Drug sur­ren­derees sa bayan ng Rizal na sumailalim sa Com­m­mu­nity En­hance­ment and Liveli­hood Pro­gram, por­mal nang nag­ta­pos

Palawan Daily News - - Province -

Tatlumpu’t isa Re­cov­er­ing Drug Sur­ren­derees (RDS) mula sa mga barangay ng Can­dawaga, Punta Baja, Panalin­gaan at Cu­lasian sa bayan ng Rizal ang nag­ta­pos sa ilalim ng Com­mu­nity En­hance­ment and Liveli­hood Pro­gram (CELP) ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan noong ika-7 Nobyem­bre, taong kasalukuyan na gi­nanap sa Au­dio Vis­ual Hall ng nat­u­rang mu­nisipyo.

Du­malo sa ser­e­monya sina Rizal Mayor Nor­man S. Ong, PSINSP. Michael Von Agsi­bit, Gil Padul ng DILG-Rizal, Joven Guer­rero ng Mu­nic­i­pal So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Of­fice (MSWDO) at Ap­ple Mag­nifi­cio ng Ru­ral Health Unit-Rizal.

Sa men­sahe ni G. Sam­muel Ba­cosa na tu­may­ong rep­re­sen­tante ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan, ib­i­na­hagi niya ang malak­ing epekto ng pro­grama sa mga drug sur­ren­derees ga­nun din sa kani­lang pam­liya.

“Marahil matat­a­pos ang CELP ga­nun pa man ang nangya­yaring pag­babago sa at­ing mga sar­ili ay mag­tu­tu­loy-tu­loy mula sa mga natu­tu­nan ninyo sa pro­grma.” ani Ba­cosa.

Pi­nasala­matan na­man ni Mayor Ong ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan sa pag­pa­p­atu­pad ng pro­grama sa kani­lang lu­gar.

“Kung hindi nag­ing seryoso ang la­hat sa pag­pa­p­atu­pad nito hindi magig­ing matagum­pay ang pro­grama. May kasabi­han tayo ka­pag hindi marunong lumin­gon sa pinang­galin­gan ay hindi makakarat­ing sa ki­naro­roo­nan. Ngayon ba­lik­tarin natin, huwag na kay­ong lumin­gon doon sa nag­ing dahi­lan ng pagkasira ng in­y­ong mga buhay-- itong ili­gal na droga,” pa­hayag ni Mayor Ong.

Ang CELP ay pro­grama ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan na nakatuon sa 16 na ling­gong lec­ture mod­ule para sa mga drug sur­ren­derees na sumuko sa ilalim ng Oplan Tokhang ng Philip­pine Na­tional Po­lice. Naglalayon ito na ma­panum­ba­lik ang positi­bong pananaw sa buhay ng mga drug sur­ren­derees sa pa­ma­m­ag­i­tan ng mo­ral and spir­i­tual coun­selling, phys­i­cal train­ing, liveli­hood lec­tures at konkre­tong su­porta ng ko­mu­nidad sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Com­mu­nity Care Team (CCT).

Katuwang ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan sa pag­pa­p­atu­pad ng pro­grama ang mu­nisipyo, mga Punong Barangay, Philip­pine Na­tional Po­lice, In­ter-Faith Or­ga­ni­za­tions, Com­mu­nity Care Team at Philip­pine Marines.

Sa kasalukuyan, ang CELP ay naisakatu­paran na sa mga mu­nisipyo ng San Vi­cente, Kalayaan, Araceli, Roxas, Brookes Point, El Nido at Cuyo.(P.R)

Umaabot sa 31 Re­cov­er­ing Drug Sur­ren­derees (RDS) mula sa mga barangay ng Can­dawaga, Punta Baja, Panalin­gaan at Cu­lasian sa bayan ng Rizal, Palawan ang nag­ta­pos sa Com­mu­nity En­hance­ment and Liveli­hood Pro­gram (CELP) ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan noong, ika-7 Nobyem­bre, taong kasalukuyan na gi­nanap sa Au­dio Vis­ual Hall ng nat­u­rang mu­nisipyo. Photo credit PIO Palawan

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.