Sinniriban

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni PABLITO T. TRINIDAD

AGPAKANAWAN

1. Lawag 5. Padpad 9. Saan a Sir 11. Dua a ni 12. Kilometer (nayababa) 14. Nacionalista Party 15. Buteng 17. Negros Navigation 18. Amangan 19. Rugit iti kasuoran 20. Raman; kaipapanan 22. Saan nga Off 23. Isiki (puon a balikas) 26. Balay ti sorbetes 27. Pirmado

(nayababa, Ingles) 29. Madrid ti kabeserana 30. Buggo (no maulit) 31. Kapamilia ti pato (Tag.) 32. Siudad iti Northern Utah 33. Mikhael iti ahedres (Ruso) 34. Sangkap ti tinapay 36. Madison Garden Arena 38. Awag iti anak a babai 39. Pagkargaan iti pagan-anay 41. Learning Support 42. Makan ti bagasna 44. Numbers (nayababa) 45. Baybay 46. An (sakit ti kudil

no maulit, Tag.) 47. Pirmaan (Ingles) 49. Kali (no maulit) 50. Yaw-awan (puon

a balikas, no maulit) 51. Illinois (nayababa) 52. Rurod; apas 54. Dakamat 55. Saan nga adu

(puon a balikas)

AGPABABA

1. Rangpaya 2. Dayag 3. Automobile Association of the Philippines (nayababa) 4. Yalikaka (puon

a balikas, no maulit) 6. American Dietetic

Association 7. Kabsat 8. Uggot 10. Ina ni Jesus 13. Piesta kultural iti Guimaras 16. Piesta kultural

iti Tupaz, Marinduque 17. Napobre 19. Impakita; implastar 21. Isip; panunot 24. Estado ti Northeast India 25. Ili ti Bulacan 28. Kalsada 33. Adipen; bag-en 35. Paset ti rupa (Tag.) 37. Maysa a di katatawan 40. Sanud 43. Panunot; nakem 48. Iliw 49. Naturay (puon a balikas) 53. United Kingdom

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.