‘ GPEG ’EG ,¬æ``°S È``c hCG á``«ë°üdG ‘ â``©°Vh ó``b á``eƒμ◊G â``fÉc iÎ``°S iôNCG òaÉæe É``gQÉÑàYG .ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb QƒædG å``jó◊G ø``e Ò``ãμdG ™ª``°ùf äÉgƒjQÉæ«``°ùdG ø``e Ò``ãμdGh É``gÈY »`JCÉj ¿CG ø``μÁ »`àdG ‘ ø``jóYÉ≤àoŸG A’Dƒ``¡d êô``ØdG π°UCG ¿CG ó``jQCG Éeh .º¡àbh Ò``Z Ö°†à≤ŸG å``jó◊G Gòg ‘ ¬`«dEG ø``e π``«÷G Gò``g ¿EG :∫ƒ``≤dG ¿hó©à``°ùj ø``jòdG Ú``ØXƒŸG º``¡Π«MQ Ö``FÉ≤M Ωõ``◊ Ωƒ``«dG AÉ°†b ¿ƒ≤ëà``°ùj áØ«XƒdG øe á``LÉ◊G ø``e á``«dÉN äÉ``bhCG Ö``≤©J »`àdG á``ΠMôŸG ‘ á``«dÉŸG ‹É``◊G º``¡©°Vhh º`góYÉ≤J ô``¶àæf ∂``dòdh ,Gók `` L Ö``©°U Ú``H π``ª –h »`JCÉJ äGQÉ``°ûH QÉ``°ùŸG Ò``¨J á``Môa É``¡JÉ«W .ôNBG QÉ°ùe ¤EG ‹É◊G á``dÉ◊G √ò``¡a , »`©«ÑWh ∫É``©a πμ``°ûH »`g á``«dRCG Ió``≤Y º``¡jód ó``LƒJ ∂``°T Ó``H ,π``°ûØdG á``ªΠc ø``e z»``°VôŸG ±ƒ``ÿG{ áeRÓe zπ``°ûØdG ±ÉNCG{ áªΠc π¶J ÉÃQh ¿hO »`FÉ≤ΠJ πμ``°ûH É``¡fƒdƒ≤j ,º¡fÉ``°ùΠd .ÒμØJ hCG »Yh GƒKó– ÖfÉ÷G Gò¡H ڪ࡟G øe ÒãμdG ƒ``¡a ,∫ƒ``£e ÜÉ¡``°SEÉH ´ƒ``°VƒŸG Gò``g ø``Y ≈£YCG ób ,ó``¡©dG åjóM hCG ó``jóéH ¢``ù«d äGQÉ``¡ŸG ø``e Ò``ãμdG Ö``°ùàμj ¿É``°ùfE’G ¢``†©H ‘ ¬`dƒNO á`` é«àf äGÈ``ÿGh ìÉ``éædG ø``Y ô`` ¶ædG ¢``†¨H ÜQÉ``éàdG ¢``†©H √PÉ``îJG á``HôOE É``°†jCGh ,π``°ûØdGh AGƒ``°S É``¡JÉ©ÑJ π``ªëàj »`àdG äGQGô``≤dG »£©j ¿CG ™«£à``°ùj á«HÉéjE’G hCG á«ÑΠ``°ùdG .IôHÉãŸGh õ«ªàdG ≈ΠY IQó≤dG ¬°ùØæd ¢``†©H ≈``ΠY ô£«``°ùJ »`àdG ±ƒ``ÿG á``dÉM º``¡JÉ«M á``°SQɇ ø``e º``¡©æ“,¢``SÉædG !ÜÉ©°üdG π¡°ùJh á≤Π¨ªdG ÜGƒHC’G íàØJ ájôë°S áªΠc ájôaɨdG ᪫ΠM IOƒLƒe ∞°SCÓd É¡æμd ™«ª÷G ≈ΠY ≥Ñ£æJ ’ êPɪædG √òg QÉ«àNG π``LCG ø``e πμ``°ûJ »`àdG ¿É``éΠdG ¿EÉ``a Gò``dh ,á``°SƒªΠeh .