GREEN PARK: TUGON NG BROOKE’S POINT UPANG MAPANGALAGAAN ANG KA­LIKASAN

Palawan Daily News - - Front Page - (OCJ/PIAMIMAROPA, Palawan) Ni Or­lan C. Jaba­gat / PIA

Isa sa hak­bang ng Pama­ha­laang Bayan ng Brooke’s Point upang mapangalagaan ang ka­likasan ay ang pag­tatatag o pag­tatayo ng Green Park, isa rin itong hak­bang ng lokal na pama­ha­laang na­bang­git bi­lang pag­tal­ima sa Repub­lic Act No. 9003 o ang “Eco­log­i­cal Solid Waste Man­age­ment Act of 2000”.

Ang Green Park na matatag­puan sa Barangay Tub­tub ay nai­tatag o naitayo noong Agosto 2015. May lawak itong dalawang ek­tarya. Dati itong dump­site o tapunan ng la­hat ng ba­sura mula sa mga barangay na nasa pobla­cion ng nasabing bayan.

Subalit nang mabuo na ang 10 year Mu­nic­i­pal Eco­log­i­cal Solid Waste Man­age­ment Plan (MESWMP) 20162026 at nagka­roon na nang per­ma­nen­teng san­i­tary landfill ang bayan ng Brooke’s Point ay naging mas ka­paki-pak­in­a­bang ang nasabing parke.

Sa parke, iti­nayo ng pama­ha­laang lokal ang kani­lang Ma­te­rial Re­cov­ery Fa­cil­ity (MRF) kung saan dito di­nadala ang ba­sur­ang maaari pang i-re­cy­cle tu­lad ng mga bote, plas­tic, kar­ton at pa­pel. Pak­in­a­bang ng ba­sura:

Sim­ula ngay­ong taon ay hindi na pino­prob­lema ng bayan ng Brooke’s Point ang kani­lang mga ba­sur­ang plas­tik, bote, kar­ton at mga pa­pel, dahil nito lamang mga nakaraang buwan ay du­mat­ing na ang ilang mga mak­i­narya o equip­ment na makatu­tu­long sa kani­lang Green Park sa pa­gre­cy­cle ng kani­lang mga ba­sura sa ka­paki-pak­in­a­bang na bagay. Ang nasabing mga kagami­tan ay ang Plas­tic Shred­der, Glass Pul­ver­izer, Mixer at Hol­low Block Moul­der.

Ang plas­tic shred­der ay ma­g­a­gamit sa pag­durog ng mga plas­tic sa maliit na ba­hagi at ang glass pul­ver­izer na­man ang dudurog sa mga bote upang mag­ing pino ito na maaaari nang ihalo sa buhangin at graba sa pag­gawa ng hol­low blocks o kaya bricks.

May­roon na ring ce­ment mixer at hol­low block moul­der upang makom­pleto na ang pro­duk­siyon ng hol­low blocks at bricks. Ang mga pro­duk­tong ito ay planong ipag­bili ng pama­ha­laang lokal sa mga res­i­dente na nan­gan­gailan­gan nito sa pag­tatayo ng mga ba­hay sa mu­rang ha­laga.

Ang mga ba­sur­ang pa­pel na­man at kar­ton ay gi­na­gawang char­coal bricks sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­babad ng mga ba­sur­ang pa­pel at kar­ton sa tubig at ka­pag malam­bot na ito ay ihuhulma ito sa kani­lang hul­ma­han at patu­tuyuin ng ilang araw at ka­pag natuyo na ay maaari na itong gamitin kung saan mas mura ito kumpara sa paggamit ng ul­ing mula sa ka­hoy o bao ng niyog at gas.

Sa­man­tala, para na­man sa mga nabubu­lok na ba­sura ay iti­nayo rin sa Green Park ang Vermi Com­post­ing Fa­cil­ity (VCF) at ang naaani di­tong or­ganikong abono ay ip­inag­bibili sa mu­rang ha­laga sa mga mga nag­tatanim ng gu­lay at ha­la­man.

Kolek­siyon ng ba­sura: Ip­inatu­tu­pad ng Solid Waste Man­age­ment Of­fice (SWMO) ng Brooke’s Point ang “No Se­gra­ga­tion, No Col­lec­tion” pol­icy. Hinikayat din ng pa­munuan ng SWMO ang la­hat ng mga barangay na mag­tayo ng kani-kani­lang MRF upang mas madali ang pan­gongolekta ng mga ba­sura.

Nagsagawa rin ang mga kawani ng SWMO ng mga ‘in­for­ma­tion, ed­u­ca­tion cam­paign’ sa mga res­i­dente ng bawat barangay ng nasabing bayan kasama na ang pag­tu­turo sa mga ito ng ta­mang paghi­hiwa-hi­walay ng mga ba­sura.

Green Park MRFAng bayan ng ng Brooke’s Point ay may­roong 18 barangay kung saan bawat barangay ay may nakata­la­gang truck o sasakyan na magha­hakot ng mga ba­sura mula sa kanikani­lang MRF. Bawat barangay ay may nakatak­dang araw ng pagha­hakot ng ba­sura.

Gi­nawaran ng pagk­i­lala ang mga bayan ng Brooke’s Point sa 2017 Search for Best Lo­cal Govern­ment Unit (LGU) Solid Waste Man­age­ment (SWM) Prac­tices na iti­naguyod ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Provin­cial Govern­ment-En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources Of­fice (PGENRO).

Na­pag­wa­gian nito ang unang gantim­pala sa kat­e­go­rya ng 1st-3rd Class Mu­nic­i­pal­i­ties sa buong lalaw­igan. Pi­narangalan din ito bi­lang Best in Com­post­ing Fa­cil­ity, Best in Waste Seg­re­ga­tion, Best in Solid Waste Man­age­ment Prac­tices, at Best in Com­mu­nity Par­tic­i­pa­tion.

Sa pagkaka­panalo nito ay tu­mang­gap ito ng plake at ng P450,000 bi­lang salap­ing gantim­pala.

Ang ‘Green Park’ ng bayan ng Brooke’s Point na may lawak na dalawang ek­tarya. (Larawan mula kay Romeo Tan ng LGU-Brooke’s Point)

(Larawan mula kay Mayor Feli­ciano)

Ipina­pakita ni Brooke’s Point Mayor Mary­jean D. Feli­ciano (naka-white ng blouse) at mga kawani nito ang kani­lang na­pag­wa­gian sa 2017 Search for Best Lo­cal Govern­ment Unit (LGU) Solid Waste Man­age­ment (SWM) Prac­tices.

Ang ‘Green Park’ ng bayan ng Brooke’s Point na may lawak na dalawang ek­tarya. (Larawan mula kay Romeo Tan ng LGU-Brooke’s Point)

Ang mga pro­duk­tong na­ga­gawa sa ‘Geen Park’, tu­lad ng hol­low blocks, con­crete bricks at char­coal bricks mula sa kar­ton at pa­pel.

(Larawan mula kay Romeo Tan ng LGU-Brooke’s Point)

Isa sa mga equipt­ment sa ‘Green Park’ para sa pag-re­cy­cle ng mga na­sur­ang plas­tic.

Sa Vermi Com­post­ing Fa­cil­ity na­man di­nadala ang mga ba­sur­ang nabubu­lok upang mag­ing or­ganic fer­til­izer.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.