MABUTING BALITA

Balita - - Opinyon -

Sir 27:30-28:7 ● Slm 103 ● Rom 14:7-9 ● Mt 18:21-35

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno nama’y hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso; ang masama nama’y naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig.

“Bakit pa n’yo ako tinatawag na ‘Panginoon, Panginoon,’ pero hindi n’yo naman tinutupad ang aking sinasabi?

“Ilalarawan ko sa inyo ang lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. May isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay nang malalim at sa batuhan inilagay ang mga pundasyon. Pagdating ng baha, hinampas ng agos ang bahay na iyon pero wala itong lakas para yanigin iyon dahil mabuti ang pagkakatatag niyon.

“At kung may nakaririnig ngunit di naman nagsasagawa, matutulad siya sa nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na wala namang pundasyon. Hinampas ito ng agos at kaagad bumagsak. Anong laki ng pagkawasak ng bahay na iyon!”

PAGSASADIWA:

Umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig.— May hamon ang mga salitang Latin, “Ex abundantia cordis os loquitur.” Totoo nga naman, kung ano ang bukambibig ay siya ang laman ng dibdib. Kapag ang salita ay ukol sa kahalayan, tiyak na ang pag-iisip at kalooban ay mahalay. Kapag ang pahayag ay ukol sa kabanalan, tiyak ang laman ng puso ay banal.

Ano ang hamon ng ganitong katotohanan? Dapat linisin ang puso upang maging malinis ang bibig. Kapag ang puso ay dinalisay ng kalinisan at kabutihan, ito rin ang mamumutawi sa mga labi.

“SIMBAHAY 2017” ST. PAULS Philippines, 7708 St. Paul Rd., San Antonio Village, 1230 Makati City, Tel. No. 8959701; FAX: 895-7328; Email: books@stpauls.ph; Website: http://www.stpauls.ph.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.