Dibidendo at pa­tron­age re­fund, maaari nang makuha ng mga ka­may-ari ng PALECO

Palawan Daily News - - City -

Maaari nang makuha ng mga ka­may-ari ng Paleco ang kani­lang dibidendo at pa­tron­age re­fund para sa taong 2007 hang­gang 2012.

Ito ang ip­ina­hayag ni Fi­nance Ser­vices Man­ager Lolita V. Car­bonell sa panayam sa kanya ka­makailan sa ‘Oras ng Paleco’. Pali­wanag niya, sim­ula nang ma­gre­histro sa Co­op­er­a­tive De­vel­op­ment Au­thor­ity (CDA) ang Paleco noong Agosto 2006, ki­nailan­gan nang maglagak ng ha­la­gang P1,200 na puhu­nan ang mga mag­pa­pak­abit ng kuryente. Sa puhu­nang ito nag­mu­mula ang makukuhang dibidendo ng mga ka­may-ari ng Paleco. Ito ay tinatawag ding ba­lik-puhu­nan.

Bukod dito, maaari na ring makuha ang pa­tron­age re­fund o ba­lik-tangk­i­lik sa mga ku­mukon­sumo ng kuryente. Ang ha­la­gang makukuha ng ka­ma­yari mula rito ay nakade­pende sa laki o liit ng kanyang kon­sumo. Kaya paalala ni Fi­nance Ser­vices Man­ager Car­bonell, maliit lang ang maaar­ing makuha ng res­i­den­tial con­sumers kumpara sa mga malalak­ing kon­sum­i­dores tu­lad hal­im­bawa ng mga malls, ho­tels at iba pang malalak­ing es­tab­lisye­mento sa lalaw­igan.

Ang dibidendo at pa­tron­age re­fund ay kinukuwenta batay sa net sur­plus o ha­la­gang natipid ng Paleco sa isang taon. Hal­im­bawa, kung nakaipon ng ha­la­gang li­mang (5) mi­ly­ong piso ang Paleco sa isang taon, pi­tumpung porsyento (70%) nito ang ilalaan para sa dibidendo at pa­tron­age re­fund.

Ngu­nit paalala ni Fi­nance Ser­vices Man­ager Car­bonell, kailan­gang mag­tungo muna sa Cus­tomer Wel­fare Desk sa mga tang­ga­pan ng Paleco up­ang mala­man kung may­roon na nga bang makukuhang dibidendo at pa­tron­age re­fund. Tuwing Biy­ernes lamang din ito maaar­ing makuha sa Cashier ng punong tang­ga­pan o sa mga teller ng mga satel­lite of­fices ng Paleco. Mag­dala lamang ng iden­ti­fi­ca­tion card o iba pang uri ng pagkakak­i­lan­lan. (P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.