PLASTIK AT BOTE HINDI NA MAGIGING PROBLEMA SA BROOKE’S POINT, PALAWAN

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Or­lan Jaba­gat / PIA

nabibi­gyan ng long last­ing in­sec­ti­cide-net at­saka ang mga lu­gar na ito ay kasama sa mga may matataas na kaso ng dengue,” tin­u­ran ni Ra­cho.

Bi­lang ba­hagi ng pro­grama nasagawa rin ng “pup­pet road show” ang Pup­pet Theater ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA) na naglalay­ong ma­pukaw ang ka­malayan ng mga es­tudyante at mag-aaral sa mga in­i­lalatag na es­trate­hiya ng DOH.

Nakatuon ang kam­pa­nya sa es­trate­hiyang 4S (search and de­stroy mos­quito breed­ing places, se­cure self-pro­tec­tion, seek early con­sul­ta­tion, and sup­port mist­ing/spray­ing only in hotspot ar­eas where an in­crease in dengue cases is reg­is­tered for two con­sec­u­tive weeks to pre­vent an im­pend­ing out­break).

Sa­man­tala, base sa ta­laan ng DOH, sa buong re­hiy­ong Mi­maropa, nan­gun­guna ang Puerto Princesa sa may pinaka­mataas na kaso ng dengue na pumalo sa 1,032. (LBD/PIAMIMAROPAPalawan)

Hindi na magiging problema ng bayan ng Brooke’s Point ang mga ba­sur­ang plastik, bote at iba pang ba­sura tu­lad ng pa­pel, dahil maaari na nila itong ma-re­cy­cle sa ibang bagay.

Ayon kay Mayor Mary­jean D. Feli­ciano, du­mat­ing na ang ilang mga mak­i­narya o equip­ment na makatu­tu­long sa kani­lang Green Park sa pag-re­cy­cle ng kani­lang mga ba­sura sa ka­paki-pak­in­a­bang na bagay. Ang nasabing mga kagami­tan ay ang Plas­tic Shred­der, Glass Pul­ver­izer, Mixer at Hol­low Block Moul­der.

Ang plas­tic shred­der ay ma­g­a­gamit sa pag­durog ng mga plas­tic sa maliit na ba­hagi at ang glass pul­ver­izer na­man ang dudurog sa mga bote up­ang mag­ing pino ito na maaaari nang ihalo sa buhangin at graba sa pag­gawa ng hol­low blocks o kaya bricks.

May­roon na ring ce­ment mixer at hol­low block moul­der up­ang makom­pleto na ang pro­duk­siyon ng hol­low blocks at bricks. Ang mga pro­duk­tong ito ay planong ipag­bili ng pama­ha­laang lokal sa mga res­i­dente na nan­gan­gailan­gan nito sa pag­tatayo ng mga ba­hay sa mu­rang ha­laga.

Dagdag pa ni Mayor Feli­ciano, ang mga ba­sur­ang pa­pel na­man at kar­ton ay gi­na­gawang char­coal bricks o ul­ing na ma­g­a­gamit sa pagluto. Mas matipid aniya ito kuma­para sa paggamit ng ul­ing mula sa ka­hoy o bao ng niyog at gas.

Sa Green Park din ng mu­nisipyo gi­na­gawa ang char­coal bricks sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­babad ng mga ba­sur­ang pa­pel at kar­ton sa tubig at ka­pag malam­pot na ito ay ihuhulma ito sa kani­lang hul­ma­han at patu­tuyuin ng ilang araw at ka­pag natuyo na ay maaari na itong gamitin.

Matatag­puan din sa parke ang Ma­te­rial Re­cov­ery Fa­cil­ity (MRF) ng Brooke’s Point kung saan dito in­i­lala­gak ang mga ba­sur­ang maaari pang pak­in­a­ban­gan at i-re­cy­cle. Ani Mayor Fel­ciano, malaki ang naitu­tu­long ni­tong Green Park up­ang mabawasan ang mga ba­sur­ang di­nadala sa land­fill.

May­roon din itong com­post­ing fa­cil­i­ties up­ang maka­pag-prodyus na­man ng or­ganic fer­til­izer na ma­g­a­gamit pam­pataba sa mga pananim.

Sin­abi pa ni Mayor Feli­ciano na ilan lamang ito sa mga hak­bang na ip­inatu­tu­pad ng kanyang ad­min­is­trasyon bi­lang pag­tal­ima sa Repub­lic Act 9003 o ang “Eco­log­i­cal Solid Waste Man­age­ment Act of 2000”. (OCJ/PIAMIMAROPA, Palawan)

Ang plas­tic shred­der ng Bayan ng Brooke’s Point ay ilan lamang sa mga kagami­tang makakat­u­long sa pag­durong ng mga plas­tic na ba­sura up­ang mag­a­mit sa ibang bagay. (Larawan mula sa Brooke’s Point MIO Romeo Tan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.