áØ°üæe ¿ƒμJ ¿CG Öéj ∞FÉXƒΠd ¢UÉî°TC’G π``àb ≈``ΠY π``ª©J ,zá£``°SGƒdG{`c É`` ª«Äd É``Øk «°V QGC ⁄ »`æfEG ‘ äGÈ``ÿGh á≤ëà``°ùŸG äGAÉ``ØμdG ø``aOh ,¢``SÉædG äÉ``MƒªW ø``jó¡àéŸG zá£``°SGƒdG{ âr ``HÉ°UCG É``ªc ,äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``†©H IQGOGE ¢UÉî``°TC’G ø``e Ò``ãμdG ≈``ΠY É``°Uk ôa âr `` YÉ°VCGh ,•É``ÑME’ÉH øe äGƒæ``°S ó©H É¡H ô``îàØj á``«bôJh á``bƒeôe á``Ø«Xh π``«æd ,ºgó«YGƒe ≈``°VôŸG ≈ΠY âr `` ©£b É¡fCG É``ªc ,π``°UGƒàe AÉ``£Y ∫ƒ≤Y â``bÎNGh ,äÉcô``°ûdGh äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``†©H ‘ âr ``Π¨Π¨Jh ,É¡ΠNGóH ô≤à``°ùJh ,¢``SCÉ«dG äGQÉÑY É``¡ΠNGO ¢``Sô¨àd ÜÓ``£dG IQÉ``Ñ©c π``eC’G ¿Gó``≤ah ¢``SCÉ«dG äGQÉ``ÑY ¿hOOô``j Gƒ``ëÑ°UCÉa É``gÒZh z...á£``°SGƒdG ÜQO ∂Π``°ùj ..º`Π©dG Ö``Π£j ⁄ ø``e{ .áŸDƒŸG äɪΠμdG øe AÉ``ªàf’G ∞``©°V ¤EG äOCG zá£``°SGƒdG{ ¿EG ∫ƒ``≤dG »æØ``°SDƒjh äOCGh ,¢``†©ÑdG ¥ƒ``≤M ¢``ùªW ø``e ¬`àΠ©a É``Ÿ ∂``dPh »`æWƒdG ≈``ΠY â``ΠªYh ,π``ª©dG ‘ á``jó÷G Ωó``Yh π``°ùμdG ¤EG É``°†jCG ó``≤◊G ôYÉ``°ûe Aƒ``°ûfh ™`ªàéŸG ‘ á``«≤Ñ£dG ¢``ùjóμJ äÓ``eÉ©ŸG AÉ``¡fE’ Iƒ``°TôdG º`FGôL ÜÉμ``JQGh á``«gGôμdGh .áYô°ùH G ‘ On É``°nùØn dr G ≠``Ñr Jn ’hn { :¤É``©J ∫É``b .77 ájB’G .¢ü°ü≤dG IQƒ°S zøn jó°pùØoŸG áΠª÷G √òg ..¿Ó``a ±ôW øe ÉfCG{ :¢UÉî``°TC’G ó``MCG ∫É``bh πc »``ΠY π¡``°ùJh á``≤Π¨ŸG ÜGƒ``HC’G ‹ í``àØJ ó``b ájôë``°S .z....ÜÉ©°üdG ø``μdh ..∂Π``°ùà°S ≥``jôW …CG ΣQGô``b QGô``≤dG ¿É``°ùfE’G É``¡jCÉa A»``°T πμ``a zπ«ëà``°ùe{ ¬ª``°SG A»``°ûH ø``eƒD f ’ É``ªFGO É``fƒYO √òg øe ¢üΠîàf ¿CG ™«£à``°ùf …OÉjC’G ∞``JÉμàÑa ,êô``fl ¬`d ô``°ûH ø``ëf É``‰EGh á``Π°VÉØdG á``æjóŸG ‘ ¢``û«©f Éæ``°ùdh á``aB’G ¿CG CÉ``£ÿG øe ¢``ù«dh ,É``¡ë«ë°üJ É``æ«ΠYh AÉ``£NC’G Ö``μJôf ..