Oman Daily : 2020-10-30

14 : 14 : 14

14

14 14395 Oó©dG Ω2020 ôHƒàcCG øe 30 ≥aGƒªdG `g1442 ∫hC’G ™«HQ øe 13 ᩪédG Friday 30 October 2020 - Edition No 14395 πàfɪY …Qhód Oƒ©°üΠd ÜôbC’G ájóHh OÉëJ’G Ωƒ«dG ..≈dhC’G áLQódG ΩÉàN »a ø«àYƒªéªdÉH á«YÉHQ á°ùaÉæeh Ió≤©e äÉHÉ°ùM »eÉjôdG óªM - Öàc øe Ωó``≤dG Iô``μd ¤hC’G á``LQódG …QhO Ωƒ``«dG º`ààîj ô``°TÉ©dG ´ƒÑ``°SC’G ƒgh IÒNC’G ádƒ÷G á``eÉbEG ∫Ó``N π``£ÑdG ó``jó– »`JGQÉÑe π``Ñb á``«FÉ¡ædG á``ΠMôŸG ø``e IGQÉÑŸGh AGƒ``°VCÓd øjóYÉ°üdG Ú``≤jôØΠd ∞``«°UƒdGh á``bÉ£ÑdG »`gh å``dÉãdG õ``côŸG ó``jóëàd á``Π°UÉØdG ,π``Ñ≤ŸG AÉ``KÓãdG Ωƒ``j ó``YÉ°üdG ≥``jôØΠd IÒ``NC’G ¤hC’G á``YƒªéŸG Qó``°üàe OÉ``–’G ¿CG í``°†àj å``«M á«fÉãdG á``YƒªéŸG Qó``°üàe á``jóHh á``£≤f 14 ó``«°UôH á``dÉM ‘ Oƒ``©°üΠd Üô``bC’G É``ªg á``£≤f 15 ó``«°UôH OÉ``–’G »``≤àΠj É``eóæY IÒ``NC’G á``dƒ÷G ‘ É``ªgRƒa OÉ–’G IQÉ°ùN ádÉM ‘ øμdh ihõæH ájóHh ádÓ°üH äÉHÉ``°ù◊G ¿ƒμà``°S iô``NC’G ¥ô``ØdG Rƒ``ah á``jóHh ‘ ájQÉÑàŸG ¥ôØdG Ú``H Ée áë°VGh Ió``≤©ŸGh á``ØΠàîŸG ™ªéà ádÓ°Uh OÉ–’G »≤àΠj ÉeóæY ,Ú``àYƒªéŸG …È``Y ™`ªéà Qƒ``°üH …È``Yh »``°VÉjôdG á``dÓ°U ¥Éà``°SôdG ™`ªéà IQƒ``HÉÿG ™`e ÜÉÑ``°ûdGh »``°VÉjôdG ihõæH ájóH »≤àΠj á«fÉãdG á``YƒªéŸG ‘h ,»``°VÉjôdG OÉà``°SÉH á``©æ°üŸÉH ô``°TƒHh »``°VÉjôdG Qƒ``°U ™`ªéà ™`ªéà »`Ñ«°†ŸG ™`e πFɪ``°Sh »``°VÉjôdG Ö«``°ùdG É``¡©«ªL äÉ``jQÉÑŸG ΩÉ≤à``°S å``«M ,»``°VÉjôdG ihõ``f .AÉ°ùe 6:30 áYÉ°ùdG IQƒHÉîdGh OÉëJ’G IGQÉÑe øe Ió``YÉ``°üdG ¥ô`Ø`dG QÉ`°ùe ¿GOó``ëJ ihõ``f ™``e á``jó``Hh ádÓ``°U ™``e OÉ``ëJ’G É``à¡`LGƒe Ö«JôJh èFÉàf ¿ƒ``μJ ¿CG π``eCÉj ƒ``gh ¿ƒ``ªLÉ¡ŸG É``¡KóMCG øe IOƒ©dGh Ωƒ``«dG Iô°VÉM á``Áõ©dG ∂``ΠJ …QhO ¤EG ìô``ØdG á``aõH á«bô``°ûdG ܃``æL ‘ ≥HÉ``°ùdG Rƒ``ØdG ó¡``°ûe QGô``μJh π``àfɪY …ò``dG ihõ``f ≥``M ø``e ƒ``gh 2/4 ÜÉ``gòdG äGƒæ``°ùdG ‘ á``Π°UGƒàe ¬`J’hÉfi â``fÉc ô``°TƒH AÉ``≤d »``¡àæj ¿CG π``eCG ≈``ΠY á``«°VÉŸG íàØ«d ∫OÉ©àdÉH hCG á©æ°üŸG RƒØH á©æ°üŸGh .AGƒ°VC’G …QhO ¤EG Iô°TÉÑe ≥jô£dG ¬d ,(á«æ©ŸG ájófC’G ÚH âÑ©d »àdG äÉjQÉÑŸG ‘ ÈcCG ±Gó``gCG ´ƒªéŸ πé``°ùŸG …OÉ``ædGh á«æ©ŸG á``jófC’G ÚH â``Ñ©d »`àdG äÉ``jQÉÑŸG È``cCG ±Gó``gCG ´ƒ``ªéŸ πé``°ùŸG …OÉ``ædGh ,á``«æ©ŸG á``jófC’G Ú``H ÜÉ``jE’G äÉ``jQÉÑe ‘ ¬«ΠY É``e É°übÉf ¬`d É``e) ±Gó``gC’G ¥QÉ``ah ,(á≤HÉ``°ùŸG äÉ``jQÉÑe ™`«ªL ø``e oeÉ``ædG È``cCG ±Gó``gCG ´ƒ``ªéŸ πé``°ùŸG …OÉ``ædGh ≥``Ñ£Jh ,á≤HÉ``°ùŸG ‘ ¬`JÉjQÉÑe ™`«ªL ‘ Oó``Y ÜÉ``°ùàMÉH ∞``«¶ædG Ö``©ΠdG Ió``YÉb ,(AGôØ°üdGh AGô``ª◊G) áfƒΠŸG äÉ``bÉ£ÑdG á£≤æH AGôØ°üdG á``bÉ£ÑdG Ö``°ùà– å«M Ò``Z hCG Iô``°TÉÑŸG AGô``ª◊Gh (1) Ió``MGh á``bÉ£ÑdGh (3) •É``≤f çÓ``ãH Iô``°TÉÑŸG AGôØ°üdG ábÉ£ÑdG ó©H Iô``°TÉÑŸG AGôª◊G ,(4) •É``≤f ™`HQCÉH ¿É``æK’G Ö``°ùàëj •É≤f πbCG ≈ΠY π``°UÉ◊G ≥jôØdG È``à©jh Ú``H á``ªFÉb ∫OÉ``©àdG π``X GPEGh õ``FÉØdG ƒ``g √Ó``YCG ô``cP É``e ™`«ªL ‘ §``≤a Ú``jOÉf ‘ IGQÉÑe É¡æ«H â``©ªLh ,(16) IOÉ``ŸG ø``e ∫Gõ``j ’h á≤HÉ``°ùŸG ø``e Ò``NC’G ´ƒÑ``°SC’G ,IGQÉÑŸG á``jÉ¡f ≈àM É``¡æ«H É``ªFÉb ∫OÉ``©àdG ≥``jôW ø``Y ∫OÉ``©àdG º``°ùM º`àj ¬`fEÉa âbƒdG á``jÉ¡f ó``©H á``«ë«LÎdG äÓcô``dG ɪFÉb ∫OÉ``©àdG πX GPEG .IGQÉ``ѪΠd »`Π°UC’G á``Yôb …ô``OE ,√Ó``YCG ô``cP É``e ™`«ªL ‘ √Oó``– …ò``dG ó``YƒŸG ‘ õ``cGôŸG ó``jóëàd .(á£HGôdG .á«FÉ¡ædG IGQÉѪΠd ∫ƒ°UƒΠd …È©d IQƒHÉÿG - ÜÉÑ°ûdG á``YƒªéŸG ‘ »``°VÉŸG ´ƒÑ``°SC’G ø``μ“/1 Qƒ°U ≈``ΠY Rƒ``ØdG ø``e ÜÉÑ``°ûdG ¤hC’G á``é«àædÉH á``dÓ°U ≈``ΠY …È``Yh ô``Ø°U ,É«ÑΠ``°S OÉ–’Gh IQƒHÉÿG ∫OÉ©Jh É¡``°ùØf GRƒ``a á``jóH ≥``≤M á``«fÉãdG á``YƒªéŸG ‘h ô``°TƒH ∫õfGh ôØ°U/1 á©æ°üŸG ≈ΠY ɪ¡e ∫OÉ©Jh ôØ°U/4 »`Ñ«°†ŸÉH áΠ«≤K á``Áõg ∂ΠJ AÉ¡àfG ™`eh .2/2 πFɪ``°S ™`e ihõ``f ¤hC’G áYƒªéŸG OÉ–’G Qó°üàj