Kon­greso su­por­tado ang kilu­sang ko­op­er­at­iba

Palawan Daily News - - Province - (PR)

Tin­u­tu­tukan ngayon sa maba­bang ka­pu­lun­gan ng kon­greso ang pag­pa­palakas sa Co­op­er­a­tive De­vel­op­ment Au­thor­ity (CDA) bi­lang reg­u­la­tory body sa pag­pa­paun­lad ng kilu­sang ko­op­er­at­iba sa bansa.

Sa men­sahe ni Con­gress­man Rico B. Geron, chair­per­son ng Com­mit­tee on Co­op­er­a­tives, sa mga du­malo sa 10th Provin­cial Co­op­er­a­tive Con­ven­tion noong ika24 ng Ok­tubre, ay kanyang tin­u­ran na mal­iban sa pag­pa­panukala ng mga batas na may ki­nala­man sa kilu­sang ko­op­er­at­iba ay nakatakda ring amyen­da­han ng kon­greso ang char­ter ng CDA upang palakasin pa ang mandato nito.

“Mas da­pat ni­lang pag­tu­u­nan ang pag-reg­u­late sa at­ing mga col­leagues upang hindi na sila mal­i­his ng lan­das, upang maalis natin ang mga hindi da­pat mare­histro bi­lang ko­op­er­at­iba at ma­ban­tayan upang hindi ma­pagsaman­ta­la­han,” pali­wanag ng ki­natawan ng AGAP party list.

Dagdag pa ng kon­gre­sista na ki­nakailan­gan nang lin­isin ang hanay ng ko­op­er­at­iba sa bansa dahil marami sa mga ito ang hindi na tu­mu­tu­gon sa tungkulin ng isang ko­op­er­at­iba.

May­roong hu­migit ku­mu­lang

27,000 re­histradong ko­op­er­at­iba sa buong bansa.

May mga ko­op­er­at­iba umanong nag­pa­pare­histro lamang bi­lang isang ko­op­er­at­iba upang makai­was sa pag­babayad ng buwis.

“Ba­likan natin ang dahi­lan kung bakit ba tayo binibi­gyan ng ex­emp­tion priv­i­lege sa buwis ng at­ing pama­ha­laan,” pag­bibi­gay diin ni Cong. Geron. “Sapagkat tinit­ig­nan tayo ng pama­ha­laan bi­lang ka-part­ner sa pag­pa­paun­lad ng kabuhayan ng at­ing maliliit na mga kababayan.”

Ang nat­u­rang mam­ba­batas ay siya ring Chief Ex­ec­u­tive Of­fi­cer ng Sorosoro Ibaba De­vel­op­ment Co­op­er­a­tive (SIDC) na nag­bukas ng kani­lang feed mill sa Narra, Palawan noong ika-25 ng Ok­tubre na nakik­i­tang malak­ing tu­long sa mga nag-aalaga ng baboy at manok.

Sa pag­bubukas umano nito ay nakati­tiyak ang mga miyem­bro ng ko­op­er­at­iba na nag­tatanim ng mais na may ma­pag­beben­ta­han sila ng kani­lang mga pro­dukto. Ang mais ang pan­gu­nahing sangkap sa pag­gawa ng mga pakain sa pagha­hayu­pan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.