√óMh ˆ ∫ɪμdÉa ∂dòH ±Î©f »æe GkOÉ≤àYG ,∫É``≤ŸG Gòg áHÉàc ‘ ¢``VƒÿG ‘ GkÒ``ãc äOOô``J ø``e √GQCG É``e ø``μdh ,¬`æY å``jó◊G ¢``†©ÑΠd ¥hô``j ø``d ¬`fCÉH ºéëf ÉæΠ©OE â``fÉc »àdG •ƒ£ÿG ¢``†©Ñd ¢m``TÓJh ìm É``àØfG ÖJÉμdG íÑ°UCGh âΠ몰VG ób ,QƒeC’G ¢†©H ‘ ¢VƒÿG øY πÑb »ΠNGódG Ö«bôdG øe äÓaE’G ‘ Iƒ≤dG øe A»``°T ¬jód íÑ°UCG »àdG ,á«©ªàéŸG äÉYƒ°VƒŸG ¢†©H ìôW ‘ »`LQÉÿG .á«eÓYE’G ôHÉæŸG ÈY Égô°ûfh É¡à°ûbÉæe ádƒ¡°ùdG øe øμdh ,πMΰS ÉæJôFGR ¿CÉH …Ò¨c ô¶àfCG ÉfCGh ó«©H óeCG òæe »gh ,¢pUÉî``°TC’G äo ÉÄe πn Mn Qn , ¿ÉÑ``°ù◊G ‘ ør μo jn ⁄ Ée çn ón Mn ∞``°ûμfh Qn Éà``°pùdG ™`aôf É``fƒYO ..π``MôJ ⁄ Ió``eÉ°U âr `` dGR É``e …òdG π``«≤ãdG É``æØ«°V hCG zá£``°SGƒdG{ É``¡fEG ..¬`Øo Πr Nn ∞``≤j ø``e πNój ƒg É¡°†©H øμd IÒãc äÉ«ª``°ùe É¡dh ..π«MôdG ≈HCÉj ≈ΠY áÄa π«°†ØJ hCG á«Hƒ``°ùëŸG hCG IÉ``HÉëŸG{ á``ªΠc º`«ª°U ‘ õØ≤dG ..Ió``MGh á``é«àædÉa Aɪ``°SC’G är Oó``©J É``ª¡eh ,ziô``NCG .¢SÉædG ÚH óFÉ°ùdG ±ô©dG hCG ¿ƒfÉ≤dG ô¡X ≈ΠY É``¡fCG iô``j zá£``°SGƒdG{ í``Π£°üe √ô``μj ø``‡ …Ò``¨c É``fCG ∫É©aCG »`gh ,ô``°ûÑdG ¬``°SQÉÁ …ò``dG OÉ``°ùØdG ô``£NCG ø``e ó``©J á``°SƒªΠe Ò``Zh ¿É``«MC’G ¢``†©H ‘ á``«Fôe Ò``Z ¿ƒ``μJ ó``b Gò``g ICÉ``°ûf ÖÑ``°S É``ÃQh ,ô``°ûÑdG á``eÉY ió``d áeóîà``°ùe hCG äp É`` ÑΠ£àe Úp ``eCÉJ ¤EG ¢``SÉædG ¢``†©H á``LÉM ƒ``g í``Π£°üŸG hCG AÉæY ¿hO á«YɪàL’G ¬JÉ«M Ú``°ù–h ,ádƒ¡°ùH ¬à``°û«©e ÖÑ°ùH ™ªàéŸG ‘ º«≤dG Ωɶf RõàgG GPEG ºà¡f ’ óbh ..á≤°ûe óbh ..äÉ©ªàéŸG ¢†©H ‘ äô``°ûà°SG »àdG áaB’G √òg QÉ``°ûàfG §«ëj Ée É¡æeh ,á``aB’G √òg §``°ûæàd πeGƒ©dG ¢``†©H ∞``dBÉàJ ᪶fC’Gh Ú``fGƒ≤dG ≥``«Ñ£J ‘ á``Hƒ©°U hCG ¢``VƒªZ ø``e É``¡H .É¡«ÑμJôe ≈ΠY ΩóYh ¢†©ÑdG ió``d »æjódG ´RGƒdG ∞©°V ∂``dP ≈``ΠY IhÓ``Y ÜÉÑ``°SCG øª°V êQóæj á«LQÉÿGh á«ΠNGódG áHÉbôdÉH Qƒ©``°ûdG ¢†©H OƒLhh ᪶fC’G áfhôe ΩóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH .ᣰSGƒdG ádƒ¡``°ùdG øe â``ëÑ°UCG Gò``dh á``ª¶æŸG Ú``fGƒ≤dG ‘ äGô``¨ãdG ôNBG OóY ΣÉ``ægh .á°UÉÿG ídÉ°üŸG ¢``†©Ñd É``¡Ø««μJ á``«ΠªY Öq ``ëp jo ’ ˆG ¿EG ¢p``VQr C’n ..Ò¨Πd ¬ÑÑ°ùJ ób »àdG Qô°†dG ÖÑ``°ùH áeƒeòŸG hCG á«ÑΠ``°ùdG ¿CÉH ¢†©ÑdG äGó``≤à©e OQÉ``£J íÑ``°ûdÉc âr ``ëÑ°UCG á£``°SGƒdÉa ,IÒ``ãc êPÉ``‰ ΣÉ``ægh ..É``¡dÓN ø``e ’EG º`àJ ø``d Qƒ``eC’G ¥ƒ≤◊G ¢†©H òNCG ‘ π°ü«ØdG »g ᣰSGƒdG âfÉc ∞bGƒeh Óãe ¢UÉî°TC’G QÉ«àNG á«ΠªY ºàJ ¿CG ¿õëŸGh ,É¡HÉë°UCG øe äÉ«fÉμeE’Gh á°SGQódGh IAÉØμdÉH ¢``ù«d áØ«XƒdG hCG Ö°üæªΠd ∞FÉXƒdG ¢†©Ñd πZÉ°ûdG ¢üî°ûdG É¡H ™àªàj ¿CG Öéj »àdG äÉ«°üî``°ûdG ¢†©ÑH ¬àbÓY Ö``°ùM ¿ƒμj πH ,É«fódGh É«Π©dG äÉ``Äa Ú``H á``aB’G √ò``g QÉ``°ûàfG ¤EG äOCG »`àdG ÜÉÑ``°SC’G ø``e .™ªàéŸG :Qƒ¡¶Πd É``¡≤jôW ‘ Ú≤``°T ò``NCÉJ ó``b zá£``°SGƒdG{ ¿CG iQCGh á£``°SGƒdÉH ≈ª``°ùJ É``e hCG á``«HÉéjE’G á£``°SGƒdG ƒ``gh ∫hC’É``a πn c ír æ“πr Hn óm MCG ≈ΠY GQk ô°V ÖÑ°ùJ ’ É¡f’C ∂dPh ,IOƒªëŸG ¬≤M ¢üî``°ûΠd ó``«©Jo í``°UCG ≈``æ©Ã hCG ,¬≤ëà``°ùj É``e ¢müî``°T .¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬æe Ön Πp °oS …òdG á£``°SGƒdÉH ≈ª``°ùjh ..ôeóŸG ƒ¡a ôNB’G ≥``°ûΠd áÑ``°ùædÉH É``eCG äÓHÉ≤ŸG ¢†©Ña ,QÉ«àN’G áæéΠd ¬d íæ“»àdG äÉ«°UƒàdGh ∫ƒ°ü◊G •hô``°T øeh ,§≤a ʃ``fÉb QÉWEG »`g á«°üî``°ûdG Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G ¤EG É¡FÉ£YE’ â``°ù«dh áØ«XƒdG ≈ΠY ¬fCG ºZQ áØ«XƒdG ‘ ¬`ΠeCG ¢UÉî``°TC’G ¢†©H ó``≤Øj ó``b .É``¡d πgDƒe Ò``Z ¢üî``°T ¤EG ÖgòJ ø``μdh ,Qó``LC’Gh É``¡H ≥``MC’G ÜÉ``°ùàcGh º`Π©àd ø``jôNBÓd á``°UôØdG á``MÉJEG QÈ``ŸG ¿ƒ``μjh âLQóJ »àdG Iõ``gÉ÷G äGÈÿÉH É¡Π¨``°T øe ’óH äGÈ``ÿG .áΠjƒW äGƒæ°S òæe πª©dG ‘ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW