DOST Schol­ar­ship Ex­am­i­na­tion, gi­nanap sa Odion­gan at Magdi­wang

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Isi­nakatu­paran ka­hapon ng Depart­ment of Sci­ence and Tech­nol­ogy (DOST)Sci­ence Ed­u­ca­tion In­sti­tute sa pakikipag­tu­lun­gan ng Pro­vin­cial Sci­ence and Tech­nol­ogy (PSTC)Romblon ang pag­bibi­gay ng schol­ar­ship qual­i­fy­ing ex­am­i­na­tion para sa 2019 Un­der­grad­u­ate Schol­ar­ship Pro­gram na magkasabay na gi­nanap sa Odion­gan at Magdi­wang, Romblon.

Kabu­uang 269 na ma­g­a­aral ang ku­muha ng pag­susulit sa Odion­gan Na­tional High School at 105 na­man sa Magdi­wang Na­tional High School ang sumailalim sa nat­u­rang ek­sam­i­nasyon.

Ang un­der­grad­u­ate schol­ar­ship ng DOST sa ilalim ng Repub­lic Act No. 7687 ay naglalay­ong makat­u­long sa pag-aaral ng mga ma­g­a­gal­ing na es­tudyan­teng pa­pa­sok ng kole­hiyo at kukuha ng kur­song may ki­nala­man sa agham at teknolo­hiya sa mga uniber­si­dad na kiniki­lala ng Com­mis­sion on Higher Ed­u­ca­tion (CHED).

Ito ay tau­nang ip­inatu­tu­pad ng DOST at naglalay­ong maka­pagli­nang ng “high qual­ity hu­man re­sources” na siyang mag­pa­p­atu­pad ng mga in­isy­at­ibo ng pama­ha­laan sa sci­ence and tech­nol­ogy at re­search and de­vel­op­ment.

Ayon sa pa­munuan ng DOST-Romblon, ka­pag naka­pasa ang isang es­tudyante sa qual­i­fy­ing ex­am­i­na­tion, sa­sailalim ito sa kani­lang oryen­ta­syon, ma­nunumpa at pipirma sa kon­trata bi­lang kat­i­bayan ng pagig­ing benepisyaryo ng pro­grama.

Ang kwalipikadong isko­lar ay tatang­gap ng mga pri­bile­hiyo kat­u­lad ng li­breng ma­trikula, iba pang ba­yarin sa kole­hiyo bawat school year, book al­lowance at buwanang al­lowance na PhP7,000.

May nakalaan ding al­lowance na pang-trans­porta­syon para sa mga es­tudyante na nanini­ra­han sa labas ng lalaw­igan. (DMM/ PIA-MIMAROPA/Romblon)

Kuhang larawan ha­bang isi­nasagawa ng Depart­ment of Sci­ence and Tech­nol­ogy - Sci­ence Ed­u­ca­tion In­sti­tute (DOST-SEI) ang pag­susulit para sa 2019 Un­der­grad­u­ate Schol­ar­ship Pro­gram na gi­nanap sa Odion­gan Na­tional High School.(Larawan ni Marcelina F. Ser­vañez/ DOST-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.