ádƒ÷G á``dÓ°U º`K ø``eh á``£≤f 14 ó``«°UôH 9 …È``Yh á``£≤f 12 ÜÉÑ``°ûdGh Qƒ``°Uh áYƒªéŸG ‘h ,•É``≤f 8 IQƒHÉÿGh •É``≤f ó«°UôH IQGó``°üdG ¤EG á``jóH õ``Øb á``«fÉãdG á``£≤f 14 ihõ``fh ô``°TƒH º`K ,á``£≤f 15 á``£≤f 12 πFɪ``°Sh á``£≤f 13 á``©æ°üŸGh ™eh •É``≤f 4 ó``«°UôH Ò``NC’G »`Ñ«°†ŸGh ,ÚàYƒªéŸG iƒà°ùe ≈ΠY …QhódG ájÉ¡f ∫hC’G õ``côŸG ≈``ΠY ¿Ó``°UÉ◊G ¿É``jOÉædG ó``jóëàd É``©e ¿É``«≤àΠj á``Yƒª› πc ø``e ¿Ó°UÉ◊G ¿É``jOÉædGh ∞``«°UƒdGh π``£ÑdG Ú``àYƒªéŸG ‘ ÊÉ``ãdG õ``côŸG ≈``ΠY å``dÉãdG ø``jõcôŸG ó``jóëàd ¿É``«≤àΠj ó©°üà``°S å``«M ,á≤HÉ``°ùŸG ‘ ™`HGôdGh ∫hC’G õ``cGôŸG ≈``ΠY á``Π°UÉ◊G á``jófC’G …QhO ¤EG Iô``°TÉÑe å``dÉãdGh ÊÉ``ãdGh .2021/2020 ΩOÉ≤dG º°SƒªΠd πàfɪY IQƒ``HÉÿGh ÜÉÑ``°ûdG AÉ``≤d ¿G ó``cDƒŸG ø``e …ò``dGh ∫hC’G ΩÉ``≤ŸG ‘ ÜÉÑ``°ûdG º``¡j QGôμJh ó``jóL ø``e Rƒ``ØdÉH ¢``ùØædG »`æÁ á``ΠªL ™`e π``Nó«d Qƒ``°U ΩÉ``eCG ¬``≤≤M É``e á``bÉ£ÑdG hCG IQGó``°üdG ≈``ΠY Ú``°ùaÉæŸG ™`e 15 á``£≤ædG ¤EG ∫ƒ``°UƒΠd á``«fÉãdG ihõ``f É``°†jCGh OÉ``–’G Ì``©àj ¿CG ¬`ΠeBG ÜQó``e ¿Gh á``°UÉN ß``◊G ¬`d º``°ùàÑ«d Ú``ÑYÓdG ¿G ó``Lh ºà``°SQ ø``°ùM ≥``jôØdG øe Gƒæμ“GPEG Ió«÷G äÉ«fÉμeE’G º¡jód GƒaôYh áë«ë°üdG á≤jô£dÉH ÉgÒî``°ùJ ΩÉé``°ùf’Gh º`gÉØàdGh ¢``UôØdG ∫Ó¨à``°SG º¡e Rƒ``a ¢``UÉæàb’ •ƒ``£ÿG ™`«ªL ‘ á``°ùaÉæŸG ¥ÉÑ``°S ‘ º``¡Xƒ¶M ø``e Rõ``©j ¿CG ¬`«ΠY ø``μdh á``YƒªéŸG iƒà``°ùe ≈``ΠY …òdG IQƒHÉÿG QÉ``ÑàYÉH GQòM ÌcG ¿ƒ``μj øμÁ ÖLGƒdG á``Πªμàdh á``jƒg Ó``H Ö``©Πj ¢Vôah OÉ–’G ∞bhCG É``e πãe É``¡Π©Øj ¿CG §``£îj É``e Gò``gh »ÑΠ``°ùdG ∫OÉ``©àdG ¬`©e á``¡LGƒŸG ¿C’ »°ü≤``°ûdG ó``ªM ÜQó``ŸG ¬`d 1/1 »`HÉéjE’G ∫OÉ``©àdÉH â``¡àfG ¤hC’G º``°SƒŸG »¡æj ¿CG πeCG ≈ΠY Ú``≤jôØdG Ú``H ø``μd .ô``jó≤J π``bG ≈``ΠY á``Ñ«W iô``còH ¿hÉ``¡àdG ÜÉÑ``°ûdG á``ëΠ°üe ø``e ¢``ù«d ≥jôØdG ó©Ñ«°S Ì©J …CG ¿C’ ΩÓ°ùà°S’Gh ø``e ÜGÎ``b’Gh á``°ùaÉæŸG äÉ``©Π£J ø``Y .øjQó°üàŸG á©æ°üŸG - ô°TƒH ô``¶æJ É``°†jCG á``©æ°üŸGh ô``°TƒH á``¡LGƒe É``¡fC’ ihõ``fh á``jóH AÉ``≤d á``é«àf ¤EG ∂``dòd á``YƒªéŸG π``£H Oó``– ø``e »`g Ée á``MƒàØe áæNÉ``°ùdG •ƒ``£ÿG ¿ƒμà``°S Ö«``°ùdG OÉà``°SGh Qƒ``°U ™`ª› Ö``©Πe Ú``H Gògh á``é«àædG QÉ``°ùe á``aô©e ∫Ó``N ø``e äÉWƒ¨°V â– Ú≤jôØdG ™°†j ó«cCÉàdÉH ihõfh ájóH IGQÉÑe ™e á¡HÉ°ûàeh IÒÑc á``£≤f 14 ó``«°UôH ÊÉ``ãdG ô``°TƒH QÉ``ÑàYÉH ø``e Ò``ãμdG É``¡«a á``£≤f 13 á``©æ°üŸGh ∂``dòd á``YƒªéŸG ¥ô``a Ú``H É``e π``NGóàdG 17 á``£≤ædG ¤EG π``°üj ¿CG ô``°TƒH π``eCÉj á``bÉ£ÑdGh ÊÉ``ãdG õ``côŸG ≈``ΠY á``°ùaÉæªΠd RÉ``a ¿EGh ≈``àM ô``jó≤J π``bG ≈``ΠY á``ãdÉãdG á``©æ°üŸG π``eCÉj π``HÉ≤ŸG ‘ ihõ``f hCG á``jóH ≈àM ihõfh ájóH ∫OÉ©Jh RƒØdG ‘ É°†jCG É``e Ió``≤©ŸG äÉHÉ``°ù◊G á``©ª©e ‘ π``Nój ô°TƒH ÜQóe πeCÉj ∂dòd ¥ôØdG √òg ÚH ¬`ÑfÉéH ∞``≤j ß``◊G ¿CG …Ò``ª©dG Qó``H ó``¡÷G ó``©H IGQÉ``ÑŸG √ò``g ‘ ¬`Ø°üæjh IÒNC’G ä’ƒ÷G ‘ ¬eób …ò``dG ÒÑμdG Ú``aó¡H ihõ``f ≈``ΠY Rƒ``ØdG ∫Ó``N ø``e Iƒë°üdG QÉÑàYÉH ôØ°U/4 »Ñ«°†ŸG ≈``ΠYh Ò``ãμdG â``©°Vh ¿ƒ``ÑYÓdG É``¡KóMCG »`àdG IQó≤dGh »Yɪ÷G AGOC’G ‘ ¥QGƒ``ØdG ø``e »``°û“Qƒ``eC’G π``©dh Rƒ``ØdG ≥``«≤– ≈``ΠY áé«àf ¬eóîJ ¿CÉ``H É¡d §``£N Ée Ö``°ùM ∞``£Nh IQGó``°üΠd õ``Ø≤jh ihõ``fh á``jóH …ò``dG á``©æ°üŸG É``eCG .á``YƒªéŸG á``bÉ£H É``eó©H á``jóH ™`e √ó``«H IQÉ``°ùÿG ≈``≤ΠJ …ôØ«``°ûŸG …ó``¡e ≥``jôØdG ™`aGóe CÉ``£NCG Ö©°U É``‡ çÓ``ãdG •É``≤ædG º``¡FGógEG ‘ ¢``ü«°üH ¬`d ≈``≤Ñj …ò``dG ≥``jôØdG á``ª¡e ájóH ∫OÉ©Jh RƒØdG ≥``«≤– ‘ πeC’G ø``e ‘ É``°†jCG ∫ƒ``NódGh ∫ƒ``°UƒΠd ihõ``f ™`e á``ë°VGh Ò``Z »`àdG Ió``≤©ŸG äÉHÉ``°ù◊G Ú``°ùM ≥``jôØdG ÜQó``e π``eCÉjh ¿B’G ≈``àM ‘ ≥``jôØΠd ß``◊G º``°ùàÑj ¿CG …ó©``°ùdG »àdG áãdÉãdG á``bÉ£ÑdG ≈``ΠY ƒ``dh á``°ùaÉæŸG äAÉ``L GPEG ¬`H åÑ``°ûàj …ò``dG π``eC’G É``¡«a Iô``e Rƒ``ØdG ó``«cCÉJh ¬`◊É°üd è``FÉàædG 1/2 ÜÉ``gòdG ‘ ≈``¡àfG É``e π``ãe iô``NCG .áæWÉÑdÉH ádÓ°U - OÉ–’G Ió≤©e äÉHÉ°ùM Qó``°üàŸG OÉ``–’G Ú``H á``Ñ≤JôŸG á``¡LGƒŸG ∞``«°UƒdG á``dÓ°U ™`e á``£≤f 14 ó``«°UôH ¥QÉ``ØH Ωó``≤àj …ò``dG á``£≤f 12 ó``«°UôH ¢``ùØæH ÜÉÑ``°ûdGh Qƒ``°U ø``Y ±Gó``gC’G ó©H π``«≤ãdG QÉ``«¨dG ø``e ¿ƒμà``°S ó``«°UôdG ÜÉ``gòdG ‘ Ú``≤jôØdG Ú``H É``e ∫OÉ``©àdG ™``£b ¤EG OÉ``–’G ≈©``°ùj å``«M ,1/1 á``YƒªéŸG ‘ ¥ô``ØdG πc ø``Y ≥``jô£dG äÉHÉ``°ùM …CG ‘ ∫ƒ``NódG ¿hO ¤hC’G øe áé«àf …CÉ``H RƒØdG ≥``«≤– ∫ÓN ø``e Oô``Øæ«d 17 á``£≤ædG ¤EG ∫ƒ``°UƒdG π``LG Gògh ô°TÉÑŸG Oƒ©°üdG øª°†jh IQGó°üdÉH ó«©``°S â«H ó``ªMG ÜQó``ŸG ¬`«ΠY π``ª©j É``e IQƒHÉÿG ΩÉeCG ∫OÉ©àdG ï``a ‘ ™bh É``eó©H ≥``«≤– √ó``≤aCG É``‡ á``«°VÉŸG á``dƒ÷G ‘ ¿ƒ``ÑYÓdG ™`bh É``eó©H ô``μÑŸG Oƒ``©°üdG Ö``°ùM äÉHÉ``°ù◊G Σô``Jh 15 á``£≤ædG ¤EG ‘ ÒμØàdG ¿hO ¬«ΠY »°û“…òdG ™bGƒdG .iôNCG èFÉàf …CG §`N ‘ á``°UÉNh AÉ``£NC’G ø``e á``ΠªL ‘ …CG ∫Ó¨à``°SG ø``Y Ghõ``éY ó``≤a Ωƒ``é¡dG ∂``dòd çÓ``ãdG •É``≤ædG º``¡ëæ“á``°Uôa IGQÉ``ÑŸG √ò``g ‘ Ö``©ΠdG á``≤jôW ¿ƒμà``°S ´Gõ``àf’ »`eƒé¡dG §`¨°†dG ≈``ΠY ó``ªà©J á¶≤j ≈ΠY AÉ``≤HE’G ™e áé«àf …CÉ``H Rƒ``ØdG ádÓ°U ¿EÉa πHÉ≤ŸG ‘ ,»YÉaódG Ö``fÉ÷G Ò``ÑμdG π``eC’G ∂``ΠàÁ ∫Gõ``j’ ô``NB’G ƒ``g Rƒ``ØdG •ô``°ûH IOƒ``©dG º`ΠM ≥``«≤– ‘ äÉHÉ``°ù◊G »`gh ÜÉÑ``°ûdGh Qƒ``°U Ì``©Jh …Qƒ``°ùdG ≥jôØdG ÜQó``e É¡«a ™``°†j »`àdG IQÉ``°ùÿÉH Ì©àj ¿CG ¿hO ʃàjE’G √õ``ªM IÒ``NC’G IQÉ``°ùÿG QÉ``ÑàYÉH ∫OÉ``©àdG hCG ≥jôØdG â``Π©L ∞«¶f ±ó``¡H …È``Y ø``e ≥``jôØdG õ``¡L ∂``dòd Ö``©°U ∞``bƒe ‘ ∫ƒ°UƒΠd áÑ``°SÉæe ÉgGôj »`àdG á``≤jô£dÉH IOƒ©dG ºΠM ≥``«≤– øY √ó``©ÑJ ¿CG ™`bƒàŸG â– ÊÓ«¨dG ó``ªMG ÜQó``ŸG ™``°Vh Gò``gh …È``Y Qƒ``ÑY á``«Ø«c ‘ IÒ``Ñc äÉ``jó– π``ãe Ió``jóL Iô``eɨe ¬`d ¿ƒ``μJ ¿CG ¿hO QGô``μJ Ωó``Y É``°†jCGh á``dÓ°U ™`e É``¡Π©a É``e ‘ çó``M …ò``dG 1/1 ∫OÉ``©àdG ó¡``°ûe äÉHÉ``°ùM ≈``≤ÑJ ∂``dòd ,ÜÉ``gòdG IGQÉ``Ñe ¢``ùaÉæj ôjó≤J πbG ≈ΠY Qƒ°üd º`gC’G »`g ø``ªa …È``Y É``eCG ,á``ãdÉãdG á``bÉ£ÑdG ≈``ΠY ¿CG OGQCG ±ó``g ¿hó``H Ö``©Πj …ò``dG í``°VGƒdG øeh á«MÉf ø``e øjôNBÓd ¬JÉeóN Ωó``≤j ÜÉjE’G IGQÉÑŸ ¬``°ùØf õ«¡éàd iôNCG á«MÉf ∂dPh ¢``SCÉμdG »FÉ¡f ∞°üf ‘ áHhô©dG ™e ó«› ÜQóŸG ÉgGôj áæ«©e áΠ«μ°ûJ â«Ñãàd É``e ¢``†jƒ©J ≈``ΠY IQOÉ``b É``¡fCÉH ÊGhõ``ædG ´hô``°ûe ≥M ƒgh …QhódG ‘ ≥``jôØdG äÉ``a ’ Ú``àYƒªéŸG ‘ Ió``≤©ŸG äÉHÉ``°ù◊G OÉ``–’G ô``°ùN hCG ∫OÉ``©J GPEG á``ªFÉb ∫Gõ``J Qó°üàe ájóHh ¤hC’G áYƒªéŸG Qó``°üàe Rƒ``a á``dÉM ‘ ø``μdh á``«fÉãdG á``YƒªéŸG äÉHÉ``°ù◊G É``¡©e »``¡àæJ Ú``≤jôØdG ≈``≤ÑJh AGƒ``°VC’G ¤EG Iô``°TÉÑe ¿Gó``©°üjh ÊÉ``ãdG õ``côŸG ≈``ΠY ¢``ùaÉæàJ ¥ô``ØdG äÉHÉ``°ù◊G √ò``gh á``ãdÉãdG á``bÉ£ÑdGh ∫Ó``N ø``e ’EG É``¡°†a º`àj ’ Ió``≤©ŸG ¿Gh á``°UÉN á≤HÉ``°ùŸG ΩÉ``¶f ¤EG ´ƒ``LôdG OÉ–’G ÉgQó°üàj »àdG ¤hC’G á``YƒªéŸG √ó``©H ø``e »`JCÉjh á``£≤f 14 ó``«°UôH ó«°UôH ÜÉÑ°ûdGh Qƒ°Uh ádÓ°U »KÓãdG ádÓ°U ™e OÉ–’G ∫OÉ``©J GPEÉa á``£≤f 12 …È``Y ≈``ΠY Qƒ``°U RÉ``ah á``dÓ°U RÉ``a hCG ¥ôØdG ∂Πàªà``°S IQƒHÉÿG ≈``ΠY ÜÉÑ``°ûdGh ‘ äÉHÉ``°ù◊G πNóà``°S É``ægh á``£≤f 15 ó©°ü«``°S …ò``dGh Qó``°üàŸG ≥``jôØdG º``°ùM ≈``ΠY Ö©Π«``°S …ò``dG ≥``jôØdGh Iô``°TÉÑe ¿EÉa á«fÉãdG áYƒªéŸG ‘h ,ÊÉ``ãdG õ``côŸG ihõf ≈ΠY ájóH Rƒ``a ≈ΠY ∞bƒàe ô``eC’G ô``°TƒH QÉ``ÑàYÉH 18 á``£≤ædG ¤EG ∫ƒ``°UƒΠd á``£≤f 13 á``©æ°üŸGh á``£≤f 14 ihõ``fh Ì©J GPEG ø``μd á``°ùaÉæŸG §`N ‘ ¿Ó``Nój ihõ``fh »`Ñ«°†ŸG ≈``ΠY ô``°TƒH RÉ``ah á``jóH ô``°TƒH ÚH äÉHÉ``°ù◊G ¿ƒμà``°S á``jóH ≈``ΠY ihõ``f ™`e á``jóH ∫OÉ``©J GPEG ø``μd ihõ``fh á``bÉ£ÑdG ¿EÉ``a ô``°TƒH ≈``ΠY á``©æ°üŸG RÉ``ah ¤EG π°ü«``°S …ò``dG á``©æ°üªΠd ¿ƒμà``°S º``°ùë«°S π``NGóàdG Gò``g πch 16 á``£≤ædG .äÉjQÉÑŸG ‘ ΩÉμëΠd IôaÉ°U ôNBÉH ihõf - ájóH ≈``ΠY ihõ``fh á``jóH Ú``H á``jQÉædG á``¡LGƒŸG π``©ØdÉH »`g á``«fÉãdG á``YƒªéŸG IQGó``°U ≥jôa …C’ ∫OÉ©àdG πªà– ’ ájƒbh áÑ©°U Ú``≤jôØdG ™``°†J á«dÉμ``°TE’G √ò``gh ¿Éc øe ±hÉ``îŸG É``¡«a á``≤«bO äÉHÉ``°ùM â``– …QhO ‘ ¿ƒμ«``°S õFÉØdG QÉÑàYÉH A»``°T πc á``jóH á``°UÉNh ΩOÉ``≤dG º``°SƒŸG π``àfɪY ∞``MR …ò``dG á``£≤f 15 ó``«°UôH Qó``°üàŸG øjRƒa ó©H ¢``ùeÉÿG õcôŸG ø``e Iƒb πμ``H πFɪ``°S ÜÉ``°ùM ≈``ΠY ∫hC’G Ú``LhOõe äGò``H á``©æ°üŸG ≈``ΠY ÊÉ``ãdGh ô``Ø°U/1 øe ≈fOCG hCG Ú``°Sƒb ÜÉb íÑ°UGh áé«àædG äCÉ``°ûf ò``æe √OhGô``j …ò``dG º`Π◊G ≥``«≤– ¿hó``j ¿CG π``eCÉjh 1973 ΩÉ``Y ‘ ≥``jôØdG »æWƒdG ÜQó``ŸG áj’ƒdG ø``HG ï``jQÉàdG Gò``g π``ª©j ó``«cCÉàdÉH …ò``dG …ô``é◊G ô``°UÉf πFÉ``°SƒdGh ¥ô``£dG OÉ``éjEG ≈``ΠY QÉ``¡f π``«d ihõf É¡H È``©j ¿CG øμÁ »`àdG á``«μ«àμàdG ó≤©J äÉHÉ``°ùM …CG QɶàfG ¿hO áé«àf …CÉH ≈``ΠY óªà©«``°S …ò``dG ≥``jôØdG á``ª¡e ø``e É``¡d ¿Éc »`àdG Aɪ``°SC’G ø``e á``Yƒª› ÚJGQÉÑŸÉH RƒØdG ≥«≤– ‘ ÒÑμdG Qhó``dG á≤ãdGh πeC’G É¡«a iôj »àdGh Úà≤HÉ°ùdG ‘ ¬`«dEG í``ª£j É``e ¤EG ≥``jôØdG ∫É``°üjEÉH ‘ ô``°ùN …ò``dG ihõ``f É``eCG ,º``°SƒŸG Gò``g 2/ôØ°U ô``°TƒH øe IÒNC’G πÑb ¬`JGQÉÑe Ö©ΠdG ΩóYh ôJƒàdÉH É``Ø°UÉY ¿Éc AÉ``≤d ‘ ᪡e Èà©J »àdG á«``°ùØædG ÖfGƒ÷G ≈ΠY ¬`æe Oô``W áª``°SÉ◊G äÉ``¡LGƒŸG √ò``g ‘ ô``°TƒH øμe ɇ ∫hC’G •ƒ``°ûdG ‘ ¿ÉÑY’ IGQÉÑŸG äAÉLh ∞``bƒŸG ∂dP ∫Ó¨à``°SG øe ¬°ùØf ò≤fGh πFɪ°S ¬ªY øHG ™e IÒNC’G Gò``gh ∫OÉ``©àdÉH IÒ``NC’G ≥``FÉbódG ‘ ô``°TÉÑe πμ``°ûH ≥``jôØdG ≈``ΠY ô``KG π``©ØdÉH ≥jôa …CG ø``e Oƒ©°üΠd Üô``bC’G ¿Éc …ò``dG ∂dP ™eh ÚàYƒªéŸG iƒà``°ùe ≈ΠY ô``NBG á``j’ƒdG ø``HG »`æWƒdG ÜQó``ŸG ∫Gõ``j ’ ™«ªL ‘ ¬à≤K ™°†j »eÉjôdG õ``jõ©dGóÑY ¢Vôa ¬fCÉH ∂``dP ≈ΠY π``«dódGh Ú``ÑYÓdG É``°†aGQ πFɪ``°S ≈``ΠY