TIEZA of­fice, tourist in­for­ma­tion cen­ter ng San Vi­cente, pinasi­nayaan

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Leila B. Dagot / PIA

Pi­nan­gu­na­han ng Tourism In­fra­struc­ture and En­ter­prise Zone Au­thor­ity (TIEZA) at Depart­ment of Tourism (DOT) ang ser­e­monya sa pag­pa­pasi­naya ng mga gusali na mag­sisil­bing opisina ng ahen­siya at tourist in­for­ma­tion cen­ter sa bayan ng San Vi­cente, Palawan.

Ang mga gusali ay ip­inagkaloob ng ahen­siya para sa di­rek­tang pag­bibi­gay ng ser­bisyo sa mga tur­ista at pag­tu­tok sa pag­pa­paun­lad ng turismo sa lu­gar.

Sa kaniyang pananalita, sin­abi ni TIEZA Chief Op­er­at­ing Of­fi­cer Po­cholo Para­gas ma­ha­laga na sa isa­hang pagkakataon ay maipagkakaloob at ma­pa­pa­natili ang maayos ser­bisyo sa turismo para sa ma­bil­isang paglago nito.

“We re­ally know that the main driver right now that could re­ally have the coun­try’s econ­omy in­te­grated de­vel­op­ment is tourism (Alam natin na ang pan­gu­nahing nag­dadala ngayon ng pang-ekonomiyang pag-un­lad ng bansa ay ang turismo),” ani pa ni Para­gas.

Positibo na­man ang pa­mala­haang pan­lalaw­igan na malaki ang maitu­tu­long ng mga proyekto ng TIEZA hindi lang sa lokal na pama­ha­laan kundi mag­ing sa mga ma­ma­mayan ng San Vi­cente na isa sa mga pan­gu­nahing des­ti­nasyon ngayon lalo na ng mga dayuhang tur­ista sa lalaw­igan.

“Be­ing the flag­ship Tourism En­ter­prise Zone (TEZ) of TIEZA, malaki ang maitu­tu­long nito sa mga kababayan natin, more op­por­tu­ni­ties tu­lad ng em­ploy­ment, busi­nesses and in­vest­ments, liveli­hood para sa at­ing mga kababayan, we have main strength of our com­mu­nity, iy­ong mga proyekto ng TIEZA ay na­gagamit na sa ngayon gay ang kalsada,” tin­u­ran ni Mari­bel Buñi, hepe ng Palawan Provin­cial Tourism Of­fice (PTO).

Sa­man­tala, hangad ng LGU ng Palawan na ma­p­ataas pa ng tat­long mi­lyon ang ‘tourist ar­rivals’ sa taong 2022, na base sa ta­laan ng PTO, umabot ng 1.5M sa nakali­pas na taong 2017.

Pang-apat na­man ang San Vi­cente sa pinaka di­naray­ong des­ti­nasyon sa lalaw­igan na ang pinaka­ma­rami ay mga dayuhang tur­ista.

“We want tourist to stay longer and spend more para mas mak­in­a­bang ang mga kababayan natin,” pa­hayag pa ni Buñi.

(Leila B. Dagot/PIA-Palawan)

Ang bagong opisina ng Tourism In­fra­struc­ture and En­ter­prise Zone Au­thor­ity (TIEZA) na iti­nayo sa Barangay New Agutaya, San Vi­cente, Palawan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.