Ú``Jôe ∫OÉ``©àdG π``©a IOQ ∫Ó``N ø``e IQÉ``°ùÿÉH êhô``ÿG Qƒ°U - …ÈY ±hÉfl â– Qƒ°Uh …ÈY IGQÉ``Ñe π``NóJ ܃``æL ø``e Ú``eOÉ≤dG ±ƒ``«°†Πd IÒ``Ñc É``¡àé«àf ‘ º``¡ª¡J IGQÉ``ÑŸG ¿C’ á«bô``°ûdG GPEG á°UÉN IQGó``°üdG äÉHÉ``°ùM ‘ ∫ƒ``NóΠd ÜÉÑ``°ûdG ô``°ùNh á``dÓ°Uh OÉ``–’G ∫OÉ``©J ß``◊G º``¡d íàØ«``°S …ò``dG IQƒ``HÉÿG ø``e ≥``«≤– ø``e Gƒ``æμ“GPEG Oƒ``©°üΠd ≥``jô£dG á£≤ædG ¤EG ∫ƒ``°UƒdGh …È``Y ≈``ΠY Rƒ``ØdG ÜÉÑ``°ûdG ø``e IÒ``NC’G IQÉ``°ùÿG ¿C’ 15 ø``e Ö``©°U ∞``bƒe ‘ ≥``jôØdG â``©°Vh »Ñ«°†ŸG - πFɪ°S π``Ñb á``£≤f 12 πFɪ``°S ¿G í``°VGƒdG ø``e 4 »`Ñ«°†ŸG π``ãe á``°ùaÉæŸG ´Oh Ò``NC’G ihõ``f ™`e πFɪ``°S ∫OÉ``©J ¿C’ •É``≤f ∫É``eB’G πc ≈``¡fCG »``°VÉŸG ´ƒÑ``°SC’G ÊGô``jE’G ÜQó``ŸG ¿Éc »`àdG äÉ``Mƒª£dGh ⁄h ∫É``eB’G É``¡«ΠY ≈``æH Ú``°ùM OÉ``gôa ÚJôe Ωó≤àdG ≈ΠY á¶aÉëŸG øe ø``μªàj Ú``ªLÉ¡ŸG ó``¡L ¿CÉ``H ó``cDƒj É``e Gò``gh IÒ``NC’G ≥``FÉbódG ‘ ¿ƒ``©aGóŸG ¬`YÉ°VCG á«HÉéjEG áé«àf ≥≤ëj ¿CG πeCÉj ∂dP ™`eh »Ñ«°†ŸG ºààîj πHÉ≤ŸG ‘ ,iôcòΠd ≈≤ÑJ ±hô¶dGh ¢ShQódG øe ÒãμdÉH ¬JÉjQÉÑe QƒfCG ÜQóŸG ∫hÉMh ≥jôØdG âÑMÉ°U »àdG ‘ ≥``jôØdG á``¡Lh ø``e Ò``¨j ¿CG »``°ùÑ◊G ⁄ ß``◊G ¿CG ’EG äÉ``jQÉÑŸG ø``e Ò``ãμdG ôFÉ``°ùÿG øe ÒãμdG ≈≤Πàa ¬ÑfÉéH ∞≤j .…QhódG øe á«FÉ¡ædG áΠMôŸG ‘ á°UÉNh ?πNGóàdG Gòg ∂a á«Ø«c ΩÉ``¶f ¤EG ´ƒ``LôdG º`àj ¿CG ™`bƒàŸG ø``e ‘ Ì``cG hCG ¿É``≤jôa ihÉ``°ùJ GPEG á≤HÉ``°ùŸG GPEG) áëFÓdG Ò``°ûJ »àdGh ,•É``≤ædG Oó``Y á``jófC’G Ú``H É``e Ì``cCG hCG ¿É``jOÉf ihÉ``°ùJ á``ΠMôŸG á``jÉ¡æH •É``≤ædG Oó``Y ‘ á``«æ©ŸG º`àj á``«FÉ¡ædG á``ΠMôŸG ∂``dòch ¤hC’G π``°UÉ◊G …OÉ``ædG Ö``°ùM ¥ô``ØdG Ö``«JôJ äÉjQÉÑŸG ‘ •É``≤ædG ø``e Oó``Y È``cCG ≈``ΠY ¥QÉah á«æ©ŸG á``jófC’G ÚH Ée â``Ñ©d »`àdG ø``e ¬`«ΠY É``e É``°übÉf ¬`d É``e) ±Gó``gC’G »Ñ«°†ªdGh ô°TƒH AÉ≤d øe PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW